Indsigelse om, at aftale om låneforsikring ikke var indgået. Indsigelse mod opkrævning af forsikringsgebyrer mv. i forbindelse med låneydelser. Indsigelse mod opsigelse af lån og overgivelse til inkasso.

Sagsnummer:154/2022
Dato:09-05-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Jimmy Bak, Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Udlån - opsigelse
Omkostninger - advokatbistand
Forsikring - låneforsikring
Ledetekst:Indsigelse om, at aftale om låneforsikring ikke var indgået. Indsigelse mod opkrævning af forsikringsgebyrer mv. i forbindelse med låneydelser. Indsigelse mod opsigelse af lån og overgivelse til inkasso.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om, at aftale om låneforsikring ikke var indgået. Indsigelse mod opkrævning af forsikringsgebyrer mv. i forbindelse med låneydelser. Indsigelse mod opsigelse af lån og overgivelse til inkasso.

Sagens omstændigheder

Den 11. juli 2021 optog klagerne K1 (søn) og K2 (far) et billån hos Santander Consumer Bank. De samlede kreditomkostninger på 285.946 kr. skulle tilbagebetales over fem år med en ydelse på 5.676 kr. den 1. september 2021 og derefter en månedlig ydelse på 4.751 kr. Renten var variabel.

Banken har anført, at K1 den 26. november 2021 telefonisk indgik en aftale om en låneforsikring ”SAFE forsikring” i tilknytning til låneaftalen med en forsikringsformidler, der var bankens samarbejdspartner. Klagerne har bestridt dette. Banken har anført, at forsikringsformidler sendte forsikringsbetingelser, faktaark og forsikringsbevis  til K1 pr. almindelig post og e-mail til den af ham oplyste mailadresse. Banken har fremlagt et ikke underskrevet forsikringsbevis udstedt til K1 med ikrafttrædelses- og udstedelsesdato ”26-11-2022”. Forsikringsgebyret udgjorde 308,08 kr. pr. måned. Klagerne har anført, at de ikke modtog forsikringsdokumenter.

Banken har oplyst, at der var tale om en gruppeforsikring hos et forsikringsselskab, hvor hver kunde betaler sin forholdsmæssige andel af policen (forsikringsgebyret). Banken er forsikringstager og administrerer opkrævningen af forsikringsgebyret, der opkræves på samme faktura som opkrævningen af den månedlige ydelse på lånet. Den enkelte kunde er dækket af den af banken tegnede forsikring.

Banken har fremlagt udskrift af bankens fakturaer til klagerne fra første opkrævning af de månedlige ydelser i september 2021 og frem til juni 2022. Klagerne betalte ikke opkrævningen for januar 2022 rettidigt, men først den 11. januar 2022, hvorfor der blev pålagt rykkergebyr og morarente på opkrævningen for februar 2022.

I opkrævningerne for februar og marts 2022 blev der opkrævet 380 kr., i alt 760 kr. vedrørende forsikring ”SAFE” samt en stempelafgift på 105 kr. Banken har oplyst, at klagerne ikke betalte de fremsendte opkrævninger for februar og marts 2022 rettidigt og fuldt ud. Opkrævningerne blev betalt henholdsvis den 24. februar og 24. marts 2022. De manglende betalinger udgjorde henholdsvis 630,31 kr. og 480 kr. Klagerne har oplyst, at de betalte låneydelserne, men ikke opkrævninger vedrørende forsikringsgebyrer mv., og at de straks efter modtagelse af opkrævningen for februar 2022 rejste indsigelse mod disse overfor banken. Klagerne har fremlagt meddelelser fra dem til banken fra januar 2022 vedrørende indsigelse mod opkrævningen vedrørende forsikringen.

Den 2. februar 2022 opsagde K1 forsikringen telefonisk overfor forsikringsformidler. Banken har oplyst, at den opkrævede forsikringsgebyrer til og med marts måned, da opsigelse af forsikringen skete efter den 1. i en måned. I opkrævningerne for februar, marts og april 2022 blev der opkrævet rykkergebyr.  For februar, april og maj 2022 blev der opkrævet morarente.

Klagerne har oplyst, at de fra den 1. april 2022 ikke længere modtog opkrævninger vedrørende lånet fra banken, og at detaljer og fakturaer var slettet fra deres kundekonto hos banken, hvorfor de ikke kunne betale låneydelserne for april 2022 og fremefter.

Sagen overgik til ekstern inkasso. Den 3. marts og den 5. maj 2022 skrev klagernes advokat til forsikringsformidler og inkassofirmaet og anførte, at klagerne/K1 ikke havde tegnet den omhandlede forsikring eller modtaget skriftlige aftalevilkår, og at forsikringsformidler havde handlet i strid med forsikringsaftaleloven og inkassoloven.

I brev og e-mail af 11. april 2022 til klagerne meddelte inkassofirmaet, at lånet var opsagt til fuld indfrielse med 221.647,81 kr. på grund af manglende betalinger, hvilket dog kunne undgås såfremt restancen 10.833,20 kr. inklusive inkassogebyr blev indbetalt omgående. Inkassofirmaet varslede endvidere, at bilen ville blive hjemtaget, hvis ikke restancen straks blev betalt. Klagerne gjorde indsigelse mod henvendelserne fra inkassofirmaet. Banken tog efterfølgende sagen tilbage fra inkassofirmaet.

Den 25. april 2022 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet. Under klagesagen er banken kommet med forskellige tilbud til klagerne. Den 15. juni 2022 tilbød banken pr. kulance at fjerne opkrævningen af forsikringsgebyr for februar og marts, hvis restancerne på lånet straks blev betalt. Den 22. august 2022 tilbød banken derudover pr. kulance at fjerne påløbne morarenter, gebyrer og omkostninger, hvis restancerne på billånet og K1’s øvrige lån hos banken straks blev betalt. Den 3. oktober 2022 frafaldt banken kravet om betaling af restancer vedrørende K1’s øvrige lån hos banken. Den 7. november 2022 meddelte banken, at den havde fjernet forsikringsgebyrerne og de påløbne morarenter, gebyrer og omkostninger, så klagerne herefter alene skulle betale de manglende ydelser på billånet, og at der på dette tidspunkt var otte ubetalte ydelser á 4.751 kr. Banken meddelte endvidere, at den var indstillet på at gå i dialog med klagerne om en løsning, hvor restancen betales over flere gange, hvis klagerne ikke havde mulighed for at betale hele restancen på én gang.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Santander Consumer Bank skal nedskrive gælden, så de alene hæfter for billånet. Banken skal endvidere betale erstatning for deres udgifter som følge af sagen (honorar og transportomkostninger til advokat) samt en kompensation på 10.000.000 kr. for bankens uberettigede handlinger og undladelser samt for at påføre dem stress, svie og smerte.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at banken uberettiget tilknyttede en forsikring til lånet uden forudgående aftale, information eller aftale underskrevet af dem. Banken har ikke dokumenteret, at de tegnede forsikringen. Banken har anført, at K1 i en telefonsamtale med bankens samarbejdspartner i december 2021 accepterede at tegne en forsikring og accepterede vilkårene. Dette er ikke korrekt. K1 ringede til banken december 2021, men accepterede ikke at tegne en forsikring. Banken har en lydoptagelse af samtalen, som kan bekræfte dette. De har flere gange forgæves anmodet banken om at modtage en kopi af denne lydoptagelse. Banken har anført forskellige datoer for tegning af forsikringen, herunder den fremtidige dato 26. november 2022. Forsikringsformidleren handlede i strid med forsikringsaftaleloven.

De forsøgte straks forgæves at få kontakt med banken skriftligt og telefonisk, da de modtog opkrævning for februar 2022 på en forsikring. Banken henviste dem blot til at kontakte bankens samarbejdspartner, som de forgæves forsøgte at komme i kontakt med.

Banken opsagde uberettiget og uden varsel lånet til fuld indfrielse. De modtog ikke påkrav om manglende betaling.  Fra april 2022 modtog de ikke længere opkrævninger, og alle detaljer og fakturaer var slettet fra deres kundekonto hos banken, hvorfor de ikke kunne betale ydelserne. De har aldrig anført, at de ikke ville betale opkrævningerne, men kun de uberettigede opkrævninger vedrørende forsikringen. 

Banken overgav med urette sagen til inkasso trods deres indsigelser mod bankens krav. Inkassofirmaet handlede i strid med inkassoloven. De modtog blot meddelelse fra inkassofirmaet om, at lånet var opsagt til fuld indfrielse, og at bilen skulle tilbageleveres få dage derefter. De rejste straks efter modtagelsen af meddelelserne indsigelse overfor banken og inkassofirmaet.

Banken stillede under klagesagen uberettiget krav om, at de skulle betale restancer på andre lån, der ikke vedrørte billånet.

Banken har uberettiget og uden deres samtykke delt deres personlige oplysninger med flere selskaber og samarbejdspartnere.

Forløbet har været uigennemsigtigt, og banken har ikke villet oplyse sagen. Banken skal erstatte deres udgifter til advokat og betale godtgørelse for stress, svie og smerte.

 

Santander Consumer Bank har blandt andet anført, at forsikringsformidler på tilstrækkelig vis overfor banken sandsynliggjorde, at K1 havde indgået en aftale med forsikringsformidler om forsikring, hvorfor banken fastholdt opkrævningen af de to forsikringsgebyrer på 380 kr. Tvisten, om der er indgået en aftale om forsikring, skal løses mellem forsikringsformidler og klagerne. Banken er hverken formidler af eller part i aftalen om forsikringen. Uagtet dette vil banken gerne finde en løsning på sagen

Banken har nu fjernet forsikringsgebyrerne og de påløbne morarenter, gebyrer og omkostninger, så klagerne herefter alene skal betale de manglende ydelser på billånet. Pr. den 7. november 202 var der otte ubetalte ydelser á 4.751 kr.

Banken er endvidere indstillet på at gå i dialog med klagerne om en løsning, hvor restancen på billånet betales over flere gange, hvis klagerne ikke havde mulighed for at betale hele restancen på én gang.

Ankenævnets bemærkninger

Den 11. juli 2021 optog klagerne K1 og K2 et billån hos Santander Consumer Bank. Lånet skulle afvikles med månedlige ydelser, der blev opkrævet af banken ved månedlige opkrævninger. I opkrævninger for februar og marts 2022 opkrævede banken gebyr for en låneforsikring, som klagerne bestrider at have tegnet. Banken har fremlagt et ikke underskrevet forsikringsbevis udstedt til K1 med ikrafttrædelsesdato ”26-11-2022”. 

Ankenævnet finder ikke, at banken har godtgjort, at klagerne har indgået aftale om tegning af låneforsikringen. Banken var derfor ikke berettiget til at opkræve forsikringsgebyrer eller til at kræve morarenter og rykkergebyrer som følge af den manglende betaling af forsikringsgebyrerne.

Banken har under klagesagen hjemtaget lånet fra inkasso og har fjernet forsikringsgebyrer, morarenter, andre gebyrer og omkostninger, så klagerne herefter alene skal betale de manglende ydelser på billånet.

Banken har endvidere meddelt, at den er indstillet på at gå i dialog med klagerne om betaling af restancen over flere gange, hvis klagerne ikke har mulighed for at betale hele restancen (pr.  7. november 2022 otte ubetalte ydelser á 4.751 kr.) på én gang.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at nedskrive sin opgørelse af klagernes gæld yderligere eller at pålægge banken at acceptere en bestemt afvikling af billånet.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at dække klagernes udgifter til advokat. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part.

Ankenævnet finder ikke, at klagerne i øvrigt har krav på erstatning eller godtgørelse for svie og smerte.

Ankenævnet bemærker, at spørgsmål om bankens overholdelse af databeskyttelsesloven og persondataforordningen hører under Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.