Indsigelse om manglende pleje af kapitalpensionsmidler.

Sagsnummer:99/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Kapitalpensionskonti - placering
Ledetekst:Indsigelse om manglende pleje af kapitalpensionsmidler.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse om manglende formuepleje af et pensionsdepot.

Sagens omstændigheder.

Den 27. april 2000 underskrev klageren "Aftale om FlexInvest" med indklagede vedrørende klagerens kapitalpensionskonto med tilhørende depot. Af aftalen fremgår:

"…

Aftalen indebærer, at [indklagede] foretager investeringspleje af nævnte konto og depot med virkning fra den 27. april 2000.

Ifølge 'Regler for FlexInvest' bemyndiges banken bl.a. til, efter eget skøn men for kontohavers regning og risiko, at ny- og omplacere de midler, der er omfattet af aftalen, i såvel værdipapirer som hel eller delvis kontant opsparing samt i forbindelse med salg at afnotere depotets eventuelle navnenoterede aktier.

Investeringsstrategien fastlægges af banken under hensyntagen til det oplyste forventede udbetalingstidspunkt, der er 1. januar 2005.

Køb og salg af værdipapirer i forbindelse med investeringsplejen gennemføres i blokke, hvor der handles samlet for flere kunder ad gangen. ...

For deltagelse i FlexInvest beregnes et administrationsgebyr af ordningens samlede værdi pr. 31/5 og 30/11. Gebyret, der beregnes forholdsmæssigt i forhold til den forløbne periode, udgør for tiden 0,50% årligt for værdi op til 300.000 kr., dog minimum 500 kr., og 0,30% årligt for værdi derudover. Gebyret hæves på kontoen henholdsvis pr. 30/6 og 31/12.

Kontohaver bekræfter at have modtaget et eksemplar af [indklagedes] 'Regler for FlexInvest', 'Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer' og Depotbestemmelser'.

Af indklagedes "Regler for FlexInvest" fremgår:

" Indtræden

2.

Du bemyndiger [indklagede] til at foretage investeringspleje af din kapitalpensions- eller ratepensionskonto med tilhørende depot.

Investeringsplejen sker alene efter bankens skøn, uden ansvar for banken, men for deltagerens regning og risiko. Du giver også banken myndighed til, efter eget skøn, at

-

købe eller sælge tegningsretter

-

hjemtage fondsaktier

-

købe eller sælge fondsaktier

-

udnytte et eventuelt købs- eller indløsningstilbud

-

beslutte om konvertible obligationer skal indløses ved forfald eller konverteres til aktier.

Investeringsplejen sker løbende, uden vi først beder om din accept eller giver dig meddelelse, når vi handler med værdipapirer inden for de aftalte investeringsrammer, jf. punkt 3.

Investeringsrammer

3. Der træffes aftale mellem dig og banken om

enten a

at banken, efter eget skøn og uden først at bede om din accept eller give dig meddelelse, ny- og omplacerer de omfattede midler i værdipapirer. Midlerne kan helt eller delvist placeres som kontant opsparing. Når vi fordeler opsparingsbeløbet på værdipapirtyper og kontant opsparing, sker det ud fra vores skøde om, hvad der er mest hensigtsmæssigt bl.a. under hensyn til ordningens løbetid og gældende afgifts-/skatteforhold.

Bankens investeringsbeslutninger

5.

Investeringsplejen sker alene efter et frit skøn inden for de anførte investeringsrammer i de værdipapirer, som efter vores vurdering giver det bedst muligt afkast af opsparingen. Du kan derfor ikke rejse krav mod banken i anledning af det udøvede skøn.

Når vi investerer i udenlandske aktier og udenlandske obligationer, sker det ved at købe investeringsforeningsbeviser, hvor formuen er placeret i udenlandske aktier og/eller udenlandske obligationer. Ved investering i danske aktier, vælger vi, om det skal ske direkte i de enkelte selskabers aktier eller i investeringsforeningsbeviser med danske aktier.

…"

Værdien af kapitalpensionsordningen var på tidspunktet for ordningens tilslutning til FlexInvest ca. 276.000 kr., hvoraf ca. 107.000 kr. indestod på kontantkonto, mens det resterende beløb var placeret i aktier og en obligationsbaseret investeringsforening. Til kapitalpensionen hørte endvidere et antal investeringsbeviser i Danske Invest International, som ikke var omfattet af aftalen om FlexInvest.

Primo maj 2000 solgte indklagede klagerens aktier og købte i stedet for 49.391 kr. i Danske Invest Verden samt for 15.635 kr. i Danske Invest Danmark, der begge er aktiebaserede afdelinger. Indklagede købte endvidere for 84.712 kr. 6% Nykredit obligationer. Medio juni 2000 købte indklagede yderligere for 19.693 kr. 2,5% Skibskreditfond indeksobligationer.

Af en oversigt udarbejdet af klageren for perioden frem til klageren opsagde aftalen i oktober 2004 fremgår, at der ikke blev foretaget yderligere handler i 2000. I april 2001, februar og december 2002, marts, oktober og november 2003 købte indklagede statsgældsbeviser med udløb henholdsvis 2004 og 2005 for i alt 132.210 kr. I samme periode indbetalte klageren 35.497 kr. på ordningen.

Ved skrivelse af 14. november 2004 rettede klageren henvendelse til indklagede vedrørende indklagedes pleje af kapitalpensionsdepotet. Klageren anførte, at forrentningen af formuen i løbet af fire år havde været på 1,5% p.a. Hun fandt, at indklagede havde undladt at reagere på, at Danske Invest Verden i de første to år efter etableringen af aftalen havde udvist et konstant fald. Klageren vedlagde en beregning, hvoraf fremgik, at værdien af ordningen fra midten af 2000 til midten af 2004, når der sås bort fra hendes indbetalinger, alene var forøget med 16.152 kr. I samme periode var administrationsgebyr til indklagede i alt 7.947,71 kr. Klageren fandt derfor ikke, at indklagede har udført tilstrækkelig investeringspleje.

Ved skrivelse af 26. november 2004 anførte indklagede, at klageren i medfør af aftalen havde overladt det til indklagede at investere efter eget skøn i værdipapirer under hensyn til det forventede udbetalingstidspunkt, gældende skatteregler samt indklagedes forventninger til udviklingen i værdipapirmarkederne. På denne baggrund havde man fastsat en fordeling mellem aktier og obligationer og investeringsbeviser, hvorved klageren opnåede en risikospredning. Som følge af aftalens relativ korte løbetid havde fordelingen en overvægt af obligationer. For så vidt angår investeringsbeviserne i Danske Invest Verden var der tale om en afdeling med stor spredning på lande, sektorer og brancher. Afdelingen var faldet i kurs grundet det internationale tilbageslag, der ramte store betydende aktiemarkeder fra eftersommeren 2000. Indklagede bestred at have misligholdt aftalen.

En yderligere korrespondance mellem parterne førte ikke til en bilæggelse af sagen.

Under sagen er fremlagt kopi af halvårsoversigter fremsendt til klageren pr. 30. juni og 31. december. Oversigterne angiver den samlede værdi af pensionsordningen samt den tilstræbte fordeling af opsparingen på henholdsvis danske obligationer, indeksobligationer, danske aktier, udenlandske aktier og udenlandske obligationer. Det fremgår, at den faktiske fordeling kan afvige fra den tilstræbte fordeling.

Indklagede har fremlagt et skema indeholdende investeringsstrategien for FlexInvest pr. 22. maj 2001. Heraf fremgår bl.a.:

" Købsstrategi

InvesteringshorisontFriholdelsesbrøk

2 - 4 år0 - 15% 15%

Korte danske obligationer

40% 50%

Mellemlange danske obl.

Lange danske obligationer

40% 40%

Korte indeksobligationer

10%

Lange indeksobligationer

Danske aktier

3% 3%

Udenlandske aktier

7% 7%

Udenlandske obligationer

Beholdningsstrategi

InvesteringshorisontFriholdelsesbrøk

2 - 4 år0 - 15% 15%

Nominelle obligationer

2% 2%

Indeksobligationer

10% 10%

Danske aktier

4% 3%

Udenlandske aktier

11% 7%"

Parternes påstande.

Klageren har den 5. april 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 8.987 kr. i erstatning samt godtgøre gebyrer på 7.948 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at forrentningen af hendes formue i løbet af fire år kun var ca. 1,5% p.a. Dette er mindre end forrentningen af en tilsvarende kontantbeholdning og langt mindre end, hvad hun kunne forvente af en selv meget forsigtig investering.

Indklagede har ikke udført den formuepleje, som indklagede var forpligtet til i henhold til aftalen.

Hertil kommer, at indklagede ikke har fulgt den tilstræbte fordeling af papirer i porteføljen. Medio 2001 var andelen af danske obligationer for lille og andelen af udenlandske aktier mere end dobbelt så stor som den tilstræbte fordeling. Dette burde indklagede have korrigeret ved at sælge investeringsbeviserne i Danske Invest Verden og i stedet købe danske obligationer.

Af skemaet vedrørende strategien pr. 22. maj 2001 fremgår, at værdien af beholdningen af udenlandske aktier pr. 29. juni 2001 burde have været 16.678 kr., hvorimod den var 36.123 kr. Afvigelsen er således betydelig. Hun går ud fra, at depotet ifølge indklagedes strategi skulle have været korrigeret.

Hun har beregnet tabet til 8.987 kr. som følge af overvægten af aktier i depotet.

Indklagede har anført, at det bestrides, at der ikke er foretaget investeringspleje, og at den manglende pleje skulle være dokumenteret ved, at der er perioder, hvor der ikke er købt eller solgt værdipapirer. Hertil bemærkes, at indklagede foretager handler, når der skønnes behov herfor, hvorfor antallet af handler i hver enkelt periode kan variere.

Antallet af handler kan ikke tages som udtryk for, om man har udøvet investeringspleje. At man finder det hensigtsmæssigt ikke at ændre på porteføljen i en periode, er forhold, der ligger inden for det aftalte.

Det fremgår af halvårsopgørelsernes angivelser, at der er tale om en tilstræbt fordeling af opsparingens placering, men at opsparingens faktiske fordeling kan afvige fra det tilstræbte.

Afvigelser kan f.eks. forekomme på grund af udsving på markederne, hvor man skønner det hensigtsmæssigt ikke at foretage handler i en given periode, ligesom afvigelser kan forekomme, hvor indklagede omlægger papirer og tilstræber en glidende overgang mellem to løbetidsbestemte værdipapirfordelinger. Indklagede er således ikke forpligtet til at opretholde en statisk fordeling på værdipapirgrupperne.

For så vidt angår Danske Invest Verden skønnede indklagede efter kursfaldet, at denne afdeling stadig var en god og fornuftig disposition, idet afdelingen har en meget bred sammensætning af underliggende værdipapirer med mere end 250 forskellige aktier fra hele verden. Man skønnede, at kursfaldet kun ville være midlertidigt, hvortil bemærkes, at man ikke havde mulighed for at forudse omfanget eller varigheden af en nedtur på aktiemarkedet.

Klagerens afkast på FlexInvest ordningen har ikke som af klageren anført været 1,5%, men ca. 2%. Indklagede har fremlagt en beregning herfor.

Såfremt Danske Invest Verden ikke havde været udsat for kursfald, ville klagerens afkast alt andet lige have været større. Der er ikke tale om, at klageren har realiseret et tab, og det er derfor ikke korrekt, når klageren anfører, at hun har lidt et tab.

Indklagedes investering er foretaget på baggrund af indklagedes forventning til markedernes fremtidige udvikling og er således baseret på et skøn. Klageren kan ikke rejse et krav i anledning af det udøvede skøn. Indklagede har heller ikke garanteret et minimumsafkast. I den periode, hvor klageren har været tilknyttet FlexInvest, har man foretaget 26 justeringer af investeringsstrategien. Ændringerne er udtryk for, at indklagedes forventning blev ændret.

For kunder med en kort tidshorisont er aktieandelen lav, hvorfor en ændring ikke vil få samme effekt, som ved en lang tidshorisont.

Skemaet pr. 22. maj 2001 vedrørende strategien er opdelt i investeringshorisonter. Investeringsstrategien tager hensyn til kontoens investeringshorisont og i øvrigt pensionsafkastbeskatningsloven. I skemaet er anført en tilstræbt fordeling som er en rettesnor, som der investeres efter, hvis der kommer nye indskud, udtrækninger eller omlægninger af porteføljen. For hver købsstrategi angives en beholdningsstrategi, der benyttes i kombination med købsstrategien. Beholdningsstrategien benyttes for at undgå uhensigtsmæssige salg i forbindelse med skift i strategien som følge af en almindelig afkortning af investeringshorisonten. Det sikres, at indklagede ikke køber og sælger det samme papir med korte mellemrum med unødvendige omkostninger til følge.

Sammensætningen af den enkelte kundes depot holdes op mod indklagedes købs­strategi og beholdningsstrategi. Der foretages herefter en konkret vurdering af, om der skal foretages justeringer af kundens depot eller ej.

Der er løbende foretaget vurdering af klagerens depot i perioden 2000 til 2004. Der foretages ikke registreringer af, hvornår indklagede har vurderet den enkelte kundes depot.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ifølge aftalen om FlexInvest, som klageren underskrev den 27. april 2000, var indklagede bemyndiget til efter eget skøn, men for klagerens regning og risiko, at forvalte depotet og foretage omplaceringer af værdipapirerne. Dette er yderligere præciseret i "Regler for FlexInvest", hvortil der var henvist i aftalen af FlexInvest, og som klageren bekræftede at have modtaget et eksemplar af. Det fremgår endvidere, at investeringsstrategien for klagerens depot skulle fastlægges under hensyntagen til, at kapitalpensionen forventedes udbetalt 1. januar 2005.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysning om, at indklagede regelmæssigt har foretaget overvejelser om, hvorvidt indholdet af klagerens depot burde omplaceres under hensyn til udviklingen i værdipapirmarkederne og indklagedes forventninger hertil.

Ankenævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har begået en ansvarspådragende fejl ved ikke medio 2001 at nedbringe klagerens beholdning af Danske Invest Verden. Dette gælder, selv om klagerens beholdning af aktier oversteg den generelt tilstræbte fordeling, hvorved bemærkes, at aktieandelen under alle omstændigheder var beskeden set i forhold til den samlede værdipapirbeholdning.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.