Spørgsmål om ansvar for tab som følge af køb af for stort antal aktier. Opdatering af kursoplysninger i handelssystem.

Sagsnummer:215/2020
Dato:02-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Duerlund, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby og Poul Erik Jensen
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for tab som følge af køb af for stort antal aktier. Opdatering af kursoplysninger i handelssystem.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om ansvar for tab som følge af køb af for stort antal aktier.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor hun havde et værdipapirdepot og adgang til bankens værdipapirhandelssystem.

Den 14. april 2020, som var tirsdag efter påske, sendte klageren en mail til banken om, at hun ønskede at købe aktier i Biophytis, som var et fransk selskab. I mailen sendte klageren et link til information om aktien, og klageren oplyste, at hun ikke kunne finde aktien på bankens hjemmeside.

Samme eftermiddag åbnede banken for handel med Biophytis aktier via sit handelssystem. Banken har oplyst, at den på daværende tidspunkt ikke havde fået onlinekurser for Biophytis aktien. Som følge heraf blev kursen angivet som End-of-Day kursen (EOD-kursen) fra den seneste forudgående handelsdag på børsen i Paris, som var torsdag den 9. april 2020 (Skærtorsdag). Kursen var 0,77 EUR pr. aktie.

Ligeledes den 14. april 2020 indlagde klageren kl. 17.12 en handelsordre om at købe for 30.000 kr. Biophytis aktier i bankens handelssystem. Ordrebeløbet blev med kursen på 0,77 EUR omregnet til 5.180 stk. aktier. Kl. 17.15 gennemførte banken ved delhandler på Euronext, Paris, klagerens køb af 5.180 stk. Biophytis aktier. På handelstidspunktet udgjorde kursen på Biophytis aktier 2,51 EUR.

Banken sendte en nota til klageren om købet af 5.180 stk. Biophytis aktier til 2,51 EUR pr. stk., svarende til et samlet afregningsbeløb på 97.779,43 kr.

Ved mail af 15. april 2020 til banken gjorde klageren indsigelse mod, at der var købt aktier for væsentligt mere end ordrebeløbet på 30.000 kr. Ved mail af 16. april 2020 til klageren svarede banken blandt andet:

”…

Vi har i perioden efter påske haft et problem med automatisk opdatering af kurser fra nogle europæiske børser, hvorfor du kun har kunnet[t] se kursen fra 9/4-2020 i vores system.

Grunden til, at du har handler for mere end de 30.000 kr. er, at man med en markedsordre beregner stk. ud fra senest kendte kurs ud fra de 30.000 kr. Derfor er der handlet dit nuværende antal styk, men til kursen i markedet på det tidspunkt.

…”

I en mail af 27. maj 2020 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

Da jeg afgav min ordre, opgav banken i beregningsvinduet en kurs, der var 5 dage gammel, 0,77 Euro. Med den kurs gav 30.000 kr. 5.180 stk. Den 14.4 hvor jeg afgav ordre var kursen 2,5 Euro, hvilket jeg godt var klar over, men jeg hæftede mig ikke ved, at der i øverste hjørne stod 9.4 kurs 0,77, altså at bankens beregning sket[e] på grundlag af en helt anden kurs end dagskursen. Og jeg regnede ikke efter, hvor mange aktier jeg ville kunne få for 30.000 kr., hvis kursen var 2,5 Euro. Jeg har i en del år handlet med aktier på netbanken, og jeg har også et depot i […], hvor jeg også handler. Jeg har altid haft fuld tillid til det beløb, der stod angivet som købssum i beregningsvinduet. Normalt anvender jeg strakshandel, men den mulighed var ikke tilgængelig på det tidspunkt.

…”

Den 15. juni 2020 indgav klageren en klage over Danske Bank til Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt kundevendte handelsbilleder fra sin handelsplatform.

Banken har oplyst, at klageren i forbindelse med ordrebestillingen blev oplyst om følgende:

”Vær opmærksom på, at du med fordel kan limitere din ordre, da kursen er meget lav og udsving i kursen kan medføre store udsving i det beløb du kommer til at handle for, hvis ordren ikke er limiteret

Din ordre indlagt for et beløb omregnes til antal stk/nominel ud fra senest tilgængelige kurs – se mere under hjælp.”

Banken har oplyst, at klageren i forbindelse med sin elektroniske underskrift og accept af markedsordren blev oplyst om, at:

”Din ordre indlagt for et beløb er omregnet til antal/stk. nominel ud fra seneste tilgængelige kurs.

Dette er en ordre, hvorfor den endelige afregningspris m.v. kan afvige fra det ovenfor anførte.”

Banken har oplyst, at der af den information, der den 14. april 2020 var tilgængelig for bankens investeringskunder blandt andet fremgik følgende:

”…

Specielt for markedsordrer afgivet i beløb:
Vær opmærksom på, at du ikke får et endeligt ordrebeløb ved brug af denne handelstype. Vi omregner dit ordrebeløb med den seneste kendte kurs til et styk antal, som du accepterer at vi handler til kursen ved førstkommende lejlighed.
Eksempel: Er lukkekursen 20 og du indlægger en købsordre for et beløb på 10.000 kr., vil din ordre blive omregnet til 500 styk. Åbner papiret i kurs 35, vil du blive afregnet 17.500 kr.
Du skal vælge ”Markedsordre med limit”, hvis du ønsker at begrænse hvilken kurs du vil handle til.

Beløb eller stk./nom
Du skal være opmærksom på, at en markedsordre, der indlægges for et beløb automatisk vil blive omregnet til en ordre for antal styk. Dette skyldes, at papirerne alene handles i styk. Det beløb du bliver afregnet for, når handlen er afviklet, kan derfor afvige fra det beløb, du indtastede ved afgivelsen af din ordre. Du kan derfor med fordel vælge handelstypen ”Markedsordre med limit” således du ikke bliver afregnet for et større beløb end det du afgav din ordre på.

…”

Klageren har anført, at de informationer, som banken har henvist til, kun kan ses, hvis man trykker på et lille ”i” ved siden af markedsordre.

Banken har fremlagt en graf, der viser kursen på Biophytis aktier i perioden 14. april 2020 - 6. januar 2021. Grafen viser, at kursen den 14. april 2020 kortvarigt steg betydeligt.

Parternes påstande

Den 15. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre de for meget købte aktier.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken begik en fejl, da ordrebeløbet ikke blev omregnet til styk med den seneste tilgængelige kurs, men i stedet med en kurs, der var fem dage gammel.

Alle børser havde åbent, også Euronext. Hun sendte endvidere et link til banken, hvor man kunne finde alle aktuelle oplysninger om aktien, herunder dagens kurs. Hvis banken havde åbnet linket, havde den kendt dagens kurs og havde kunnet rette den fejl automatikken havde begået.

Hun vidste, at kursen var omkring 2,5 EUR, så hun hæftede sig ikke ved, at det var en gammel kurs, der var lagt til grund for beregningen af antallet. Hun havde fuld tillid til, at bankens oplysninger var opdaterede.

Bankens investeringsafdeling indrømmede dagen efter, at den havde haft problemer med automatisk opdatering af kurser. Hvis bankens automatik ikke virkede korrekt, og banken var klar over det, burde den manuelt have indsat dagens kurs. Eller som det mindste have gjort kunderne opmærksomme på, at det var en gammel kurs, der var angivet.

Banken kunne også have nøjedes med at købe for 30.000 kr. og så have kontaktet hende dagen efter og forklaret sit problem med opdatering af kurser.

Det bestrides, at det som anført af banken fremgik klart at kursen var vejledende. Dato og kurs stod angivet, nøjagtig som det plejede oppe i højre hjørne uden nogen form for highlight eller ”NB”. Derfor bed hun ikke særlig mærke i det. Ordet vejledende stod ingen steder.

Banken har ikke ydet den service, hun berettiget kunne forvente.

Banken bør stille hende, som hun ønskede med aktiekøbet, nemlig at have investeret for 30.000 kr. Med en kurs på 2,51 EUR ville hun have fået 1.605 aktier. Banken bør tilbagebetale hende 67.779,43 kr. Banken kan så fjerne 3.575 aktier fra hendes depot, så hun står tilbage med det antal, hun skulle have haft, hvis banken havde opgivet dagens korrekte kurs.

Da hun indgav ordren var strakshandel ikke tilgængelig. Strakshandelsrubrikken var simpelthen fjernet. Derfor valgte hun markedsordre. Hvis banken i stedet for bare at fjerne strakshandelsrubrikken havde skrevet: “Strakshandel er ikke tilgængelig i øjeblikket på grund af meget svingende kurser”, var hun nok blevet mere opmærksom på, hvad der stod på næste skærmbillede.

På skærmbilledet ved køb stod der nederst: ”Din ordre indlagt for et beløb omregnes til antal stk./nominel ud fra seneste tilgængelige kurs”. Hun vidste, at kursen den dag var 2,5 EUR, så hun hæftede sig ikke ved datoen og kursen, der stod i øverste højre hjørne.

I de få minutter der gik, fra hun indlagde ordren, til den blev gennemført, var det begrænset, hvor meget kursen kunne nå at ændre sig.

Hun gik ikke ind i papiret for at se detaljerne, for hun havde studeret aktien nøje. Hun kendte dagens kurs (2,5 EUR), og hun havde lige lyttet til et interview med Biophytis’ CEO, så hun vidste, hvad hun købte. Hun drømte ikke om, at de oplysninger, der stod på skærmen, ikke var up to date. Aktien var jo lige blevet sat på netsiden.

Danske Bank har anført, at klageren ikke bør få medhold i klagen. Banken har ikke har handlet ansvarspådragende, og at der ikke er grundlag for et erstatningsansvar mod banken.

Banken har opfyldt sin informations- og oplysningspligt. Den information, som banken stillede til rådighed for klageren såvel forud for som i forbindelse med Biophytis aktier, var både korrekt og tilstrækkelig.

Banken behandlede i god tro klagerens markedsordre om køb af Biophytis aktier.

Banken omregnede i god tro ordren til antal styk ud fra seneste tilgængelig kurs.

Klageren havde erfaring med investering og kendskab til handel med værdipapirer.

I den information, banken stillede til rådighed, havde klageren mulighed for at læse nærmere om handelstypen markedsordre. I forbindelse med ordrebestillingen oplyste banken om, at klageren med fordel kunne limitere ordren, da en lav kurs og udsving i kursen kunne medføre store udsving i det beløb, der blev handlet for.

Klageren vidste eller burde vide, at hendes markedsordre ville blive omregnet til antal styk ud fra senest tilgængelige kurs. Med elektronisk underskrift accepterede klageren både, at banken omregnede ordrebeløbet med den seneste kendte kurs til et styk antal, og at banken herefter handlede til kursen ved førstkommende lejlighed.

Det fremgik klart af handelsbilledet, at den seneste kendte kurs for Biophytis aktier var 0,77 EUR, at kursen var fra den 9. april 2020 (Skærtorsdag), og at kursen alene var vejledende. Da klageren afgav ordren, var hun klar over, at kursen var steget til 2,5 EUR. Klageren var bekendt med, at der var forskel på den af banken oplyste seneste kendte kurs for Biophytis aktierne, som blev benyttet til omregningen til antal styk, og den faktiske handelskurs på aktierne.

Det anførte i bankens mail af 16. april 2020 til klageren var alene den pågældende medarbejders spekulationer om, at der måske kunne have været tale om et problem med automatisk opdatering af kurser fra nogle europæiske børser.

 

 

Ankenævnets bemærkninger

Den 14. april 2020, som var tirsdag efter påske, henvendte klageren sig til Danske Bank, idet hun ønskede at købe aktier i Biophytis, som var et fransk selskab, hvilket ikke var muligt via bankens værdipapirhandelssystem. Klageren var bekendt med, at den aktuelle kurs på aktien udgjorde cirka 2,5 EUR.

Samme eftermiddag åbnede banken for handel med Biophytis aktier via handelssystemet. Banken har oplyst, at den på daværende tidspunkt ikke havde fået onlinekurser for Biophytis aktien. Som følge heraf blev kursen angivet som End-of-Day kursen (EOD-kursen) fra den seneste forudgående handelsdag på børsen i Paris, som var torsdag den 9. april 2020 (Skærtorsdag). Kursen var 0,77 EUR pr. aktie.

Ligeledes den 14. april 2020 indlagde klageren kl. 17.12 en handelsordre om at købe for 30.000 kr. Biophytis aktier. Handelssystemet omregnede ordren til 5.180 stk. aktier på grundlag af kursen på 0,77 EUR, og kl. 17.15 gennemførte banken ordren ved delhandler på Euronext, Paris. På handelstidspunktet udgjorde kursen på Biophytis aktier 2,51 EUR. Afregningsbeløbet over for klageren udgjorde herefter 97.779,43 kr.

Ved mail af 15. april 2020 til banken gjorde klageren indsigelse mod, at der var købt aktier for væsentligt mere end ordrebeløbet på 30.000 kr.

Det må lægges til grund, at klageren ved at indlægge ordren som handelsordre accepterede, at afregningskursen kunne afvige fra den aktuelle kurs på ordretidspunktet, hvilket heller ikke er bestridt af klageren. Det må endvidere lægges til grund, at kursen rent faktisk heller ikke ændrede sig væsentlig i tidsrummet den 14. april 2020 fra kl. 17.12 (ordreafgivelsen) til kl. 17.15 (afregningen). Årsagen til, at afregningsbeløbet afveg væsentligt fra ordrebeløbet, var, at handelssystemet behandlede ordren på grundlag af en kurs, der ikke var opdateret, hvorved der blev købt et for stort antal aktier i forhold til ordrebeløbet.

Ankenævnet finder, at klageren berettiget kunne forvente, at ordren ville blive behandlet på grundlag af den aktuelle kurs på aktien. Ankenævnet finder ikke, at banken har godtgjort, at den på fyldestgørende måde informerede klageren om, at ordren ikke blev behandlet på grundlag af den aktuelle kurs.

Tre medlemmer – Bo Østergaard, Karin Duerlund og Kristian Ingemann Petersen – udtaler:

Vi finder, at klageren burde have opdaget, at handelssystemet omregnede ordren til 5.180 stk. aktier, og at klageren burde have indset, at dette var et for stort antal aktier i forhold til ordrebeløbet. Vi har herved blandt andet lagt vægt på, at klageren, der kendte den aktuelle kurs på 2,50 EUR pr. stk., ved simpel hovedregning kunne konstatere, at det oplyste antal aktier var cirka tre gange for højt.

Vi finder herefter, at klageren ikke kan få medhold i klagen.

To medlemmer – Ida Marie Moesby og Poul Erik Jensen – udtaler:

Vi finder ikke, at klageren burde have opdaget, at handelssystemet omregnede ordren til et for stort antal aktier.

Vi finder herefter, at banken – hvis klageren anmoder om det inden otte uger fra denne afgørelse – skal stille klageren, som om hendes ordre i bankens handelssystem var blevet behandlet på grundlag af den aktuelle kurs på handelstidspunktet, som udgjorde 2,51 EUR pr. aktie.

Vi stemmer derfor for, at give klageren medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.