Krav om kontoudtog vedrørende kredit, om retvisende påkrav og om, at inddrivelsestiltag stilles i bero. Indsigelse mod rykkergebyrer og inkassogebyrer.

Sagsnummer:156/2020
Dato:30-10-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om kontoudtog vedrørende kredit, om retvisende påkrav og om, at inddrivelsestiltag stilles i bero. Indsigelse mod rykkergebyrer og inkassogebyrer.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om kontoudtog vedrørende kredit, om et retvisende påkrav og om, at inddrivelsestiltag stilles i bero. Indsigelse mod rykkergebyrer samt inkassogebyrer.

Sagens omstændigheder

I december 2014 bevilgede Lån & Spar Bank klageren et MasterCard til konto -057 med en trækningsret på 30.000 kr. Kreditten skulle afvikles med en månedlig betaling på 5 % af det skyldige beløb. Ved manglende betaling til kontoen var banken berettiget til at beregne en rente på 17,7 % om året fra faktureringsdagen, til banken havde modtaget betalingen.

Banken har fremlagt en posteringsoversigt for konto -057 for perioden fra kontoens oprettelse til den 19. november 2019.

Den 1. maj 2019 indbetalte klageren 1.936,53 kr. på konto -057 via betalingsservice. Beløbet blev imidlertid afvist og blev tilbageført den 3. maj 2019. Der opstod herefter restance og overtræk på konto -057.

Den 10. maj 2019 sendte banken klageren et rykkerbrev vedrørende restancen på 1.936,53 kr.  og opkrævede et rykkergebyr på 100 kr. Den 15. maj 2019 indbetalte klageren 1,87 kr. på kontoen.

Da hele restancen ikke var blevet inddækket, sendte banken den 22. maj 2019 klageren et yderligere rykkerbrev vedrørende restancen på nu 1.934,66 kr. med tillæg af det tidligere tilskrevne rykkergebyr. Banken meddelte endvidere, at den havde spærret kortet til kontoen, og at den havde tilskrevet yderligere et rykkergebyr på 100 kr. samt et kortspærringsgebyr på 200 kr.

Den 18. juni 2019 opsagde banken klagerens konto -057 med tilhørende MasterCard til fuld indfrielse, da klageren ikke havde betalt restancerne på kontoen. Banken opgjorde det skyldige beløb inkl. renter og et rykkergebyr på 100 kr. til i alt 31.954,48 kr., hvortil kom morarente på 22,25 % af hele beløbet til betaling skete.

Den 19. november 2019 overførte banken det skyldige beløb på i alt 34.467 kr. inkl. renter til en intern inkassokonto i banken.

I december 2019 overgav banken fordringen til retslig inkasso hos sin inkassoadvokat, og den 27. december 2019 sendte advokaten et inkassobrev, hvor klageren blev anmodet om at betale i alt 38.367 kr. inkl. renter, et inkassogebyr på 100 kr. og inkassoomkostninger på 2.812,50 kr. inden 10 dage.

I marts 2020 udtog advokaten på vegne banken stævning mod klageren med påstand om, at klageren blev dømt til at betale banken 34.467 kr. med tillæg af bankens til enhver tid gældende højeste mora- og overtræksrente, pt. 22,25 % p.a. fra den 20. november 2019 og herefter tilskrevet kvartalsvis bagud hver den 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12 samt inkassogebyr på 100 kr.

Efter anmodning fra klageren henviste retten sagen til Ankenævnet og hævede sagen.

Den 1. maj 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, at bankens mora- og overtræksrente fremgår af bankens prisliste, der er fremlagt under sagen. Heraf fremgår en årlig rente på 22,25 % om året.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Lån & Spar Bank skal fremlægge kontoudtog vedrørende konto -057, fremsende en retvisende påkravsskrivelse og stille inddrivelsen i bero samt tilbageføre rykkergebyrer samt inkassogebyrer.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at påkravet af 22. maj 2019 ikke er retvisende, idet det ikke fremgår, hvilke gebyrer, der er pålagt, jf. rentelovens § 9 b, stk. 1, og inkassolovens § 10, stk. 2. Ligeledes ses indbetalingen af 15. maj 2019 ikke at fremgå.

I påkravet skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af sagen, jf. inkassolovens § 10, stk. 2.

Banken har ikke været berettiget til at tilskrive gebyrerne, hvorfor disse skal tilbageføres, jf. rentelovens § 3, stk. 3, rentelovens § 9 b, stk. 1, og inkassolovens § 10, stk. 2.

Det fremgår endvidere af rentelovens § 3, stk. 3, at uanset stk. 1 og 2 skal der tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse.

Banken skal sende kontoudtog for konto -057 med henblik på at belyse saldoen på kontoen ved fremsendelsen af påkravet og ved opsigelsen af engagementet.

Lån & Spar Bank har anført, at inddrivelsen blev sat i bero ved sagens indbringelse for Ankenævnet.

Banken har fremlagt posteringsoversigt for konto -057, der viser saldoen fra kontoens oprettelse til den 19. november 2019. Klagerens krav om et retvisende påkrav ses ikke at være en økonomisk tvist, der kan tages under behandling af Ankenævnet.

Banken har opkrævet de i sagen tilskrevne rykkergebyrer og inkassogebyrer med rette.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2014 fik klageren bevilget et MasterCard til konto -057 med en trækningsret på 30.000 kr. i Lån & Spar Bank. Kreditten skulle afvikles med en månedlig betaling på 5 % af det skyldige beløb.

I maj 2019 opstod der restance og overtræk på konto -057, og banken sendte klageren et rykkerbrev henholdsvis den 10. maj 2019 og den 22. maj 2019. Den 18. juni 2019 opsagde banken konto -057 med tilhørende MasterCard til fuld indfrielse. Der blev i den forbindelse i alt tilskrevet kontoen tre rykkergebyrer på hver 100 kr.

I december 2019 blev fordringen overgivet til retslig inkasso hos bankens inkassoadvokat, og der blev i forbindelse med udsendelse af inkassobrev til klageren tilskrevet et inkassogebyr på 100 kr.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken uberettiget har opkrævet renter eller gebyrer på klagerens konto eller, at banken i øvrigt har udvist fejl eller forsømmelser i sagen.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af kontoen.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at stille inddrivelsen af fordringen i bero.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.