Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget på Filippinerne

Sagsnummer:459/2011
Dato:01-05-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Christian Bremer, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget på Filippinerne
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for hævninger med klagerens Mastercard i pengeautomater på Filippinerne.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Mastercard.

I begyndelsen af 2011 var klageren på en udlandsrejse, hvor han hovedsageligt opholdt sig på Filippinerne.

Den 6. april 2011 henvendte klageren sig til banken med indsigelse om misbrugstransaktioner med kortet, som klageren stadig havde i sin besiddelse. Af en udskrift, der er fremlagt under sagen, fremgår, at de fleste af de hævninger, som klageren gjorde indsigelse imod, var på beløb svarende til ca. 1.300 kr.

Nordea Bank har oplyst, at klagerens Mastercard i perioden 18. januar-6. april 2011 blev aflæst i en terminal 204 gange ved angivelse af korrekt pinkode. På grundlag heraf blev der gennemført 114 betalingstransaktioner, idet de resterende 90 transaktioner blev afvist på grund af overskridelse af hævegrænsen eller som følge af manglende dækning. Klageren gjorde indsigelse mod 79 af de 114 gennemførte transaktioner. De 35 vedkendte transaktioner er foretaget spredt ud over hele perioden. Bortset fra et fåtal transaktioner er samtlige kortaflæsninger sket i de samme otte filippinske pengeautomater. De 79 anfægtede transaktioner er gennemført på fire forskellige automater. Transaktionerne falder i serier á 2-4 transaktioner (flest á 3-4), i samme pengeautomat inden for et tidsrum på 1-3 minutter. Banken har identificeret 27 serier. Heraf indeholder mindst 14 serier én eller flere transaktioner, som klageren vedkender sig. Efter spærringen af kortet har der ikke været nogen forsøg på at aflæse kortet.

Klageren udfyldte og underskrev en blanket vedrørende hændelsesforløbet. Klageren har desuden henvendt sig til både politiet og det pengeinstitut, hvor flest af de omstridte transaktioner var sket.

Ved brev af 26. maj 2011 meddelte banken, at det på baggrund af oplysningerne i sagen var bankens opfattelse, at der ikke være tale om uberettigede hævninger.

Parternes påstande

Den 11. oktober 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal tilbageføre de omstridte hævninger.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at de omtvistede hævninger ikke er foretaget af ham. I den omhandlede periode anvendte han kortet i beskedent omfang. Kortet blev opbevaret i en pung, der var fastgjort til et bælte, som han bar om livet. Ingen har haft adgang til kortet. Pinkoden har aldrig været oplyst til nogen eller noteret noget sted.

Det er hans klare opfattelse, at der er tale om en systemfejl. Systemerne på Filippinerne er meget uregelmæssige. Hæveautomaterne virker ofte ikke. En hævetransaktion varer typisk 2-3 minutter. Det er således umuligt at foretage hævninger med de meget korte intervaller, der fremgår af udskriften. Han er bekendt med, at automaterne gentagne gange forsøger at ringe op med henblik på at gennemføre en udbetaling.

Nordea Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at der hverken er tale om system- og/eller softwarefejl eller om tredjemandsmisbrug, jf. betalingstjenestelovens § 62.

Det er usandsynligt, at de pågældende pengeautomater skulle være påvirket af en systemfejl over den omhandlede periode på 2 ½ måneder. En hævetransaktion varer typisk 30-40 sekunder både i Danmark og i udlandet. Det har derfor også tidsmæssigt været muligt at gennemføre de omhandlede transaktioner.

Forløbet adskiller sig væsentligt fra et typisk misbrugsforløb, hvor der gennemføres så mange og så store transaktioner som muligt. I nærværende sag er et eventuelt misbrug blevet spredt over en længere periode og foretaget i både tidsmæssig og geografisk tilknytning til klagerens eget autoriserede brug. Der er desuden ikke konstateret nogen aflæsning af kortet efter spærringen.

Der er ikke noget der tyder på, at der kan være tale om et kopieret kort.

En afklaring af, om der foreligger system-/softwarefejl eller tredjemandsmisbrug, fordrer en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Tre medlemmer - Henrik Bitsch, Christian Bremer og Astrid Thomas - udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Vi har herved lagt vægt på antallet af transaktioner, disses tidsmæssige udstrækning og det forhold, at klagerens Visa/Dankort ubestridt har været benyttet af klageren i de samme pengeautomater som klagers Mastercard i umiddelbar forbindelse med den angiveligt uretmæssige benyttelse af dette. Vi stemmer derfor for at afvise sagen i medført af vedtægternes § 7, stk. 1.

To medlemmer - Jørn Ravn og Troels Hauer Holmberg - udtaler:

Betalingstjenestedirektivets artikel 59 – gennemført som betalingstjenestelovens § 64 – fastsætter som noget nyt regler for bevisbyrden når en betaler bestrider at have brugt et betalingskort. Det følger af direktivet, at hvis en bruger af betalingstjenester afviser at have autoriseret en gennemført betalingstransaktion eller hævder, at betalingstransaktionen ikke blev gennemført korrekt, kræver medlemsstaterne, at det er udbyderen af betalingstjenester, der skal bevise, at betalingstransaktionen var autentificeret, korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Som sagen er oplyst har Nordea Bank ikke godtgjort, at de omtvistede betalingstransaktioner ikke var ramt af tekniske svigt. Særligt det forhold, at der er registreret samtidige transaktioner, taler for at der kunne være systemmæssige problemer i forbindelse med klagers transaktioner. Vi stemmer derfor for, at Nordea Bank skal tilbageføre de omtvistede betalinger.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.