Indsigelse mod transaktion foretaget med Visa/dankort i en terminal i en udenlandsk butik.

Sagsnummer:8/2017
Dato:05-05-2017
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Astrid Thomas, Troels Hauer Holmberg og Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod transaktion foretaget med Visa/dankort i en terminal i en udenlandsk butik.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen drejer sig om klagerens indsigelse mod en transaktion foretaget med hendes Visa/dankort i en terminal i en udenlandsk butik.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

I november 2016 var klageren på ferie på Gran Canaria i Spanien.

Klageren har oplyst, at hun den 25. november 2016 om aftenen handlede i en butik på Gran Canaria og skulle betale 20 EUR. Indehaveren fandt en terminal frem, som hun satte sit Visa/dankort i og tastede sin pinkode, men indehaveren oplyste, at terminalen ikke virkede, hvorefter hun fjernede sit kort uden at godkende transaktionen. Indehaveren kom herefter med en anden terminal. Han fik hendes betalingskort og prøvede at sætte det i og sagde, at den nu virkede. Han tastede på terminalen, og hun trykkede sin pinkode ind og så, at den ikke var noget beløb på displayet. Herefter fjernede hun på ny sit kort uden at godkende transaktionen. Hun betalte i stedet 20 EUR kontant og forlod butikken.

Banken har under sagens forberedelse via Nets indhentet en oversigt, der viser, at der blev gennemført eller forsøgt gennemført følgende transaktioner med klagerens Visa/dankort den 25. november 2016 om aftenen:

Dato

Tid

Butiksnavn

Beløb

Status

25.11.2016

21.30.40

[A], [by B]

EUR 3.898

Afvist-Over.Max

25.11.2016

21.31.18

[A], [by B]

EUR 2.989

Gennemført

25.11.2016

21.45.13

[A], [by C]

EUR 1.395

Afvist-Over.Max

Banken har oplyst, at kortet var i terminalen ved alle transaktionerne, ligesom korrekt pinkode blev indtastet, da de enkelte transaktioner enten blev forsøgt gennemført eller blev gennemført. Det var ikke muligt at gennemføre de to forsøg og transaktionen på 2.989 EUR, såfremt klageren fjernede sit kort fra terminalen uden at trykke ”godkend”. Banken har generelt for kunders brug af Visa-delen på et Visa/dankort indsat et forbrugslimit på 25.000 kr. pr. løbende måned. De to af transaktionerne blev afvist, fordi transaktionerne overskred dette forbrugslimit.

Banken har endvidere oplyst, at det ikke har været muligt at fastslå, om butik [A], [by B] og butik [A], [by C] er én og samme butik, idet banken har forstået, at disse kortterminaler af og til udlånes mellem butikker. 

Den 25. november 2016 kl. 22.06.17 spærrede klageren kortet.

Den 30. november 2016 udfyldte og underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring, hvori hun gjorde indsigelse mod hævningen på 22.463,15 kr. Klageren anførte følgende om hændelsesforløbet:

”…

Jeg har været på ferie på Gran Canaria og var inde i en butik og ville betale med dankort.

Han kunne ikke få det til at virke hvorefter jeg betalte 20 Euro kontant.

Da jeg synes det virkede lidt underligt spærrede jeg mit kort straks efter da jeg var bange for at han havde kigget oplysninger på mit kort.

Jeg kan ikke forstå, hvordan der kan blive hævet på et spærret kort.

Jeg har betalt kontant for min vare, så der skal ikke hæves noget.

…”

Banken afviste ved brev af 20. december 2016 at tilbageføre beløbet til klageren.

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet hos Nets indhentet en bekræftelse på, at den omtvistede transaktion blev gennemført ved aflæsning af betalingskortets chip samt indtastning af korrekt pinkode. Nets har endvidere bekræftet, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Endelig har Nets bekræftet, at transaktionen ikke kunne gennemføres, hvis betalingskortet ikke var blevet benyttet i terminalen.

Parternes påstande

Den 10. januar 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige skal tilbageføre betalingen på 2.989 EUR svarende til 22.463,15 kr.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det trukne beløb skal tilbageføres, da hun ikke har godkendt betalingstransaktionen. Hun er blevet udsat for svindel.

Hun forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at der er gennemført en transaktion og forsøgt hævet to beløb på hendes kort. Hun havde kun sit kort én gang i hver terminal, og hun kunne ikke se noget beløb på displayet. Hun fjernede hun sit kort begge gange uden at trykke godkend.

Terminalerne befandt sig i den samme butik, idet det var det eneste sted, hvor hun havde sit Visa/dankort fremme.

Hun har ikke handlet uforsvarligt, men derimod spærret sit kort med det samme, da hun syntes, at det virkede underligt, at en så lille butik havde to terminaler.

Hun forstår ikke, at banken ikke vil tilbageføre beløbet til hende, da den siger, at den ikke er i tvivl om, at hun er blevet snydt.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene, og at klagen med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, og Ankenævnets praksis i tilsvarende sager derfor bør afvises.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klageren var i besiddelse af sit betalingskort på tidspunktet for den ikke-vedkendte transaktion.

Nets har bekræftet, at transaktionen var korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Nets har ligeledes bekræftet, at transaktionen blev gennemført ved aflæsning af betalingskortets chip samt indtastning af korrekt pinkode, samt at transaktionen ikke kunne gennemføres, hvis betalingskortet ikke var blevet benyttet i terminalen.

Det var således en forudsætning for gennemførelsen af transaktionen, at betalingskortet var i terminalen, da klageren godkendte transaktionen på terminalen, og at transaktionen blev godkendt.

Banken har hermed løftet bevisbyrden efter lov om betalingstjenester § 64.

Det påhviler herefter klageren at bevise, at hendes betalingskort blev misbrugt ved transaktionen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod en transaktion foretaget med Visa-delen af hendes Visa/dankort den 25. november 2016 kl. 21.31.18 på 2.989 EUR i en butik på Gran Canaria i Spanien.

Ankenævnet finder det godtgjort, at betalingstransaktionen er godkendt, korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. lov om betalingstjenester § 64, stk. 1. Ankenævnet finder det ligeledes godtgjort, at hævningerne blev foretaget ved aflæsning af kortets chip samt anvendelse af kortets pinkode. Efter bestemmelsens tredje punktum er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv et bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til lov om betalingstjenester § 59.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionen er foretaget af klageren selv. Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen efter afgivelse af mundtlige forklaringer fra klageren og eventuelt relevante vidner under strafansvar. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet herefter må afvise sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.