Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring. Genoptaget sag.

Sagsnummer:404/2019
Dato:30-10-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Forsikring - låneforsikring
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring. Genoptaget sag.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes indsigelse mod hæftelse for et bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring. Sagen er efter Ankenævnets afgørelse af 30. april 2020 genoptaget efter anmodning fra Santander Consumer Bank.

Sagens omstændigheder

Den 28. oktober 2019 indgav klagerne, M og H, en klage over Santander Consumer Bank til Ankenævnet.

Sagen vedrørte indsigelse mod hæftelse for et bådlån på grund af manglende tegning af en tilknyttet SAFE forsikring.

Den 30. april 2020 traf Ankenævnet afgørelse i sagen, hvor klagerne fik medhold i klagen. Ankenævnet anførte:

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, indgik i september 2013 en ”Låneaftale med SAFE” med Santander Consumer Bank om et lån på 217.990 kr. til finansiering af en båd.

Banken har erkendt, at den begik en fejl, idet SAFE forsikringen til lånet aldrig blev tegnet. Klagerne modtog ikke en police med forsikringsbetingelserne, og de blev aldrig opkrævet præmie.

Klagerne har anført, at forsikringen kunne have hjulpet dem i forbindelse med, at M i 2015 blev alvorligt syg.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet uden beregning for klagerne tegnet SAFE forsikringen med tilbagevirkende kraft fra indgåelsen af låneaftalen i september 2013, til lånet blev indfriet. Klagerne har herefter mulighed for at anmelde en skade, som er opstået, mens forsikringen var i kraft, over for forsikringsselskabet. 

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved at undlade at tegne SAFE forsikringen, der var tilknyttet lånet.

Det er endvidere oplyst, at klagerne henvendte sig til banken i 2017 og 2018, hvor de på grund af M’s sygdom og en flytning var økonomisk pressede. Begge gange fik de lov til at få to afdragsfri måneder på lånet. På den baggrund finder Ankenævnet ligeledes, at banken burde have opdaget fejlen i forbindelse med disse henvendelser.

Ankenævnet finder på den baggrund, at banken bør betale, hvad forsikringen ville have betalt, hvis den var blevet tegnet som aftalt, og anmeldelse til forsikringsselskabet var sket, da klagerne bad banken om henstand.

Klagerne får herefter medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Santander Consumer Bank skal inden 30 dage betale klagerne, hvad forsikringen ville have betalt, hvis den var blevet tegnet som aftalt, og anmeldelse til forsikringsselskabet var sket, da klagerne bad banken om henstand.

Klagerne får klagegebyret tilbage.”

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen i Ankenævnets afgørelse af 30. april 2020 i sag nr. 404/2019.

Den 25. maj 2020 anmodede banken om genoptagelse af sagen, idet den oplyste, at klagerne den 27. april 2020 havde fået udbetalt 43.164 kr. fra forsikringsselskabet. Beløbet svarede til 12 låneydelser á 3.597 kr. for perioden fra juni 2015 til juni 2016.

Den 26. juni 2020 besluttede Ankenævnets næstformand at genoptage sagen.

Banken har fremlagt Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank. Af en oversigt over forsikringsdækningen fremgår, at forsikringen dækker ydelser på lånet i op til 12 måneder pr. forsikringshændelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed. Forsikringen dækker maksimalt 36 ydelser på lånet ved flere forsikringshændelser.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Santander Consumer Bank skal betale, hvad SAFE forsikringen ville have dækket, hvis banken havde tegnet forsikringen i forbindelse med låneoptagelsen i september 2013, og at dette beløb udgør 36 ydelser på lånet.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de foreløbigt sammen med deres læge og forsikringsselskabet har kæmpet sig igennem første etape af i alt tre og har fået udbetalt 1/3 af det beløb, som de var berettiget til.

Hvis de havde haft forsikringen, da M blev ramt af sygdom, så havde de kunnet få hjælp af de respektive læger ved de mange operationer/indlæggelser, men efter så lang tid er det nu svært for både dem, deres læge og forsikringsselskabet at finde ud af det hele. Ingen kan huske noget, og det er svært at finde de relevante dokumenter.

De har i lange perioder levet af deres kassekredit, hvilket var dyrt i renter, de har måttet flytte og købe en elscooter til M, og de har betalt meget i taxakørsel til og fra diverse behandlinger, og det ville her have været en stor hjælp med en forsikringsudbetaling.

De har ikke hørt noget fra forsikringsselskabet efter, at de har indsendt anmeldelse nr. 2.

Ankenævnet bør træffe en afgørelse, hvor de får en rimelig økonomisk kompensation for den store og langvarige fejl, som banken har begået.

Santander Consumer Bank har anført, at klagerne efter udbetaling af 12 låneydelser på i alt 43.164 kr. har modtaget den skadeserstatning, som de har været berettiget til, jf. forsikringsbetingelserne.

Banken har i øvrigt kompenseret klagerne ved at betale forsikringsydelser fra lånets oprettelse til lånets indfrielse på i alt 20.695,68 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Den 30. april 2020 traf Ankenævnet afgørelse om, at Santander Consumer Bank skal betale klagerne, hvad forsikringsselskabet ville have betalt, hvis SAFE forsikringen var blevet tegnet som aftalt, og anmeldelse til forsikringsselskabet var sket, da klagerne bad banken om henstand.

Det er efterfølgende oplyst, at forsikringsselskabet den 27. april 2020 til klagerne har udbetalt 43.164 kr. svarende til 12 ydelser á 3.597 kr. vedrørende perioden 23. juni 2015 til 16. juni 2016. Ankenævnet lægger til grund, at det er forsikringsselskabets opfattelse, at klagerne herved har modtaget den erstatning, som de ifølge forsikringsbetingelserne har været berettiget til.

Klagerne har herefter ikke krav på erstatning fra banken.

En eventuel klage over den erstatning, som klagerne har modtaget fra forsikringsselskabet, henhører under Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1., 1572 København V. Ankenævnet afviser derfor denne del af sagen, jf. § 5, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold for så vidt angår erstatning fra banken.

Ankenævnet kan i øvrigt ikke behandle klagen.