Spørgsmål vedrørende afvikling af kautionshæftelse for selskab under konkurs.

Sagsnummer:258/2018
Dato:29-11-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, George Wenning, Troels Hauer Holmberg og Poul Erik Jensen
Klageemne:T - Tvangsauktion
Akkord - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende afvikling af kautionshæftelse for selskab under konkurs.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører afvikling af kautionshæftelse for selskab under konkurs.  

Sagens omstændigheder

Klageren drev som direktør og ejer en erhvervsvirksomhed via et selskab, S1, som var kunde hos Arbejdernes Landsbank.

Den 13. oktober 2016 gik S1 konkurs. Ved et brev 8. november 2016 anmeldte banken et krav på knap to millioner kr. i konkursboet. Kravet vedrørte blandt andet en konto nummer -007 med en restgæld på 212.617,94 kr. og et pantebrev i en fast ejendom med en restgæld på 1.353.934,93 kr. Klageren var selvskyldnerkautionist på fordringerne.

I en e-mail af 25. maj 2017 til konkursboets kurator anførte klageren og dennes ægtefælle blandt andet:

”…

Vi vil foreslå/tilbyde følgende, omkring overdragelse af [ejendommen].

Ejendommen skødes til [klageren selskab S2], på følgende betingelser.

Vi overtager lånet i Arbejdernes Landsbank, imod at vi betaler de forfaldne ydelser, [pengeinstitut P] har sagt ja. Efter et tilsagn fra Jer går vi selv i gang med at handle af med div udlægshavere, når de er slettet tilbyder vi Arbejdernes Landsbank at de 200.000 kr. som [S1] havde med banken (kassekredit) ligges bag i pantebrevslånet, på rimelige vilkår, hvis dette ikke kan lade sig gøre vil vi som kautionister stritte imod, da det vil være til skade for Os, AL skal ikke ligge nogen form for penge Ud, men kun tage imod, det kan kun være i alles interesse.

Håber Du vil sende dette videre til Arbejdernes Landsbank, …

…”

Ved en e-mail af 13. juni 2018 til banken anførte klageren og dennes ægtefælle blandt andet:

”…

Vi vil gerne foreslå en løsning på vores mellemværende til Arbejdernes Landsbank, da det bestemt er vores mening at banken får alle sine penge.

Der er i dag en gæld på ca. 1.385.000,00 kr. med pant i [ejendommen], og ca. 400.000 kr. for tidligere kassekredit og kautioner, vi hæfter for.

Kunne banken have ønske om at der blev indgået en fast afdragsordning vedrørende vores kautioner / forpligtelser over for banken, sådan der aftales en fast afdragsordning på den samlede gæld på kr. 3.000,00 om måneden med start 1 august 2018, hvis vi aftaler at når aftalen overholdes ophører rentetilskrivning ved aftales indgåelse.

Når ejendommen bliver solgt nedskrives banken tilgodehavende naturligvis med salgsprovenuet, og afdragsbeløbet med 3.000 kr. pr. måned nedsættes derfor forholdsmæssigt. Det betyder for eksempel at gælden nedskrives med 70 % nedsættes afdraget også med 70 % indtil gælden er væk.

…”

Klageren og M henvendte sig til bankens klageansvarlige, som ved en e-mail af 17. juli 2018 anmodede klageren og M om at uddybe deres klage. På den baggrund sendte klageren og M en nærmere redegørelse for sagen i en e-mail af 19. juli 2018 til banken.

I en e-mail af 23. juli 2018 til klageren og ægtefællen anførte banken blandt andet:

”…

Vi har nu haft lejlighed til at gennemgå jeres henvendelse med de relevante afdelinger i banken.

Vi må på den baggrund konstatere, at vi på ingen måde kan genkende nedenstående udlægning af forløbet i denne sag.

Det er i bankens interesse, at sagen løses bedst muligt for alle parter.

Det er dog væsentligt at påpege, at eventuelle løsninger skal gå via kurator ligesom banken fortsat må afvise at komme med finansieringen.

Efter det oplyste var/blev der berammet tvangsauktion over ejendommen den 17. august 2018. Resultatet af tvangsauktionen er uoplyst.

Parternes påstande

Den 26. juli 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal indgå en fornuftig ordning vedrørende sit tilgodehavende.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har afslået at medvirke til en ordning vedrørende sit tilgodehavende med henblik på at undgå tab. Banken har tværtimod modarbejdet hende på et usagligt grundlag og medvirket til forøgede omkostninger.

Hendes og ægtefællens konkrete forslag af henholdsvis 25. maj 2017 og 13. juni 2018 blev ikke besvaret af banken. Forslaget af 25. maj 2017 blev fremsat via kurator, som banken har anført, at det skulle.

Hun og ægtefællen har ikke som hævdet af banken anmodet om finansiering. De har alene anmodet om, at få gælden ud af verden mens banken stadig havde pant i ejendommen.

Arbejdernes Landsbank har anført, at der i forbindelse med konkursen løbende har været dialog mellem klageren, banken og kurator. Klageren ønskede at overtage ejendommen ved at overtage den bagvedliggende gæld til banken enten i regi af klager privat, eller i regi af et andet selskab, som klageren ejer. Banken har ikke været afvisende herfor, men har løbende siden 2016 informeret klageren om, at eventuelle aftaler skulle gå via kurator. Klageren og kurator er ligeledes blevet oplyst om, at banken ikke ønskede at stille finansiering til rådighed for klagerens køb af ejendommen, ligesom banken ikke var indstillet på, at lade klageren overtage gælden. Hvis klageren kunne opnå finansiering i et andet pengeinstitut, var banken ikke afvisende over for et salg af ejendommen.

Banken var ikke forpligtet til at yde lån eller gældsovertagelse til klageren.

Det lykkedes ikke klageren at opnå finansiering andet sted. Kurator foranledigede derfor ejendommen solgt på tvangsauktion. Alt efter resultatet af tvangsauktionen vil banken inddrive et eventuelt tilgodehavende hos de kautionister, der har kautioneret for selskabets forpligtelser.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren drev som direktør og ejer en erhvervsvirksomhed via et selskab, som var kunde hos Arbejdernes Landsbank.  I 2016 gik selskabet konkurs.

Klageren, der havde påtaget sig selvskyldnerkaution for selskabet, ønskede at opnå en ordning med banken vedrørende sin kautionsforpligtelse, herunder om muligt at overtage en fast ejendom, der tilhørte selskabet, og som banken havde pant i. Ejendommen blev efterfølgende af konkursboet begæret solgt på tvangsauktion.

Banken var ikke forpligtet til at acceptere et salg til klageren af ejendommen, der ikke gav fuld dækning for bankens pant.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkord eller en bestemt afviklingsordning vedrørende sit tilgodehavende hos klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.