Spørgsmål om hæftelse for misbrug af Visa/Dankort på internettet som følge af passivitet

Sagsnummer:307/2012
Dato:11-02-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Niels Bolt Jørgensen, Jørn Ravn
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug af Visa/Dankort på internettet som følge af passivitet
Indklagede:Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Denne sag vedrører, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at gøre eventuelt berettigede indsigelser gældende vedrørende 19 transaktioner på sin konto.

Sagens omstændigheder

Klageren havde i 2010 en konto i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, hvortil var knyttet et Visa/Dankort.

Af sparekassens almindelige forretningsbetingelser for forbrugere fremgår:

"…

Når De modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal De straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som De ikke kan vedkende Dem. Er dette tilfældet skal De straks kontakte Nørre Nebel Sparekasse.

.."

Sparekassen sendte klageren kontoudskrift nr. 230 dateret den 12. oktober 2010 vedrørende transaktioner i perioden 30. september-12. oktober 2010 samt kontoudskrift nr. 231 dateret den 2. januar 2011 vedrørende transaktioner i perioden 13. oktober-30. december 2010.

Af klagerens brev af 2. juli 2012 til sparekassen fremgår:

"…

Jeg henvendte mig i begyndelsen af februar 2011 til sparekassen, idet jeg via kontoudskriftet for 4. kvartal 2010 blev klar over, at der var sket misbrug af mit Visa-dankort, idet kortets oplysninger var blevet anvendt som betaling for køb af forskellige varer på udenlandske internetsider.

Få timer senere ringede … [en af sparekassens medarbejdere] tilbage, og meddelte, at hun havde forelagt sagen for PBS, og slog fast, at der ikke var mulighed for at gøre noget, idet der kun var 14 dages frist for at indgive anmeldelse om misbrug, da jeg tidligere var tilbudt muligheden for at anvende netbank, hvilket jeg havde undladt at tage imod.

Jeg accepterede svaret, idet jeg antog dette for at være kvalificeret og underbygget via sparekassens forelæggelse for PBS. I øvrigt blev jeg på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at dette var en afgørelse, som kunne indbringes for pengeinstitutankenævnet..

Imidlertid er jeg nu via medierne samt ved indhentning af oplysninger i forbrugerrådet blevet i tvivl om kvaliteten og rigtigheden af afgørelsen truffet af sparekassen.

Jeg vil derfor anmode om

• Præcisering af retningslinjerne for tilbagebetaling i forbindelse med misbrug af Visa-dankort forøvet ved "tyveri" af kortoplysningerne, og

• med henvisning til retningslinjerne en præcisering af grundlaget for sparekassens afgørelse.

…"

Af sparekassens svar af 13. juli 2012 fremgår:

"…

Vi har nu undersøgt sagen nærmere. I oktober er der sendt et kontoudskrift nr. 230 - udskrevet den 12.10.2010 og som du har modtaget umiddelbart efter - hvoraf det fremgår, at der fra den 08.10.2010 til og med den 12.10.2010 var bogført 10 transaktioner.

I henhold til de gældende kortholderregler, som du har fået udleveret sammen med kortet, har man pligt til løbende at kontrollere sine posteringer. I Sparekassens almindelige forretningsbetingelser, som du også har fået udleveret, står endvidere, at når man modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal man straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som man ikke kan vedkende sig. Er det tilfældet skal man straks kontakte Sparekassen. Havde du kontaktet Sparekassen angående de uautoriserede transaktioner, allerede da du modtog kontoudtoget, ville vi i henhold til den internationale fastsatte frist på 60 dage, haft mulighed for at returnere alle transaktioner – incl. de 9 transaktioner, som blev bogført fra den 13.10.2010 til og med den 19.10.2010.

Endvidere har du fra oktober 2010 haft adgang til kontrol af dine posteringer via selvbetjening let (e-posteringer), som du heller ikke har benyttet dig af.

Ud fra at du skulle have reageret i oktober 2010, men først retter henvendelse i starten af februar 2011, vurderer Sparekassen, at du har udvist passivitet og at vi på den baggrund ikke er forpligtet til at godtgøre dig transaktionerne.

…"

Klageren har under sagens forberedelse fremlagt to sider fra sine kontoudskrifter og markeret 10 posteringer i perioden 8.-12.oktober 2010 på udskrift nr. 230 og ni posteringer i perioden 13.-19. oktober 2010 på udskrift nr. 231. Beløbene svinger fra ca. 40 kr. til ca. 5.000 kr. Summen af de markerede posteringer er ca. 20.000 kr.

Parternes påstande

Den 22. august 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn skal yde kompensation for misbrug af Dankort oplysningerne.

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at han ønsker sparekassens afgørelse efterprøvet.

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har bl.a. anført, at klageren - i henhold til de gældende kortregler, som han har fået udleveret sammen med kortet - har pligt til løbende at kontrollere sine posteringer.

Klageren har udvist passivitet, da han burde have reageret i oktober 2010, men først rettede henvendelse til sparekassen i starten af februar 2011.

Sparekassen er derfor ikke forpligtet til at godtgøre transaktionerne.

Der henvises til Ankenævnets afgørelse nr. 297/2010.

Ankenævnets bemærkninger

Det lægges som ubestridt til grund, at de omtvistede 19 transaktioner i sagen i perioden fra den 8.-19. oktober 2010 skyldtes andres uberettigede anvendelse af klagerens Visa/Dankort oplysninger.

De uautoriserede transaktioner fremgik af to kontoudskrifter, der blev sendt til klageren den 12. oktober 2010 og 2. januar 2011.

Den 1. november 2009 trådte lov om betalingstjenester i kraft. Loven implementerer betalingstjenestedirektivet. Direktivet fastsætter blandt andet nye regler for forbrugeres adgang til at få tilbageført uautoriserede betalingstransaktioner. Det fremgår af direktivets artikel 58, at "For at kunne kræve tilbagebetaling af en transaktion skal brugeren af betalingstjenester underrette sin udbyder af betalingstjenester snarest muligt efter at have konstateret uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der anledning til krav … og ikke senere end 13 måneder efter debiteringsdatoen …" Artikel 58 er gennemført ved lov om betalingstjenester § 63, og den danske lov skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets artikel 58.

Ankenævnet finder, at en forbruger herefter mister sin indsigelse vedrørende en uautoriseret betalingstransaktion, såfremt forbrugeren efter at have konstateret den uberettiget transaktion ikke retter henvendelse til banken snarest muligt.

Ankenævnet bemærker, at § 63 efter lovens § 5, ikke ved aftale kan fraviges til skade for forbrugere - herunder ved f.eks. sparekassens almindelige forretningsbetingelser for forbrugere.

Klageren har anført, at han "i begyndelsen af februar 2011 [henvendte sig] til sparekassen, idet … [han] via kontoudskriftet for 4. kvartal 2010 blev klar over, at der var sket misbrug …"

Det er ikke oplyst, hvilken dato klageren blev opmærksom på, at de 19 transaktioner, beroede på misbrug.

Ankenævnet lægger som ubestridt til grund, at klageren rettede henvendelse til sparekassen snarest muligt efter, at han via en gennemgang af de to sæt kontoudskrifter var blevet opmærksom på de uberettigede transaktioner.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn skal inden 30 dage tilbageføre de uberettigede transaktioner med valør på datoerne fra debitering af transaktionerne.

Klageren får klagegebyret tilbage.