Indsigelse mod hævetransaktioner i oktober 1996 fremsat primo 1998.

Sagsnummer:120/1998
Dato:24-02-1999
Ankenævn:Niels Waage, Karin Duerlund, Jette Kammer Jensen, Peter Nedergaard, Ole Simonsen
Klageemne:Passivitet - hæftelse
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Indsigelse mod hævetransaktioner i oktober 1996 fremsat primo 1998.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse mod den ene af to hævetransaktioner hver på modværdien af 500 DEM, som den 14. oktober 1996 blev hævet på klagerens konto. Klageren fremsatte indsigelse mod hævningerne primo februar 1998.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er studerende og modtager af SU, har anført, at han den 5. februar 1998 efter at have opholdt sig to år i udlandet kontaktede indklagedes Strandmarks afdeling med anmodning om at få oplyst saldoen på sin boligopsparingskonto. Afdelingen oplyste, at der den 23. oktober 1996 var hævet 2.700 kr. fra kontoen til dækning af et overtræk på hans VISA/Dankort konto.

Indklagede har oplyst, at der den 14. oktober 1996 på dankortkontoen er bogført to VISA-korttransaktioner à 500 DEM svarende til i alt ca. 3.870 kr. Hævningerne er foretaget i Tyskland den 9. og 10. oktober 1996 i 2 forskellige automater. Baggrunden for overførslen den 23. s.m. af beløbet på 2.700 kr. var, at kontoen den 22. s.m. viste et overtræk på 2.691 kr. Denne modregning er under hensyn til boligopsparingskontoens status uberettiget, hvorfor den tilbageføres.

Klageren har videre anført, at han i februar 1997 i Tyskland forsøgte at hæve 500 DEM i en kontantautomat. Han blev registreret for at have hævet beløbet, men automaten var i uorden, således at der intet beløb udbetaltes. Efterfølgende berigtigede indklagede denne fejl.

Af indklagedes "Regler for Dankort og VISA/Dankort" fremgår:

"2.7. Kontoudskrift og kontrol

.....

De skal kontrollere Deres kontoudskrift omhyggeligt. Ved telefon- og postordrekøb har kortet ikke været forevist, hvorfor De bør kontrollere disse transaktioner med særlig omhu.

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem Deres kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, bedes De give [indklagede] besked snarest muligt, og så vidt muligt inden 14 dage efter, at De har modtaget kontoudskriften."

Parternes påstande.

Klageren har den 31. marts 1998 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilpligtes 1) at tilbageføre den ene af hævningerne på 500 DEM bogført den 14. oktober 1996 og 2) anerkende, at han ikke hæfter for begge de hævninger på DEM 500, der er registreret på hans konto.

Indklagede har som oven for anført anerkendt, at overtrækket ikke burde have været modregnet i boligopsparingskontoens indestående, men har nedlagt påstand om, at klageren hæfter for de bogførte transaktioner.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke kan forestille sig, at han inden for to dage skulle have hævet i alt 1.000 DEM. Han levede da af SU svarende til ca. 3.000 kr. om måneden. Han er overbevist om, at der i oktober 1996 er sket fejl af tilsvarende art som den, der skete i februar 1997. Han erindrer, at han, da han i september 1996 kom til Tyskland, flere gange havde problemer med at hæve i kontantautomater. Han erindrer ikke, ved hvilken af hævningerne der var problemer. VISA/Dankortet var ikke på noget tidspunkt ude af hans besiddelse, og der er således ikke tale om misbrug.

Indklagede har anført, at man fra PBS, der varetager betalingstransaktionerne vedrørende VISA i forhold til udlandet, har fået oplyst, at PBS' samarbejdspartner i Tyskland ikke kan realitetsbehandle sagen, da transaktionerne er over et år gamle. Af fremlagt kontoudtog for perioden fra 27. december 1996 til 27. februar 1998 fremgår, at kortet har været anvendt i Danmark, herunder indklagedes egne pengeautomater. Det bør således lægges til grund, at klageren har været i landet i den omhandlede periode. Klageren må anses for at have udvist passivitet ved at undlade at rejse indsigelse på et langt tidligere tidspunkt. Indklagede har fremsendt kontoudtog til klageren, som derfor havde mulighed for at gøre indsigelse langt tidligere. De omstridte hævninger fremgår af kontoudtog pr. 29. oktober 1996. Pengeinstitutter i andre lande er i henhold til VISA Internationals regler alene forpligtet til at gemme og udlevere data i op til et år efter transaktionens gennemførelse. Indklagede har derfor ikke mulighed for nu at foretage en nærmere undersøgelse. Af VISA/Dankort reglerne, som klageren har modtaget kopi af, fremgår, at indsigelse mod en transaktion skal fremsættes snarest muligt over for indklagede eller så vidt muligt inden 14 dage efter, at kontoudskrift er modtaget. Kortindehaver må kontrollere kontoudtog, også selv om pågældende måtte opholde sig i udlandet i en længere periode.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges til grund, at indklagede sendte kontoudtog pr. 29. oktober 1996 til klageren, hvoraf bogføringen af begge de to i sagen omhandlede hævninger hver på 500 DEM fremgår. Af indklagedes "Regler for Dankort og VISA/Dankort" fremgår, at klageren skal kontrollere kontoudskrift omhyggeligt og rette henvendelse ved uoverensstemmelser. Ankenævnet finder, at klageren ved at undlade dette har udvist en sådan passivitet, at han ikke kan rejse indsigelse mod nogen af de omhandlede hævninger på nuværende tidspunkt, hvor indklagede ikke længere har mulighed for at undersøge hævningerne nærmere.

Som følge heraf

Klagerens påstand om, at han ikke hæfter for begge de hævninger, hver på 500 DEM, der er bogført pr. 14. oktober 1996, tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.