Afvikling.

Sagsnummer:471/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Udlån - ydelse
Ledetekst:Afvikling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I oktober 1991 bestod klagerens engagement hos indklagedes Bramminge afdeling efter ophævelse af nogle indlånskonti af et udlån med en restgæld på ca. 19.000 kr. Lånet afvikledes med en månedlig ydelse på 500 kr.

I månederne maj, juni og juli 1992, indbetalte klageren kun 250 kr. Ved rykkerskrivelse af 11. august 1992 oplyste indklagede, at klagerens lån pr. 30. juli 1992 havde en restance på 1.250 kr. Endvidere meddeltes, at såfremt restancen ikke var indbetalt senest den 31. august 1992, ville indklagede underrette lånets kautionist, klagerens datter, herom.

Klageren indbragte herefter sagen for Ankenævnet og påklagede, at afdelingen ikke havde meddelt klageren, at man ikke havde accepteret, at klageren alene betalte den halve ydelse. Baggrunden herfor var, at hun ikke var i stand til at betale den fulde ydelse i en periode.

Den 7. september og 22. september 1992 indbetaltes herefter henholdsvis 250 kr. og 1.500 kr. på lånet, det sidstnævnte beløb af klagerens datter. Indklagede meddelte derpå Ankenævnet, at restancen var afviklet.

Klageren har herefter anført, at det er kritisabelt, at indklagede ikke reagerede i forbindelse med klagerens indbetaling af en mindre ydelse end fastsat. Havde indklagede reageret øjeblikkeligt, ville klageren have indbetalt 500 kr. månedligt, og i så fald var klagerens datter ikke blevet anmodet om at indbetale 1.500 kr. Klageren finder endvidere, at lånets afvikling bør sættes i bero fra 1. oktober 1992 til 1. januar 1993.

Indklagede har anført, at indklagede har rykket for restancerne i månederne maj, juni, juli og august 1992, og klageren har derfor ikke haft nogen berettiget forventning om, at man havde accepteret den af klageren egenhændigt nedsatte ydelse. Indklagede kan ikke acceptere, at afviklingen af lånet sættes i bero i perioden 1. oktober 1992 til 1. januar 1993. Indklagede har krediteret lånet 200 kr. svarende til to af de opkrævede rykkergebyrer.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter det oplyste om de fremsendte rykkerskrivelser kan klageren ikke have haft nogen berettiget forventning om, at indklagede havde accepteret en nedsættelse af de månedlige ydelser til det halve. Ankenævnet kan ikke pålægge indklagede at acceptere en suspension af lånets afvikling.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.