Købers kurssikring i tilfælde, hvor handelen senere blev ophævet.

Sagsnummer:277/1998
Dato:30-12-1998
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Inge Frølich, Leif Nielsen, Ole Reinholdt, Ole Simonsen
Klageemne:Realkreditbelåning - ejerskifte
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Købers kurssikring i tilfælde, hvor handelen senere blev ophævet.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en kurssikring af et ejerskiftelån, som fandt sted i forbindelse med klagernes køb af en ejendom. Købet blev dog umiddelbart efter ophævet. Kurssikringen overførtes senere til en anden ejendom, som klagerne købte.

Sagens omstændigheder.

Den 5. november 1997 indgik klagerne købsaftale vedrørende køb af ejendom A. Ifølge købsaftalen skulle købesummen bl.a. finansieres ved hjemtagelse af et kontantlån på 722.000 kr. ydet af Realkredit Danmark og baseret på 6% obligationer. Handlen var bl.a. betinget af klagernes advokats godkendelse.

Den 6. november 1997 indgik klagerne med indklagedes Århus afdeling kurskontrakt vedrørende ejerskiftelånet, idet kontrakten vedrørte nominelt 752.000 kr. obligationer 7% 2029. Afviklingstidspunktet var 29. januar 1998 til kurs 95,55.

Af en "Kurskontrakt/Fastkursaftale", underskrevet af begge klagerne samme dag, fremgår umiddelbart over klagerens underskrift:

"Terminsrekvirenten er blevet rådgivet om de generelle forhold om kurskontrakt/fastkursaftale herunder fordele og ulemper. Terminsrekvirenten er ligeledes gjort opmærksom på, at såfremt obligationerne ikke leveres til den aftalte tid, er banken efter sit eget valg berettiget til at foretage dækningskøb for terminsrekvirentens regning eller kræve erstatning for det tab, banken har lidt ved den manglende levering, eller ophæve aftalen."

Som følge af mangler ved den købte ejendom blev det mellem klagerne og sælger aftalt, at handelen ikke skulle gennemføres.

Den 21. november 1997 underskrev klagerne købsaftale vedrørende køb af ejendom B med overtagelse 1. februar 1998. Handelen skulle finansieres bl.a. ved hjemtagelse af et 30-årigt kontantlån på 739.000 kr. på basis af 6% obligationer. Handelen var bl.a. betinget af klagerens advokats godkendelse. Eventuelle indsigelser skulle ske senest den 27. november 1997.

Efterfølgende blev kurssikringen fra købet af ejendom A overført til kurssikring vedrørende ejerskiftelånet for ejendom B. Ved kurssikringen af ejerskiftelånet for ejendom B skete kurssikring ved salg af nominelt 766.000 kr.

Ved skrivelse af 1. maj 1998 rettede klagerne gennem advokat henvendelse til indklagede. Advokaten anførte, at indklagede havde begået en fejl ved at lade klagerne foretage kurssikring af ejerskiftelånet i ejendom A, forinden denne ejendomshandel var endelig. Som følge af en positiv kursudvikling i perioden fra kurssikringen af dette lån og frem til kurssikring vedrørende ejerskiftelånet af ejendom B havde klagerne lidt et tab, som advokaten beregnede til 26.696 kr. Indklagede afviste kravet.

Parternes påstande.

Klagerne har den 26. august 1998 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 26.696 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at købsaftalen vedrørende ejendom A var betinget af deres advokats godkendelse. Indklagede foreslog dem at kurssikre ejerskiftelånet straks. Den ene af klagerne forespurgte indklagedes medarbejder, hvad der skete, "hvis det går galt", hvortil medarbejderen anførte, "det gør det ikke - det har det aldrig gjort". Kurssikringen skete ikke efter en udførlig rådgivning. De følte, at det hele gik for stærkt. Indklagede har begået en ansvarspådragende fejl ved at lade kurssikring ske, forinden handelen var endelig. Det beroede på en tilfældighed, at de umiddelbart efter fandt et andet hus. Ved denne handel måtte de presse sælger, så overtagelsesdagen kunne blive den samme som for ejendom A. Ved kurssikring af ejerskiftelånet for ejendom B skulle kurssikres yderligere nominelt 14.000 kr. obligationer. Dette skete til kurs 99,1. Erstatningskravet er beregnet i forhold til denne kurs.

Indklagede har anført, at kurssikringen vedrørende ejendom A skete efter udførlig rådgivning af klagerne. Klagerne ønskede ikke at spekulere i kursudviklingen, men at være sikret mod et eventuelt tab. Det fremgik endvidere, at klagernes ønske om et boligskifte var endeligt. Det blev aftalt med klagerne at overføre det kurssikrede lån til kurssikring i forbindelse med den nye ejendom. Det bestrides, at indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar ved at medvirke til kurssikring af ejendom A, forinden handelen var endelig. Subsidiært bestrides klagernes erstatningsopgørelse. Det er indklagedes opfattelse, at klagerne under alle omstændigheder ville have kurssikret den 27. november 1997, hvor handelen vedrørende ejendom B var endelig. Kursen på dette tidspunkt var for den omhandlede obligationsserie 97,95. Sagen er endvidere ikke egnet til nævnets behandling, idet en afgørelse forudsætter en bevisførelse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at det forhold, at der er indgået aftale om kurssikring, inden klagerne havde indgået en endelig aftale om køb af den faste ejendom, i sig selv er ansvarspådragende for indklagede. Ankenævnet finder imidlertid, at et pengeinstituts rådgivning i en sådan situation må omfatte en orientering om kundens stilling for det tilfælde, at handelen ikke gennemføres.

Indklagede har anført, at kurssikringen foretaget den 6. november 1997 vedrørende købet af ejendom A skete efter udførlig rådgivning af klagerne, medens klagerne har anført, at rådgivningen ikke var tilstrækkelig. En stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.