Spørgsmål om erstatning eller tilbud om afdragsordning som følge af, at banken har hævet afregningsbeløb for køb af værdipapirer halvandet år efter købet

Sagsnummer:358/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina Bryanth Konge, Kritte Sand Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning eller tilbud om afdragsordning som følge af, at banken har hævet afregningsbeløb for køb af værdipapirer halvandet år efter købet
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning eller tilbud om afdragsordning som følge af, at banken har hævet afregningsbeløb for køb af værdipapirer halvandet år efter købet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde et værdipapirdepot -164 og en handelskonto -037.

Den 3. november 2021 købte klageren 22 stk. Nordea Bank Abp BULL DSV X3 ND-værdipapirer med valør den 5. november 2021 til 19.672,40 kr.

Det fremgår af en handelsbekræftelse af 3. november 2021, at handlen var gennemført via Nordea Investor, og at banken ikke havde ydet rådgivning i forbindelse med handlen.

Banken har fremlagt en udskrift af handelskonto -037, hvoraf fremgår, at der den 3. november 2021 blev indsat 20.000 kr. på kontoen.

Efter handlens udførsel stod værdipapirerne i klagerens værdipapirdepot -164. Købesummen for værdipapirerne blev ikke afregnet på klagerens handelskonto -037, men i stedet trukket på bankens interne konto -010.

Banken har fremlagt en udskrift klagerens handelskonto -037 af 31. december 2022, hvoraf fremgår, at indeståendet på kontoen på dette tidspunkt var 20.423,89 kr.

Banken har oplyst, at banken den 28. april 2023 blev opmærksom på, at handelsafregningen var sket på konto -010 og ikke på klagerens handelskonto -037, hvorfor banken anmodede klageren om at betale for værdipapirerne.

Klageren og banken havde korrespondance fra maj til juni 2023, hvor de drøftede forskellige løsningsmuligheder. Klageren foreslog tre løsningsmuligheder. En hvor beløbet blev tilbagebetalt i 36 rater, en anden hvor banken oprettede en kassekredit til klageren på 0 % og en tredje, hvor banken tilbagekøbte værdipapirerne til deres oprindelige kurs. Banken foreslog klageren, at den kunne oprette en kassekredit uden oprettelsesgebyr med en rente på 12 % eller sælge værdipapirerne kurtagefrit til dagskurs. Klageren og banken blev ikke enige om en løsning.

Banken har oplyst, at banken den 23. maj 2023 trak 19.672,40 kr. fra klagerens handelskonto -037.

Parternes påstande

Den 22. juni 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal betale erstatning eller tilbyde en afdragsordning.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig god bankskik.

Det var et stort tillidsbrud, at banken ikke havde styr på sin forretning. Det, at banken i en periode på to år ikke opdagede fejlen, er dybt bekymrende. Det er urimeligt, at han som kunde skal belastes af bankens fejl.

Han accepterede ikke, at beløbet blev hævet på hans konto. Banken havde derfor ikke hans accept, da den trak beløbet fra hans konto.

Bankens krav om opkrævning af beløbet er forældet og bør anses som bortfaldet grundet passivitet. Ved at have beløbet på kontoen har han lidt et tab som følge af blandt andet negative renter. Banken har ikke dokumenteret, at beløbet ikke har været påvirket af negative renter.

Bankens forslag til løsning om at oprette en kassekredit med en rente på 12 % var ikke rimelig.

Banken tilbød ham efterfølgende 1.000 kr. og gratis oprettelse af et boliglån mod at trække sagen i Ankenævnet tilbage. Fristen var dog så kort, at han ikke havde mulighed for at søge rådgivning.

Nordea Danmark har anført, at ingen af erstatningsbetingelserne er opfyldt.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende over for klageren, og klageren har ikke lidt noget tab. Klageren har foretaget værdipapirkøb gennem Nordea Investor og i den forbindelse har klageren overført 20.000 kr. til sin handelskonto –037 til betaling for værdipapirerne.

Ved en fejl sker afregningen dog på en intern konto i banken i stedet for på klagerens handelskonto –037. Banken har over for klageren både forklaret og dokumenteret hændelsen.

Banken har beklaget den sene handelsafregning over for klageren, men fastholder, at den havde en fordring på 19.672,40 kr. mod klageren, som banken var berettiget til at fratrække handelskontoen -037.

Banken afviser, at fordringen mod klageren er forældet, eller at der er indtrådt passivitet. Banken afviser ligeledes, at klageren har betalt negativ rente.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde et værdipapirdepot -164 og en handelskonto -037.

Den 3. november 2021 købte klageren 22 stk. Nordea Bank Abp BULL DSV X3 ND-værdipapirer med valør den 5. november 2021 til 19.672,40 kr.

Banken har fremlagt en udskrift af konto -037, hvoraf fremgår, at der den 3. november 2021 blev indsat 20.000 kr. på konto -037.

Ved handlens udførsel fremgik værdipapirerne af klagerens værdipapirdepot -164. Købesummen for værdipapirerne blev ikke afregnet på klagerens handelskonto -037, men i stedet trukket på bankens interne konto -010.

Banken har oplyst, at banken den 28. april 2023 blev opmærksom på, at handelsafregningen var sket på konto -010 og ikke på klagerens handelskonto -037, hvorfor banken den 23. maj 2023 trak 19.672,40 kr. fra klagerens handelskonto -037.

Ankenævnet finder ikke, at bankens krav er forældet. Ankenævnet finder herudover, at banken i henhold til handelsbekræftelse af 3. november 2021 er berettiget til at trække afregningssummen for værdipapirerne på 19.672,40 kr. fra klagerens handelskonto -037.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at klageren har lidt et tab ved at have afregningssummen stående på handelskonto -037, eller ved at banken den 23. maj 2023 har trukket afregningssummen fra kontoen, hvorfor klageren ikke er berettiget til erstatning.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.