Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:34/2004
Dato:17-06-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Anne Dehn Jeppesen, Astrid Thomas, Ole Jørgensen
Klageemne:Passivitet - hæftelse
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for 45 Visa/Dankort transaktioner på i alt 83.000 kr. på klagerens konto.

Sagens omstændigheder.

Den 13. april 1999 oprettede indklagede en indlånskonto nr. -360 med klageren som kontohaver. Til kontoen blev der knyttet et Visa/Dankort. Af kontoaftalen fremgår bl.a.:

"3.

Kontoen føres med kontoudskrift. Der kan aftales særlige fremsendelsesterminer, men kontoudskrift vil altid blive fremsendt, når antallet af posteringer svarer til det maksimale antal poster, der kan udskrives på en udskrift.

8.

Kontohaver kvitterer yderligere for at have modtaget bankens almindelige forretningsbetingelser, betingelser for VISA/Dankort, hvis der er VISA/Dankort tilknyttet kontoen, og priser for Nykredits Kernekonto."

Af indklagedes betingelser for Visa/Dankort fremgår bl.a.:

"Du skal kontrollere dit kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget eller som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du give [indklagede] besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter at du har modtaget kontoudskriften."

Den 11. maj 1999 blev der indsat 266.075,90 kr. på kontoen. Beløbet udgjorde provenuet af et tillægslån, som klageren havde optaget i et realkreditinstitut.

Den 3. juli 1999 underskrev klageren en aftale med indklagede om tilknytning af telefonservice til kontoen. Af aftalen fremgår blandt andet:

"Ved aftalens indgåelse får kunden følgende muligheder i systemet:

- Forespørgsel på saldo og bevægelser på egne konti i pengeinstituttet."

Den 20. september 2000 underskrev klageren en aftale med indklagede om adgang til kontoen via indklagedes Internetbank.

Den 9. marts 2001 skete der en automatisk udskiftning af klagerens Visa/Dankort, idet det oprindeligt udstedte kort udløb.

Den 2. april 2003 foretog klageren en Visa/Dankortbetaling på 60.000 kr. i et byggemarked. Indklagede returnerede 57.000 kr. af betalingen på grund af manglende dækning på kontoen. Klageren rettede henvendelse til indklagede om returneringen, som han var uforstående over for, idet der ifølge hans eget regnskab skulle restere et indestående på ca. 70.000 kr. på kontoen. I forbindelse med henvendelsen fik klageren udleveret kontoudskrifter for kontoen.

Kontoudskrifterne, der er fremlagt under sagen, er adresseret til klageren og dateret henholdsvis den 1. september 1999, 31. december 1999, 21. november 2000, 29. december 2000, 31. december 2001 og 31. december 2002. Der fremgår ikke andre indbetalinger end indbetalingen på 266.075,90 kr. den 11. maj 1999. Beløbet er hævet ved løbende Visa­/Dankortbetalinger til hovedsagelig forhandlere af byggematerialer og hævetransaktioner i pengeautomater.

Indklagede har anført, at kontoudskrifterne er blevet fremsendt til klageren, og at der tillige er blevet fremsendt årsopgørelser for årene 1999 - 2002. Forsendelserne, der er korrekt adresseret til klageren, er ikke blevet modtaget retur. Klageren har anført, at han før henvendelsen til indklagede i april 2003 ikke har modtaget nogen kontoudtog fra indklagede.

Klageren gjorde indsigelse imod 45 hævetransaktioner på kontoen på i alt 83.000 kr., hvoraf én hævning på 2.000 kr. var foretaget den 29. juni 1999, mens de øvrige 44 hævninger på i alt 81.000 kr. var foretaget i perioden 6. februar 2000 - 7. maj 2002. Hævningerne var foretaget i pengeautomater i det lokalområde, hvor klageren har bopæl.

Den 25. april 2003 underskrev klageren tro- og loveerklæringer om, at hverken han selv eller andre med hans samtykke havde benyttet Visa/Dankortene til de 45 transaktioner på i alt 83.000 kr. Den 10. maj 2003 underskrev klageren indsigelsesblanketter vedrørende transaktionerne med henblik på behandling af indsigelserne hos PBS.

Sagen blev af klageren anmeldt til politiet.

Ved skrivelse af 17. november 2003 meddelte indklagede, at klageren som følge af udvist passivitet i forbindelse med anmeldelse af misbruget på kortene ikke kunne få godtgjort de omhandlede transaktioner af hverken indklagede eller PBS.

Klageren har under sagen fremlagt en betalingsoversigt af 1. december 1999 vedrørende betalingsserviceaftaler i tilknytning til sin konto nr. -152 hos indklagede. Af betalingsoversigten fremgår en terminsbetaling på 17.254,50 kr. pr. den 31. december 1999 vedrørende en tredjemands ejendom. Betalingen skulle hæves på den pågældende tredjemands konto hos indklagede.

Parternes påstande.

Klageren har den 29. januar 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 83.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han altid har haft sit Visa/Dankort på sig, og at han har været så forsigtig som mulig ved brug. PIN-koden blev efter aflæsning destrueret og kendes ikke af nogen.

Han var ikke klar over, at han burde have fået tilsendt kontoudtog og undrede sig derfor ikke over den manglende modtagelse af disse. Han har selv holdt nøje regnskab med alt og har kvitteringer og kolonnebog.

I forbindelse med sagen har han gennemgået alle papirer fra indklagede og har herved opdaget, at en tredjemand står anført på alle PBS-meddelelser, jf. den fremlagte betalingsoversigt. Da det således er dokumenteret, at indklagede ikke har styr på, hvem af deres kunder, der modtager hvilke breve, er han uforstående over for, at indklagede skråsikkert påstår, at han har modtaget kontoudtog, hvilket han fortsat bestrider.

Indklagede har anført, at klageren som følge af passivitet er afskåret fra at gøre indsigelse imod de omhandlede transaktioner.

Det fremgår af kontoaftalen, at kontoen føres med kontoudskrift.

Ifølge betingelserne for Visa/Dankort, som klageren med underskriften på kontoaftalen kvitterede for at have modtaget, skal kontoudskrifterne kontrolleres omhyggeligt, og eventuelle indsigelser skal fremsættes snarest muligt.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at der faktisk er sket misbrug, herunder navnlig henset til at Visa/Dankortet blev udskiftet undervejs i forløbet.

Ved en fejl er en tredjemands betaling blevet registreret under klagerens BS-nummer. Det har betydet, at klageren i en periode har kunnet se denne tredjemands terminsbetaling på sin betalingsserviceoversigt. Indklagede har beklaget dette. De pågældende terminsbetalinger er korrekt hævet på den korrekte konto tilhørende tredjemanden. Fejlen er denne sag uvedkommende.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at klageren ved først i april 2003 at gøre indsigelse imod hævetransaktionen den 29. juni 1999 og de 44 hævetransaktioner i perioden 6. februar 2000 - 7. maj 2002 er afskåret fra at kræve transaktionerne helt eller delvist godtgjort af indklagede. Ankenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at der ikke er oplyst om uregelmæssigheder i postomdelingen på de tidspunkter, hvor klageren tilsendt kontoudskrifter, hvoraf de nu bestridte transaktioner fremgår, hvorfor klageren må antages at have modtaget disse.

Allerede som følge heraf er der ikke grundlag for at tage klagerens påstand til følge, hvorfor

Klagen tages ikke til følge.