Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling

Sagsnummer:240/2018
Dato:14-02-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling
Indklagede:Danske Bank og Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos Nordea Danmark, hvor klageren gør gældende, at han ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Mastercard.

Kl. 00.02 natten til søndag den 15. april 2018 blev klagerens Mastercard anvendt til en hævning på 6.000 kr. i en hæveautomat. Automaten (A) tilhørte Nordea Danmark og var beliggende i København. Klageren har anført, at beløbet ikke blev udbetalt.

Danske Bank har fremlagt udskrifter, der viser transaktionen på 6.000 kr. kl. 00.02 natten til søndag den 15. april 2018, og at kortet om aftenen søndag den 15. april 2018 kl. 20.18, kl. 20.19 og kl. 20.20 blev anvendt til tre forsøg på at hæve henholdsvis 8.000 kr., 5.000 kr. og 4.000 kr. i A. Transaktionerne blev afvist fordi de oversteg et maksi­mum for hævninger.

Den 16. april 2018 (mandag) kl. 20.09 blev klagerens kort anvendt til en hævning på 6.000 kr. i en hæveautomat i Greve. Danske Bank har fremlagt en udskrift vedrørende transaktionen.

Danske Bank har fremlagt en kontoudskrift fra klagerens konto for den omhandlede periode. Den 16. april 2018 fremgik blandt andet tre transaktioner á 6.000 kr. Banken har oplyst, at transaktionerne vedrørte henholdsvis en hævning den 13. april 2018, hævningen i A og hævningen i Greve. Den 17. april 2018 var der ingen transaktioner på klagerens konto    

Den 19. april 2018 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring til Danske Bank vedrørende transaktionen på 6.000 kr. i A. Med fortrykt tekst fremgik, at indsigelsesårsagen var:

”Jeg har forsøgt at hæve penge i en pengeautomat, men der skete en fejl./Funds not received from ATM.”

Klageren anførte endvidere:

”…

jeg trykket 6000 på ønsket beløb og da jeg trykket godkendt afbrød automaten og skrev at mit max beløb for i dag er overskredet og fik kortet ud igen. eftersom jeg ikke havde haft brugt mit kort, jeg prøvet samme beløb osv. præcis det samme sker. Jeg får et flip og skrider hæver så i greve efterfølgende. Tidspunktet er jeg ikke helt sikker på

…”

Den 20. april 2018 oprettede Danske Bank en indsigelsessag hos Nets. Nordea Danmark har oplyst, at man den 15. maj 2018 modtog indsigelsen fra Nets.

Nordea Danmark sendte en udskrift af 18. maj 2018 til Nets. Udskriften var fra A’s journalrulle og viste, at der den 15. april 2018 kl. 00.02 var hævet 6.000 kr. med klagerens kort, og at beløbet var ”præsenteret” og ”taget”. Nordea Danmark oplyste, at A var afstemt uden difference.

Den 1. juni 2018 afviste Danske Bank klagerens indsigelse.

Parternes påstande

Den 12. juli 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank og/eller Nordea Danmark skal betale 6.000 kr.

Danske Bank og Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han hævede 6.000 kr. men at der blev trukket 2x6.000 kr., i alt 12.000 kr.

Det er ikke bevist, at han fik udbetalt 6.000 kr. i A. Der bør fremlægges billeddokumentation for transaktionen. Han gjorde indsigelse straks og således i god tid før udløbet af perioden på 30 dage, hvor banken gemmer optagelser.

Danske Bank har anført, at det er godtgjort, at klageren den 15. april 2018 kl. 00.02 hævede 6.000 kr. og at beløbet blev udbetalt.

Der har ikke været tegn på teknisk svigt eller anden fejl på hæveautomaten.

Bankernes af hinanden uafhængige registreringer stemmer indbyrdes overens, men stemmer ikke med klagerens indsigelse og beskrivelse af hændelsesforløbet.

Det af klageren anførte om, at hæveautomaten afbrød transaktionen, og at han straks forsøgte at foretage en ny transaktion er ikke korrekt. Den efterfølgende hævning i Greve skete først den efterfølgende dag om aftenen.

Nordea Danmark har anført, det hævede beløb på 6.000 kr. den 15. april 2018 kl. 00.02 blev udbetalt. Hvis beløbet ikke var blevet udbetalt, ville det fremgå af automatens journalrulle.

Automaten blev afstemt uden difference, og der er ikke konstateret fejl på automaten.

Hævetransaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Videomateriale gemmes kun i 30 dage, hvorfor banken ikke er i besiddelse af videomateriale fra hævetransaktionen.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er kunde i Danske Bank, har anført, at han forsøgte at hæve 6.000 kr. med sit Mastercard i en bestemt hæveautomat tilknyttet en filial hos Nordea Danmark, men at han ikke fik udbetalt beløbet.

På baggrund af en udskrift fra automatens journalrulle, der viser transaktionen, har pengeinstitutterne afvist klagerens indsigelse.

Af nu lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jævnfør lov om betalinger § 93.

Danske Bank ekspederede klagerens indsigelse til Nets straks efter modtagelsen. Da Nets henvendte sig til Nordea Danmark vedrørende indsigelsen var der forløbet 30 dage fra hævetidspunktet, og Nordea Danmarks eventuelle videooptagelse af transaktionen var derfor slettet. Ankenævnet finder ikke at denne omstændighed i sig selv kan medføre, at klageren får medhold i klagen.

Ankenævnet finder herefter, at en afgørelse af, om de 6.000 kr. er udbetalt til klageren, vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3 nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.