Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.

Sagsnummer:355/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
Indklagede:Basisbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod hæftelse for et lån i Basisbank på grund af misbrug af hendes NemID.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i et pengeinstitut P.

Den 12. maj 2018 kl. 19:20 blev der via internettet via NUPP.DK, der var låneformidler for Basisbank, ved anvendelse af klagerens NemID, dvs. anvendelse af brugernavn, password og en nøgle fra klagerens nøglekort, søgt om et lån på 6.200 kr. i klagerens navn i Basisbank

Af et gældsbrev med udskrivningsdato den 12. maj 2018 kl. 19:21, fremlagt af banken og underskrevet elektronisk med klagerens NemID, fremgik klagerens navn, adresse og CPR-nummer. Endvidere fremgik, at låneprovenuet, der udgjorde 6.000 kr., skulle overføres til klagerens konto i P med angivelse af kontonummer. Banken har oplyst, at låneprovenuet i overensstemmelse hermed blev overført til klagerens konto i P den 14. maj 2018.

Klageren har oplyst, at hun i forbindelse med studenterfester efter afslutning af gymnasiet i sommeren 2018 opdagede, at hun havde mistet sit dankort og sit NemID nøglekort, der befandt sig i mobilcoveret til hendes telefon med plads til sådanne kort. ”Koden” til hendes NemID befandt sig i App’en ”Noter” på hendes aflåste telefon, alene angivet med cifre uden angivelse af, at der var tale om ”koden” til hendes NemID.

Et par dage efter opdagede klageren, at der var blevet stiftet gæld i hendes navn, idet der var optaget et lån hos Basisbank og hos en anden låneudbyder, og der var købt to mobiltelefoner med tilhørende abonnementer.

Klageren har fremlagt en hændelseslog vedrørende hendes NemID for perioden fra den 1. maj 2018 til den 31. maj 2018. Hun har oplyst, at hun ikke kender og ikke anvendte den IP adresse, som er anvendt den dag lånet i Basisbank blev optaget i hendes navn.

Den 6. juni 2018 indgav klageren ifølge det oplyste en anmeldelse om bedrageri til politiet. Af en af klageren fremlagt kvittering for anmeldelse til politiet af 17. september 2018 fremgik, at bedrageriet var begået i perioden fra den 1. maj 2018 til den 6. august 2018.

Banken har oplyst, at klageren først ved en mail af 20. september 2018 fra Retshjælpen, der repræsenterede klageren, meddelte banken, at hun ikke havde optaget lånet.

Ved et brev af 10. oktober 2018 meddelte politiet klageren, at politiet havde besluttet ikke at indlede en efterforskning i sagen. Af brevet fremgik blandt andet:

Begrundelse

Begrundelsen for min afgørelse er, at [navn på teleselskab] skal anmelde forholdet, idet de ligger inde med alle relevante oplysninger. Hvis De skulle havde lidt et økonomisk tab kan De gøre indsigelse til banken (tilbagebetaling), hvilket ofte sker efter underskrivelse af en tro og love erklæring.

Politiet har registreret sagen, og foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere. Politiet vil på baggrund af anmeldelserne fra de relevante firmaer vurdere sagen m.h.p. mulig efterforskning.

…”

Herudover indeholdt brevet en klagevejledning over politiets afgørelse. Klagefristen var fire uger. Hvis klagen kom frem efter, at fristen var udløbet, skulle klagen kun behandles, hvis overskridelsen af klagefristen var undskyldelig.

Ifølge det oplyste var klagerens tvillingesøster fremkommet med en tilsvarende indsigelse over for banken vedrørende et lån optaget ved anvendelse af hendes NemID den 12. juli 2018.     

Parternes påstande

Den 6. november 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Basisbank skal frafalde ethvert krav mod hende i henhold til lånet.

Basisbank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har optaget lånet. Hun er blevet udsat for identitetstyveri.

Da hun ligeledes havde sit dankort og sit nøglekort på sin telefon, og hun derfor sjældent anvendte de fysiske kort, der lå i hendes mobilcover, opdagede hun først, at hun havde mistet kortene i forbindelse med studenterfesterne.

Hun har ikke opbevaret sit NemID og den tilhørende ”kode” i strid med reglerne om opbevaring af NemID. Hun har ikke udvist en sådan grad af uagtsomhed, at hun i forhold til banken hæfter for låneoptagelsen.

Det er ikke muligt af fremskaffe yderligere oplysninger af betydning for sagen, da Basisbank ikke vil indgive en anmeldelse til politiet, og politiet ikke vil efterforske sagen yderligere med den begrundelse, at kreditor ikke har foretaget anmeldelse. Det må derfor komme banken til skade, at den ikke har foretaget anmeldelse til politiet, og banken må være nærmest til at bære hendes tab.

Endvidere må det være bankens ansvar/risiko, at den tillader låneoprettelse på den omhandlede måde.

Vedrørende sagen om en tilsvarende indsigelse mod et lån i Basisbank fra hendes tvillingesøster kan det oplyses, at de begge netop har afsluttet 3.G på det samme gymnasium, hvorfor der kan være tale om, at misbrugeren er en person, der har kendskab til dem begge.

Basisbank har anført, at en afgørelse af sagen kræver en bevisførelse i form af parts- og eventuelle vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, og at sagen derfor bør afvises i henhold til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Alene tidslinjen i klagerens redegørelse for hændelsesforløbet understreger behovet for en indenretlig forklaring under strafansvar. Klageren har oplyst, at hun, uagtet at hun allerede få dage efter at have mistet sit dankort og sit nøglekort, blev opmærksom på dette, først anmeldte forholdet til politiet den 6. juni 2018, ligesom hun først den 20. september 2018 meddelte banken, at hun ikke havde optaget lånet.

Låneprovenuet blev overført til klagerens konto i P, ligesom oplysningen om, at hendes nøglekort bortkom i forbindelse med studenterfester ikke forekommer åbenbar rigtig henset til, at lånet blev optaget den 12. maj 2018.

Der forekommer i øvrigt et sammenfald af mailadresser og IP adresser i sagerne om klagerens og hendes søsters indsigelser, ligesom der er foretaget flere (afviste) ansøgninger med anvendelse af deres respektive NemID’er.    

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at der mangler oplysninger af betydning for afgørelsen af sagen. Det drejer sig bl.a. om, hvorledes proceduren for låneoptagelsen var; hvilken IP adresse, der blev anvendt ved transaktionen; hvad der skete med låneprovenuet, der blev overført til klagerens konto i klagerens pengeinstitut, P, herunder hvorledes og til hvem beløbet blev udbetalt; og oplysninger om det digitale spor, som en eventuel hævning har efterladt.

Ankenævnet finder endvidere, at en afgørelse af sagen forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner.

Da en afgørelse af sagen herefter forudsætter en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.