Indløsning af krydset check.

Sagsnummer:540/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Check - indløsning
Ledetekst:Indløsning af krydset check.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 2. januar 1990 indløste klagerens tidligere ægtefælle en til klageren udstedt krydset check på 4.779,50 kr. i indklagedes Gl. Kongevej afdeling, København. På checkens bagside var underskrevet med klagerens navn og indløserens navn. Underskrifterne fremtræder med forskellige håndskrifter.

Klagerens adresse var på checken anført med den tidligere ægtefælles adresse. Klageren har fremlagt kopi af flytteanmeldelse, hvorefter klageren den 1. september 1989 fraflyttede denne adresse.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 4.779,50 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at den tidligere ægtefælle har åbnet et til ham adresseret brev, hvori checken fremsendtes, og herefter har påført checken falsk endossement. Hertil kommer, at checken er indløst i en afdeling af indklagede, hvor indløseren ikke var kunde, idet hun er kunde i indklagedes Sct. Paul's afdeling.

Indklagede har anført, at checken ved indløsningen var behørigt endosseret, ligesom den blev indsat på indløserens konto hos indklagede. Indløsningsreglerne vedrørende krydsede checks er således overholdt.

Ankenævnets bemærkninger:

Den person, fra hvem indklagede erhvervede den til klageren udstedte krydsede check, var kunde hos indklagede, og den pågældende fremtrådte som retmæssig checkindehaver ved en uafbrudt række af endossementer.

Herefter, og da der ikke er grundlag for at fastslå, at indklagedes medarbejder var bekendt med, at checkindløseren manglede ret til at råde over checken, eller har udvist grov uagtsomhed i denne henseende, kan klagerens erstatningskrav overfor indklagede ikke tages til følge, jvf. checklovens § 21 sammenholdt med § 19 og § 38.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.