Opsigelse af særaftale vedrørende rente på indlånskonto.

Sagsnummer:77/2019
Dato:27-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anders Holkmann Olesen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Maria Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Opsigelse af særaftale vedrørende rente på indlånskonto.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod Danske Banks opsigelse af en særaftale vedrørende rente på klagerens indlånskonto i banken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde en Danske Konto -255, der var en almindelig indlånskonto.

I februar 2012 indgik klageren en mundtlig favøraftale med banken om en indlånsrente på konto -255 på 0,75 % om året. Favørvilkårene blev herefter indtastet i bankens systemer.

Banken har oplyst, at den i efteråret 2016 som følge af markedsmæssige forhold, herunder udviklingen i det almindelige renteniveau med negative renter, så sig nødsaget til at opsige en række favøraftaler med en rentesats på over 0,25 % om året, herunder favøraftalen med klageren.

I november 2016 ringede banken til klageren og forklarede baggrunden for opsigelsen af favøraftalen. Efter telefonsamtalen sendte banken klageren et brev af 24. november 2016, hvori den anførte følgende:

”…

Som vi talte om i telefonen, sender jeg her en bekræftelse på, at vi opsiger din favøraftale om indlånsrenten på din konto nr. [-255] med virkning fra den 01.06.2017.

Fra denne dag forrentes kontoen efter vores almindelige variable rentesatser og de betingelser, der står i punkt 6 i vores almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. I øjeblikket er den variable rentesats 0,00 % om året.

Du finder de almindelige forretningsbetingelser på www.danskebank.dk/vilkaar.

Kunne du tænke dig at høre, hvordan du kan få mere ud af dine penge, f.eks. via investering, er du som altid meget velkommen til at kontakte mig.”

…”

På grund af en fejl i bankens systemer blev opsigelsen først effekturet fra og med den 1. august 2017 og ikke den 1. juni 2017, som fremgik af brevet.

Den 7. februar 2019 rettede klageren henvendelse til banken med et krav om genetablering af favøraftalen.

Banken afviste at genetablere favøraftalen og inviterede klageren til at deltage i en dialog om andre placerings-/investeringsmuligheder.

Af bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere gældende fra den 1. august 2016 fremgik blandt andet:

6 Rente …

II. Ændring af rentesatser

Hvis du har aftalt en fast rentesats eller andre særlige former for rentevilkår eller rentesatser, vil bankens ret til at ændre dem stå direkte i din aftale med banken.

I andre tilfælde kan banken ændre rentesatser for indlåns- og udlånskonti ud fra følgende:

A. Uden varsel

… Banken kan uden varsel … sætte de variable rentesatser på indlån ned …, hvis

1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for banken

2. der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har be-tydning for banken.

Renteændringerne sker i disse tilfælde på grund af begivenheder, der kommer udefra, og som banken ikke har nogen indflydelse på, f.eks. når Nationalbanken ændrer sine rentesatser.

B. Med en måneds varsel

Banken kan med en måneds varsel ... sætte de variable rentesatser på indlån ned …, hvis ændringen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold. …

C. Med tre måneders varsel

Banken kan med tre måneders varsel sætte de variable rentesatser på indlån ned …, hvis der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, dine individuelle rentevilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i din forretningsmæssige forbindelse med banken, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af dine indlån, lån eller kreditter.

…”

Parternes påstande

Den 11. februar 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank tidsubegrænset er forpligtet til at forrente konto -255 med en rente på 0,75 % om året fra den 1. august 2017.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i februar 2012 indgik en aftale med en medarbejder i banken om en fast rente på 0,75 % om året på konto -255, og at medarbejderen fik grønt lys fra sin overordnede om en aftalekonto til en rente på 0,75 % om året.

Banken ikke kan ændre en aftalekonto uden enighed mellem parterne.

Der var tale om en fast rente, idet der på alle kontoudskrifter for konto -255 fra den 8. februar 2012 til den 31. juli 2017, det vil sige i en periode på mere end fem år, var anført en rente af hele indeståendet på 0,75 % om året trods utallige renteændringer i banken. 

Danske Bank har anført, at aftalen ikke er uopsigelig.

Banken indgår ikke aftaler om uopsigelige rentevilkår på indlånskonti, heller ikke i tilfælde af favørvilkår, og der blev således ikke tilbudt eller aftalt uopsigelighed.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, idet favøraftalen ikke var uopsigelig. Banken kunne opsige favøraftalen med et rimeligt varsel.

Ankenævnet har tidligere forholdt sig til en tilsvarende sag (109/2018), hvor et pengeinstitut havde indgået en ikke uopsigelig aftale med en kunde om fastforrentning af kundens konto med en fast årlig rente. Ankenævnet fandt, at pengeinstituttet – henset til, at aftalen ikke var uopsigelig – var berettiget til at opsige aftalen med et rimeligt varsel, og at et varsel på tre måneder var rimeligt.

I denne sag opsagde banken favøraftalen med seks måneders varsel. Der var således tale om et varsel, der var rimeligt, og som var længere end påkrævet.

Ankenævnets bemærkninger

I februar 2012 indgik klageren en mundtlig favøraftale med Danske Bank om en indlånsrente på konto -255 på 0,75 % om året.

Banken har oplyst, at den i efteråret 2016 som følge af markedsmæssige forhold så sig nødsaget til at opsige en række favøraftaler med en rentesats på over 0,25 % om året, herunder favøraftalen med klageren. Ved et brev af 24. november 2016 opsagde banken klagerens favøraftale med virkning fra den 1. juni 2017. På grund af en fejl i bankens systemer, blev opsigelsen først effekturet fra den 1. august 2017.

Ankenævnet finder ikke, at aftalen om den faste rente på 0,75 % var uopsigelig. Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at opsige aftalen med et rimeligt varsel. Ankenævnet finder, at det meddelte varsel på seks måneder var rimeligt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.