Indsigelse mod opsigelse af kredit som følge af manglende indlevering af økonomiske oplysninger (R-75). Afvisning af klage vedrørende et selskab.

Sagsnummer:477/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen
Klageemne:Kassekredit - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kredit som følge af manglende indlevering af økonomiske oplysninger (R-75). Afvisning af klage vedrørende et selskab.
Indklagede:Kreditbanken
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kredit som følge af manglende indlevering af økonomiske oplysninger. Afvisning af klage vedrørende et selskab.

Sagens omstændigheder

I april 2007 underskrev klageren en aftale om en løbende kassekredit, konto nr. -799 på 70.000 kr. i Kreditbanken. Af aftalen fremgik blandt andet:

”… Særlige bestemmelser for kreditter i Kreditbanken A/S

I følgende særlige situationer er banken berettiget til at opsige kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks:

g. Hvis De ikke på bankens forlangende indleverer selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt årsrapport … selvom De efter lovgivningen ikke måtte være forpligtet hertil.

…”

Klagerens anpartsselskab, S, havde endvidere en kredit på 100.000 kr. tilknyttet en MasterCard konto i banken. Klageren har oplyst, at hun kautionerede for S’ kredit.

Den 9. september 2020 rettede banken telefonisk henvendelse til klageren og anmodede klageren om at indlevere forskellige økonomiske oplysninger. Den 15. september 2020 sendte klageren sin årsopgørelse for 2019 til banken og meddelte, at hun ikke ønskede at sende S’ interne regnskab. Banken fastholdt, at klageren skulle indlevere S’ interne regnskab. I e-mails af 15. september og 9. oktober 2020 anmodede banken klageren om at sende hendes udvidede skatteoplysninger (R-75) for 2019. I e-mail af 26. oktober 2020 anmodede banken med henvisning til bankens ”Særlige bestemmelser for kreditter” blandt andet klageren om at sende hendes personlige skatteoplysninger (R-75).

Ved et brev til klageren af 26. november 2020 opsagde banken klagerens kredit nr. -799 og anførte:

”Ifølge betingelserne for kredit til konto nr. -799 med kreditmaksimum 70.000 kr. kan kreditten opsiges straks, hvis kontohaver ikke indleverer økonomiske oplysninger til løbende vurdering og dokumentation af virksomhedens økonomi.

Dette gør sig gældende for ovennævnte konto nr. -799.

Derfor opsiges ovennævnte kredit hermed straks til fuld og endelig indfrielse, og kredittens maksimum er slettet pr. d.d.”

Ved et brev til klageren af samme dag opsagde banken S’ kredit med tilsvarende begrundelse.

Den 2. december 2020 indgav klageren en klage til Ankenævnet over bankens opsigelse af hendes personlige kredit og S’ kredit.

Ved et brev af 17. december 2020 til klageren afviste Ankenævnets sekretariat den del af klagen, der vedrørte S.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Kreditbanken skal anerkende, at opsigelserne af hendes personlige kredit og S’ kredit var uberettiget.

Kreditbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at bankens krav om indlevering af de omhandlede oplysninger var uberettiget.

Kreditterne var ikke i brug og havde ikke været i overtræk. Hun kautionerede personligt for begge kreditter.

Bankens opsigelse af kreditterne strider mod al god bankskik og skete på et utilstrækkeligt grundlag. Der er tale om magtmisbrug. Banken har ikke haft en reel risiko forbundet med kreditfaciliteterne.

Banken havde årsregnskaber, budget, lønsedler og årsopgørelser til rådighed. Banken havde endvidere adgang til at følge bevægelser på konti.

Årsopgørelsen 2019 indeholder de ønskede økonomiske oplysninger, herunder indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m. fl. samt eventuel gæld til det offentlige. R-75 (fuldvisning af personlig skattemappe) bruges generelt til sikkerhed ved låneoptagelser og forhøjelser. Det bør fremgå af bankens krav, hvilke specifikke informationer der ønskes af R-75, begrundelse samt relevans herfor.

Internt regnskab er et synonym for økonomistyring og er et ledelsesmæssigt redskab/værktøj. Banken var bekendt med, at S aflægger regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed.

Der er et konkurrencemæssigt aspekt i sagen. Hun og banken arbejder i tæt beslægtede områder som økonomiske rådgivere, hvor de repræsenterer modparter og dermed har modstridende interesser og formål. Hun og hendes daværende kompagnon har været konfliktløser vedrørende bankens udestående i en sag med en tidligere filialdirektør.

Kreditbanken har blandt andet anført, at bankens opsigelse af klagerens og S’ kreditfaciliteter var berettiget.

Klageren afviste at indsende årsopgørelse i form af den ønskede skatteoplysning (R-75), der kan give den nødvendige specifikationsgrad til vurdering af klagerens økonomi. Det er, jf. ledelsesbekendtgørelsens bilag 1, et krav til pengeinstitutter, at der skal foreligge dokumentation for kreditbevillingsgrundlaget. Derfor vurderer banken, at banken ved enhver kreditvurdering til privatkunder skal anvende R-75 til blandt andet kontrol af gæld til det offentlige og specifikation af formueopgørelser. Oplysning om ejerskab til motorkøretøjer, ikke rentebærende gæld, ”gammel gæld”, personskatterestancer sendt til inddrivelse og udspecificeret gæld er alene indeholdt i R-75, og ikke i årsopgørelsen fra Skat. Gæld til det offentlige fremgår ikke af årsopgørelsen. Renter af offentlig gæld overføres ikke altid til en årsopgørelse. Af R-75 fremgår endvidere, om en kunde driver enkeltmandsvirksomhed.

Klageren har anført, at ”Kreditterne var ikke i brug, været i overtræk, været misligholdt, eller været anmodet om forhøjelse. Jeg kautionerede personligt for begge kreditter.” De nævnte forhold fritager ikke banken for løbende at kreditvurdere en kunde og forholde sig til, om kunden fortsat lever op/kan leve op til de gældende krav for lån/kreditter

Banken opsagde klagerens kredit, fordi klageren ikke ønskede at give banken den nødvendige indsigt i sin økonomi. Klagerens rådgiver i banken forklarede telefonisk klageren konsekvensen af manglende indlevering af det ønskede materiale, og banken rykkede i e-mails fra september og oktober klageren for indsendelse af det ønskede materiale. Klageren havde mulighed for at indlevere det af banken ønskede materiale i perioden fra den 9. september 2020 til den 26. november 2020, men valgte ikke at indlevere materialet. Banken havde advaret klageren om konsekvensen heraf. Klageren har både direkte og indirekte ”truet” med at klage, hvis rådgiveren fastholdt bankens krav om dokumentation.

For så vidt angår S har klageren henvist til mulige interessekonflikter og konkurrencemæssige hensyn. Banken er uenig i klagerens påstand. Banken har tavshedspligt. Banken havde brug for klagerens interne regnskab for at udarbejde en fyldestgørende kreditvurdering, hvilket er en forudsætning for at kunne opretholde lån og kreditter.

Ankenævnets bemærkninger

I april 2007 indgik klageren en aftale om en løbende kassekredit på 70.000 kr. i Kreditbanken. Af aftalen fremgik blandt andet, at banken var berettiget til at få klagerens selvangivelse, årsopgørelse eller eventuel årsrapport indleveret, og at banken uden varsel kunne bringe kundeforholdet til ophør i tilfælde af manglende indlevering.

Et af klageren ejet anpartsselskab, S, havde endvidere en kredit i banken.

I september og oktober 2020 stillede banken krav om at få tilsendt klagerens personlige R-75 (udvidet årsopgørelse/fuldvisning af personlig skattemappe). Banken stillede endvidere krav om at få tilsendt S’ interne regnskab. Klageren indleverede sin skatteopgørelse, men ikke sin personlige R-75 eller S’ interne regnskab.

Det fremgår af sagen, at klageren den 15. september 2020 indleverede sin årsopgørelse for 2019 til banken, hvoraf det fremgik, at klagerens samlede gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter udgjorde 42.690 kr.

Ved et brev til klageren 26. november 2020 opsagde banken klagerens personlige kredit samt S’ kredit med henvisning til, at banken ikke havde modtaget de krævede oplysninger.

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører opsigelsen af S’ kredit i banken, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og stk. 4. Ankenævnet tiltræder sekretariatets afvisning af denne del af klagen.

Banken har ikke anført en konkret begrundelse for sit krav om at modtage fuld skattemappe/den udvidede årsopgørelse (R-75) fra klageren, bortset fra at det er bankens beslutning altid at indhente R-75 i sådanne sager.

Ankenævnet lægger til grund, at banken på trods af klagerens opfordringer i forløbet ikke har begrænset sin anmodning om den udvidede årsrapport/R-75 til alene at vedrøre de punkter, som banken har gjort gældende som begrundelse for sit krav og som kunne være relevante for banken som långiver, herunder navnlig oplysninger om offentlig gæld, specifikation af gæld og anden gæld optaget efter den seneste årsopgørelse.

Da banken på trods af klagerens opfordring således ikke har taget stilling til, hvilke dele af den udvidede årsopgørelse/R-75 banken forlangte indleveret samt ikke har oplyst, på hvilket sagligt grundlag et sådant krav blev stillet, var opsigelsen af klagerens personlige kredit ikke sagligt begrundet i henhold til § 6, stk. 5, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

 

Ankenævnet finder derfor, at bankens opsigelse af klagerens personlige kredit var uberettiget.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører opsigelse af S’ kredit i banken.

Kreditbanken skal anerkende, at opsigelsen af klagerens personlige kredit var uberettiget.

Klageren får klagegebyret tilbage.