Indsigelse mod bankens afvisning af at oprette en basal betalingskonto til klageren.

Sagsnummer:724/2023
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Rolf Høymann Olsen og Jørn Ravn.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod bankens afvisning af at oprette en basal betalingskonto til klageren.
Indklagede:Lunar Bank A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens afvisning af at oprette en basal betalingskonto til klageren.

Sagens omstændigheder

I juni 2023 ansøgte klageren om at få oprettet en basal betalingskonto i Lunar Bank.

Banken afslog klagerens ansøgning med henvisning til, at han skulle have en fast adresse, før den kunne oprette en konto til ham.

Klageren har oplyst, at han er hjemløs, og at han derfor ikke har en fast adresse. Han har heller ikke nogen konto.

Ved e-mail af 29. juni 2023 gjorde klageren indsigelse mod afslaget til banken med henvisning til, at et krav om fast bopæl var et ulovligt grundlag for afslag på oprettelse af en basal betalingskonto. Banken afviste klagen.

Parterne korresponderede videre samme dag. Klageren skrev, at der i alle hans dokumenter og sygesikring stod ”ukendt adresse”, da han ikke havde en adresse. Banken fastholdt sit krav om fast adresse med henvisning til hvidvaskloven.

Ved e-mail af 29. november 2023 gjorde klageren igen indsigelse mod afslaget til banken.

Ved e-mail af 3. december 2023 oplyste banken til klageren, at den var i færd med at opdatere sit system, så den fremadrettet kunne oprette kundeforhold digitalt uden adresseoplysninger. Indtil systemet var opdateret, kunne banken kun gøre det manuelt.

Ved e-mail af 5. december 2023 anmodede banken klageren om at oplyse den e-mailadresse, hvorfra han havde sendt sin ansøgning om den basale betalingskonto, og sit fulde navn til brug for bankens oprettelse af kontoen til ham.

Den 11. december 2023 indbragte klageren klagen for Ankenævnet.

Ved e-mail af 12. december 2023 rykkede banken klageren for at sende oplysningerne til brug for den manuelle oprettelse af kundeforholdet.

Klageren svarede ikke banken.

Parternes påstande

Den 11. december 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lunar Bank A/S skal oprette en basal betalingskonto til ham, og at der rejses kritik af Lunar Bank A/S.

Lunar Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget og uden hjemmel afslog at oprette en basal betalingskonto til ham, og Ankenævnet bør derfor rejse kritik af banken.

Bankens afslag gjorde, at han måtte modtage sin løn kontant i stedet for til sin NemKonto.

Et pengeinstitut kan kun afslå at åbne en basal betalingskonto, hvis én af betingelserne i lov om betalingskonti § 11, stk. 3, nr. 1-3, er opfyldt.

Ved brev af 7. august 2023 indskærpede Finanstilsynet ovenstående til alle landets pengeinstitutter. Det følger derudover af artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014, at medlemsstater forpligtes til at sikre borgere med lovligt ophold muligheden for at åbne en betalingskonto, uanset om de har en fast adresse eller ej.

Ankenævnet bør tage selvstændigt stilling til, om en bank kan give afslag på oprettelse af en basal betalingskonto med henvisning til manglende fast bopæl, da det er uklart, om banken har ændret denne praksis.

Lunar Bank har anført, at banken gerne vil oprette en konto til klageren, så snart han har sendt de efterspurgte dokumenter.

Banken afviste ikke klagerens anden ansøgning om en basal betalingskonto. Banken imødekom ansøgningen under forudsætning af, at der blev stillet nogle oplysninger til rådighed for banken, så den kunne sikre, at kontoen blev oprettet under rette forudsætninger og med korrekte oplysninger.

Klageren sendte ikke oplysninger om sit fulde navn og den e-mailadresse, hvorfra han havde ansøgt om oprettelsen af kontoen. Banken har derfor ikke kunnet oprette kontoen, da der manglede oplysninger, som er nødvendige for, at banken kan overholde sine forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Der foreligger ingen økonomisk tvist, og Ankenævnet bør derfor afvise jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 2.

Ankenævnets bemærkninger

I juni 2023 afslog Lunar Bank en ansøgning fra klageren om at få oprettet en basal betalingskonto. Afslaget blev begrundet med, at klageren, der er hjemløs, ikke kunne oplyse en fast bopælsadresse.

I juni og november 2023 gjorde klageren indsigelse mod afslaget over for banken. I december 2023 skrev banken til klageren, at den manuelt kunne oprette kontoen til ham uden indtastning af fast bopælsadresse forudsat, at den modtog oplysning om den e-mailadresse, hvorfra han havde sendt sin ansøgning, og hans fulde navn. Klageren indbragte klagen for Ankenævnet og sendte ikke oplysningerne til banken. Banken har oplyst, at den ikke har oprettet den basale betalingskonto til klageren, fordi den mangler oplysninger fra klageren, der er nødvendige for, at den kan overholde sine forpligtelser efter hvidvaskloven.

Det følger af lov om betalingskonti § 11, stk. 1, at pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske kroner, medmindre åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Ankenævnet finder, at banken ikke var berettiget til at afvise klagerens ansøgning om en basal betalingskonto med henvisning til, at klageren ikke kunne oplyse en fast adresse.

Ankenævnet bemærker, at banken i december 2023 tilbød klageren at oprette en basal betalingskonto til ham. Banken anmodede i den forbindelse klageren om at oplyse sit fulde navn og den e-mailadresse, hvorfra han sendte sin ansøgning om kontoen, for at banken kunne overholde sine forpligtelser efter hvidvaskloven.  

Efter hvidvasklovens § 10 og 11 skal banken gennemføre en kundekendskabsprocedure, hvilket blandt andet indebærer, at banken skal indhente identitetsoplysninger på kunden.

Klageren besvarede ikke bankens anmodning om fremsendelse af de ønskede oplysninger, og Ankenævnet finder på den baggrund ikke grundlag for at pålægge banken af tilbyde klageren at oprette en betalingskonto på det foreliggende grundlag.

 Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.