Krav om erstatning som følge af manglende rådgivning om, at påbegyndelse af udbetaling fra ratepension medførte bortfald af mulighed for forhøjet indbetaling til aldersopsparing uden at betale afgift.

Sagsnummer:67/2021
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Pensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning som følge af manglende rådgivning om, at påbegyndelse af udbetaling fra ratepension medførte bortfald af mulighed for forhøjet indbetaling til aldersopsparing uden at betale afgift.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning som følge af manglende rådgivning om, at påbegyndelse af udbetaling fra ratepension medførte bortfald af mulighed for forhøjet indbetaling til aldersopsparing uden at betale afgift.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1958, var kunde i Nordjyske Bank (nu Ringkjøbing Landbobank), hvor han blandt andet havde en lønkonto og en ratepension -152 med et indestående på ca. 45.000 kr.

Den 19. juni 2019 henvendte klageren sig telefonisk til sin rådgiver i banken for at påbegynde udbetaling af ratepensionen.

Den 11. juli 2019 sendte banken dokumentet ”Anmodning om udbetaling af Ratepension til klagerens e-Boks. Klageren underskrev dokumentet elektronisk med NemID den 11. juli 2019 kl. 19:39. Af dokumentet fremgik blandt andet:

Anmodning om udbetaling af Ratepension

Udbetaling

Jeg ønsker at starte udbetaling på kontonummer [-152].

Udbetalingen sker efter, at jeg er fyldt 60 år og i rater over 10 år.

Raterne udbetales hvert år og indsættes på kontonummer [-810] fra og med den 01.08.2019.

Øvrige bestemmelser

Udbetaling fra min ratepension betyder, at jeg fra 2020 højst kan indbetale op til et grundbeløb på 5.200 kr. (2019) samlet på aldersopsparinger.

…”

Den 1. juli 2020 indbetalte klageren 50.200 kr. (afgiftsfrit beløb for 2020) på sin aldersopsparing i et pensionsselskab. Indbetalingen skete som en dankortbetaling.

Klageren har oplyst, at som konsekvens af, at han fik udbetaling fra ratepensionen, blev indbetalingen til aldersopsparingen belagt med 20 % statsafgift.

Klageren har endvidere oplyst, at han som konsekvens af, at han påbegyndte udbetaling fra ratepensionen, ikke fremover har mulighed for at indbetale det høje beløb (52.400 kr. i 2021) på sin aldersopsparing.

Klageren gjorde indsigelse over for banken om mangelfuld rådgivning i forbindelse med, at han påbegyndte udbetaling af sin ratepension. Banken afviste, at den havde ydet mangelfuld rådgivning.

Parternes påstande

Den 6. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal betale en rimelig økonomisk kompensation.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ønskede at få ratepensionen udbetalt for at supplere sin relativt beskedne invalidepension.

Han underskrev udbetalingsdokumentet efter en ultrakort telefonsamtale med sin daværende bankrådgiver. Samtalens eneste information var, at han skulle underskrive e-Boks-dokumentet, så udbetalingen af ratepensionen kunne påbegyndes. Der var ingen advarsel om konsekvenserne for indbetaling på aldersopsparing, hvilket har medført et betydeligt økonomisk nettotab for ham.

Når man starter udbetalingen på en ratepension, er det en såkaldt ”diskvalificerende udbetaling”. Denne altafgørende information fik han aldrig fra banken. En af konsekvenserne af den diskvalificerende udbetaling er, at man fratages muligheden for at indskyde det høje bidrag på ens ”aldersopsparing” (50.200 kr. i 2020).

Uden at kende konsekvenserne af den ”diskvalificerende udbetaling”, indbetalte han 50.200 kr. i juli 2020 på sin aldersopsparing i et pensionsselskab. På grund af den diskvalificerende udbetaling fra ratepensionen, blev indbetaling på aldersopsparingen belagt med 20% i statsafgift, hvilket medførte et nettotab for ham på ca. 10.000 kr.

En yderligere konsekvens af den diskvalificerende udbetaling fra ratepensionen var, at han fremover er afskåret fra at indbetale det høje beløb (52.400 kr. i 2021) på aldersopsparingen. Han går herved glip af renteindtægter frem til sin folkepensionsalder om knap fem år på mere end 10.000 kr.

Alt i alt bliver hans nettotab frem til folkepensionen på mindst 20.000 kr., hvilket er mange penge for ham som invalidepensionist. Årsagen er den manglende information fra banken om, at udbetaling af en ratepension (hvor beskeden den end måtte være) var en diskvalificerende udbetaling med fatale konsekvenser.

Ringkjøbing Landbobank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren i dokumentet "Anmodning om udbetaling af Ratepension" blev skriftligt og tydeligt informeret om konsekvensen for fremtidige indbetalinger på aldersopsparing, og at han ved sin underskrift accepterede denne konsekvens.

Dokumentet var kortfattet og angav yderst konkret konsekvensen ved at påbegynde udbetaling af klagerens ratepension.

Banken er ikke ansvarlig for eventuelle følgevirkninger af klagerens beslutninger om udbetaling af ratepensionen og indbetaling på aldersopsparingen, herunder statsafgiften af indbetalingen i 2020. Klageren er blevet fyldestgørende informeret om, hvilken konsekvens udbetalingen af hans ratepension ville få for hans mulighed for fremadrettede indbetalinger på sin aldersopsparing.

Det af klageren anførte om, at den begrænsede mulighed for at indbetale på aldersopsparingen har medført et rentetab på mere end 10.000 kr., er endvidere ikke dokumenteret. Det er uvist, hvordan klageren har opgjort det påståede rentetab, men det forekommer ikke realistisk i det nuværende rentemiljø.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en afklaring af indholdet af telefonsamtalen mellem klageren og banken den 19. juni 2019 vil kræve en parts- og vidneafhøring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, hvorfor Ankenævnet bør afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Den 19. juni 2019 henvendte klageren sig telefonisk til sin rådgiver i Ringkjøbing Landbobank for at påbegynde udbetaling af sin ratepension -152.

Den 11. juli 2019 sendte banken dokumentet ”Anmodning om udbetaling af Ratepen-sion” til klagerens e-Boks. Klageren underskrev dokumentet elektronisk den 11. juli 2019.

Af dokumentet fremgik blandt andet: ”Udbetaling fra min ratepension betyder, at jeg fra 2020 højst kan indbetale op til et grundbeløb på 5.200 kr. (2019) samlet på aldersopsparinger.”

Uanset om det lægges til grund, at klageren under telefonsamtalen mellem klageren og banken den 19. juni 2019, ikke blev rådgivet om betydningen af udbetaling af ratepension for indbetaling på alderspension, finder Ankenævnet, at det fremgik tydeligt af dokumentet ”Anmodning om udbetaling af Ratepension”, som klageren underskrev elektronisk den 11. juli 2019, at klagerens påbegyndelse af udbetaling fra ratepensionen ville betyde, at han fra 2020 højst ville kunne betale det til enhver tid værende grundbeløb på sin aldersopsparing. Ankenævnet finder derfor ikke, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens påbegyndelse af udbetaling fra ratepensionen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.