Krav begrundet i indsigelse om fejlagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning om vilkår for konvertibel emission. Skuffede forventninger.

Sagsnummer:35/2019
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav begrundet i indsigelse om fejlagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning om vilkår for konvertibel emission. Skuffede forventninger.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav begrundet i indsigelse om fejlagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning om vilkår for konvertibel emission.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank AB, hvor hun havde et depot med aktier i et svensk selskab, S.

I september 2017 besluttede S at gennemføre en såkaldt konvertibel emission. Aktionærerne fik tildelt tegningsretter, betegnet ”uniträtter”. En tegningsret kunne frem til den 24. november 2017 anvendes til at tegne en såkaldt unit, også kaldet en ”betalda tecknada unit” (herefter BTU) til kurs 0,41 SEK. BTU’erne blev efterfølgende erstattet af såkaldte konvertibler, som i oktober/november 2019 kan konverteres til aktier i S til den fastsatte konverteringskurs.

Den 1. november 2017 blev der registreret 6.000 tegningsretter i klagerens depot på grund af hendes aktiebesiddelse i S.

Den 3. november 2017 modtog bankens kunder med aktier i S under ”Mine corporate action/virksomhedsaktioner” en meddelelse fra banken om emissionen, hvoraf det blandt andet fremgik:

”Handel med tegningsretter                        2017-11-06 – 2017-11-22

Tegningsvilkår:                                           1 tegningsrett tegner 1 unit

Tegningskurs                                              0,41 SEK/unit …

  • 24-11-2017 trækker vi penge og tildeler tegnede aktier (BTU). De bliver omregistreret efter normalt 2-4 uger.
  • En unit indeholder 1 RISE MTF KV1 …

Se tilbuddets samlede vilkår [S’s hjemmeside]

Information om corporate actions”

I sagen er fremlagt prospekt fra S af november 2017. Af prospektet fremgik blandt andet:

”…

Företrädesrätt till teckning

Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) Konvertibel

 

 

Teckningskurs och nominellt belopp

0,41 SEK per Konvertibel

Ränta

10 procent per år. Räntan utbetalas kvartalsvis i efterskott

Konverteringskurs

Fem (5) kronor per aktie

Löptid

Förfallodag 30 november 2019

Begäran om konvertering

1 oktober 2019 – 18 november 2019

Teckningsrätter

För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) Konvertibel

Teckningstid

6 november 2017 – 24 november 2017

Handel med teckningsrätter

6 november 2017 – 22 november 2017

Handel med BTU (betalda tecknade units)

Från och med den 6 november 2017 intill dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

D.3 Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 november 2019 med möjlighet för konvertibelinnehavarna att konvertera sina fordringar till aktier från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019. …

E.3 Den som på avstämningsdagen den 2 november 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget … äger företrädesrätt att teckna Konvertibel. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel skuldförbindelse till ett nominellt värde av 0,41 SEK. Teckning av konvertibler ska ske under perioden från och med 6 november 2017 till och med den 24 november 2017. Bolaget kan inte avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. …

Handel med konvertibler och aktier

Konvertiblerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om upptagande av konvertiblerna till handel på NGM Nordic MTF efter emissionen registrerats hos Bolagsverket. …

 6. Konvertering

(a) Konvertibelinnehavare ska äga rätt att under perioden från och med den 1 oktober 2019 till den tionde Bankdagen innan Slutförfallodag, eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av villkor 8 moment K, L, M, N eller O nedan, genom meddelande till Bolaget påkalla Konvertering av sin fordran till nya Aktier till en Konverteringskurs om inledningsvis 5 kronor. Konverteringskursen kan komma att omräknas i enlighet med villkor 8.

(b) Vid Konvertering erhålls en ny Aktie för varje mot Konverteringskursen svarande fullt belopp av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som en och samma Konvertibelinnehavare samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på lånets förfallodag.

(c) Till följd av Konvertering av Konvertiblerna till nya Aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 50 149,32 kronor och antalet Aktier med högst 5 014 932 före eventuell omräkning enligt villkor 8 nedan. …”

Den 14. november 2017 solgte klageren de tildelte tegningsretter. Mellem den 15. og 17. november 2017 købte klageren 400.000 tegningsretter for 152.349 SEK (114.246 DKK) af en tredje part til en lavere kurs end den, hun havde solgt sine tegningsretter for.

Den 20. november 2017 havde klageren en e-mail korrespondance og en telefonsamtale med bankens medarbejder, M:

I en e-mail kl. 09.17 anførte klageren:

”Så sent som i går havde jeg 400000 aktier i Rise MTF URF til 140.000 Skr, I dag er de 400000 aktier nulskrevet. Hvad er der sket?”

I en e-mail kl. 12.05 anførte M:

”Jeg har forsøgt at ringe til dig … Det er nemlig ikke 400.000 aktier du har, men Unitrights (lignende tegningsretter), som du kan udnytte til at tegne flere aktier i Rise MTF. Men der er kun tre dage til de forfalder i værdi, og skal derfor udnyttes inden. Hvis du ikke vil udnytte dem, sælger vi dem blot for dig … Hvis du gerne vil udnytte dem til at tegne nye aktier, skal du ringe … og spørge efter [M]

Banken har oplyst, at banken i en telefonsamtale samme dag fejlagtigt meddelte klageren, at hun havde ”konvertible aktier” i stedet for konvertibler, og at klagerens tegningsretter ville blive erstattet af betalte tegnede aktier og ikke BTU’er. Banken henviste endvidere klageren til S’s hjemmeside, hvis klageren ønskede at sætte sig ind i de fulde betingelser for emissionen. Klageren har oplyst, at banken i telefonsamtalen oplyste, at hun kunne vælge enten at sælge sine tegningsretter, eller betale 0,41 SEK for hver tegningsret for at få et tilsvarende antal units/konvertible aktier, som i november 2019 ville give hende ret til at købe et tilsvarende antal aktier til kurs 5. Hun valgte at udnytte sine tegningsretter og betale de yderligere 0,41 SEK pr. stk. (i alt 164.000 SEK).

I en e-mail kl.14.06 anførte M:

”jeg har forsøgt at ringe igen, men du er selvfølgelig velkommen til at ringe tilbage … Vi har tilbageført tegningsretterne på dit depot, så du selv kan vælge om du vil sælge dem eller udnytte dem. Du svarede i telefonen, at du gerne vil udnytte dem. Så læste jeg lige deres prospekt for flere detaljer, du vil altså først kunne udnytte de konvertible aktier til alm. aktier i November 2019. … hvor du kan tegne de originale aktier til kurs 5. … Til gengæld vil du blive betalt 10 % i renter  pr. anno … hvert kvartal …

Prospektet står på svensk og du kan finde det her: http:// [link indsat]

I en e-mail kl.14:27 anførte klageren:

”1000 tak for svaret (svarene). Jeg har set at tegningsretterne er ført tilbage og reageret på det. At ombytningen først finder sted senere er ikke noget problem… bare der kommer en advis … ”

I en e-mail kl.15:26 anførte M:

”… Det er korrekt, at der vil komme en besked i dit depot når tegningsperioden begynder i oktober 2019, som vil minde dig om at de konvertible aktier kan udnyttes til kurs 5 i den periode.

Tegningsretter udnytter vi aldrig automatisk, men sælger dem kun for vores kunde inden perioden udløber… Men hvis man ønsker at udnytte dem, skal man aktivt selv gå ind og svare … Men uanset hvad hvis du er i tvivl … så ring til os inden du tager ”aktion” …”

Den 24. november 2017 blev 400.000 BTU’er bogført på klagerens konto, og klageren blev opkrævet 164.000 SEK.

Efter det oplyste gennemførte S efterfølgende en anden emission. Klageren har fremlagt uddrag af prospektet fra denne emission, hvor perioden for handel med tegningsretter var fra den 4. til 15. december 2017. Banken har oplyst, at S efter den efterfølgende emission meddelte, at konverteringskursen ville være 4,5 SEK i stedet for 5 SEK, og at der på S’s hjemmeside blev oplyst følgende herom:

”För varje innehav aktie ges en teckningsrätt för en konvertibel. En konvertible tecknas sedan för 0,41 kr/st. Den summan man tecknar konvertibler för är att betrakta som ett lån til [S] och på beloppet utgår en årsränte om 10 %. Då två år gått kan man välja at antingen få tilbaka den investerade summan kontant eller konvertera den till aktier med kursen 4,50 kr/aktie …”

Banken har endvidere oplyst, at de 400.000 BTU’er den 9. januar 2018 blev konverteret til konvertibler til nominel værdi på 164.000 SEK, som klageren kunne sælge på markedet eller beholde, modtage renter for og konvertere til aktier i 2019. I en e-mail til banken af samme sag anførte klageren:

”For et par dage siden havde jeg 400000 aktier i Rise MTF URF. til en værdi af ca 300.000 Skr.(Jeg havde købt 400000 aktier af firmaet til 0,41 og 400000 aktier på det frie marked til kurs 38.- Altså ialt 400000 aktier til en gennemsnitskurs på ca. 79 Skr.)

Idag er de 400000 aktier konverteret til 164000 RISE MTF KV1.

Men der er hverken markeret en anskaffelsessum eller en aktuel værdi

Kan man virkelig gøre det hen over hovedet på aktionærerne ?

Den gamle aftale lød på, at jeg om et år kunne købe almindelige aktier for 5Kr/stk.om et år, og at vente-låne-tiden, ville blive honoreret med en rente på 10%p.a

Hvordan forholder det sig nu ? -

Er der også lavet om på det ? …”

I en e-mail til klageren af 15. januar 2018 meddelte S, at de af klageren erhvervede konvertibler skulle betragtes som lån til S på 164.000 SEK, som klageren i november 2019 enten kunne få tilbagebetalt eller omveksle til aktier til kurs 4,5 SEK, og at konvertiblernes nominelle værdi var 164.000 SEK, som vist på klagerens konto. S meddelte endvidere vedrørende handel med konvertibler, ”att denna prissätts som procent av nominellt värde. Detta gör att om aktiekursen är 9 kr, är det inte otänkbart att handla konvertibler till 200 %, då 9 / 4,50 = 2.”

I en e-mail til klageren af samme dag til banken rejste klageren indsigelse mod emissionen og anførte, at hun var blevet påført et ””tab" (eller manglende fortjeneste) på: (3.600.000-1.476.000) = 2.124.000 Skr.”, svarende til den mistede fortjeneste ved konvertering til 164.000 stk. aktier i S i stedet for konvertering til 400.000 aktier, beregnet ud fra en konverteringskurs 5 og en forudsat aktiekurs på konverteringstidspunktet på 9.

I et brev til klageren af 4. december 2018 beklagede banken, at den i samtalen med klageren den 20. november 2017 havde oplyst, at klageren havde fået ”konvertible aktier” og ikke konvertibler, og at det i bankens tilbud 3. november 2017 var angivet, at tegningsretter skulle erstattes med ”betalda tecknada aktie”, men at korrekt information blandt andet fremgik af prospektet fra S.

Af Nordnet Banks Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgik blandt andet:

”… B.1.4 Distribution af årsrapporter, delårsrapporter, prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud og lignende er udelukkende et udstederanliggende. Selskabet [Nordnet Bank] udleverer på anmodning fra udsteder via en værdipapircentral Kundens navn og adresseoplysninger. Prospekter og information om købs- og overtagelsestilbud mv. vil normalt ikke blive distribueret af Selskabet. Når Selskabet har fået information om tilbud, sender Selskabet i stedet en resumé af tilbuddet via bankens beskedfunktion, som Kunden har adgang til via login-adgang på sit depot. Kunden vil i den forbindelse få oplyst, hvor der kan opnås yderligere information. Kunden gøres opmærksom på, at information om selskabsbegivenheder, f.eks. emissioner, indløsning og tilbagekøb, kun vil blive meddelt som generel online information via login- adgang på Selskabets hjemmeside www. nordnet.dk –depot –corporate actions. Selskabet påtager sig intet ansvar for at informere om evt. retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer, afnotering, og lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, Kunden har investeret i. Ifølge lov om værdipapirhandel har Kunden som kontohaver eller rettighedshaver mulighed for at vælge at få en række automatiske meddelelser fra VP Securities. Selskabet har som standard valgt, at Kunden modtager de meddelelser, som indeholder informationer, som Kunden ikke modtager på anden måde fra Selskabet. Kunden har som depothaver mulighed for at ændre det standardvalg, som Selskabet har foretaget. Hvis Kunden ønsker at modtage meddelelser, som Selskabet har fravalgt, skal Kunden kontakte Selskabet. …”

Banken har oplyst, at aktiekursen for aktier i S var ca. 11-12 SEK i februar 2019.

I sagen er fremlagt oversigter pr. 26. maj og 15. august 2019 over klagerens beholdning af de i sagen omhandlede konvertibler. Af oversigten pr. 15. august 2019 fremgik, at kursværdien af klagerens beholdning af 164.000 konvertibler var 337.020 SEK (234.432 DKK).  

Parternes påstande

Den 20. januar 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal ændre de nuværende 164.000 konvertibler til 400.000 konvertibler, og foranledige, at hun kan købe 400.000 stk. aktier til kurs 5 SEK i november 2019.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun solgte sine aktier i S, da emissionen blev varslet, da kursen på stamaktier plejer at gå ned til det niveau, emissionsaktierne bliver tilbudt til. Det var hendes mening senere at samle op til en bedre kurs, i den udstrækning S viste potentiale. Hun solgte også tegningsretterne. Hun købte efterfølgende 400.000 tegningsretter til en lavere kurs. På det tidspunkt troede hun, at tegningsretterne ville blive ombyttet til ”units” forholdet 1:1. Efterfølgende skete der besynderlige ting på hendes depot, og hun bad derfor banken om en forklaring.

Hendes investering var baseret på bankens meddelelse af 3. november 2017 og på telefonsamtalen med M. Bankens resume af prospektet indeholdt ikke de grundlæggende oplysninger som hævdet. Hun fik ikke oplyst, at de nævnte ”units” ville blive konverteret til konvertibler.

Banken har erkendt, at M gav fejlagtige oplysninger og oplyste om ukorrekte vilkår.

Efter at have modtaget bankens svar af 20. november 2017 kl. 12.05 ringede hun til M, som forklarede, at ”units” var ensbetydende med konvertible aktier, som kunne ombyttes til rigtige aktier år 2019. I telefonsamtalen oplyste M, at hun skulle betale 0,41 SEK for hver tegningsret for at få et tilsvarende antal units, som efter ca. to år ville give hende ret til at købe et tilsvarende antal aktier til kurs 5. Banken lovede, at hun ville få ret til at købe 400.000 aktier i S til en kurs på 5 SEK i november 2019. Hun har ikke tidligere har været ude for et så ”uldent” prospekt og turde ikke foretage sig yderligere, før hun havde aftalen på skrift. M bekræftede efterfølgende i e-mails af 20. november 2017 kl. 14.06 og 14.27 indholdet af telefonsamtalen. Bankens forklaring var afgørende for hendes valg. Hun købte først units efter at have modtaget den skriftlige bekræftelse.

Der foreligger en lydoptagelse af telefonsamtalen den 20. november 2017, som hun har anmodet banken om at tjekke, hvis den tvivlede på hendes påstande. Da banken ikke har kommenteret optagelsen, må den have accepteret, at indholdet ikke afveg fra bankens mail af 20. november 2017 kl.14:06.

Hele forløbet må betegnes som bondefangeri, på grænsen til det kriminelle. Man har solgt elastik i metermål.

Prospektet var mangelfuldt, opfyldte ikke EU’s bestemmelser og kunne tilsyneladende fortolkes frit af udbyder. Banken, som solgte produktet, er ansvarlig. I prospektet stod, at man for hver tegningsret fik ret til én konvertibel. Hun havde 400.000 tegningsretter/BTU’er og burde derfor være tildelt 400.000 konvertibler, men har kun fået 164.000. Ankenævnet bør undersøge lovligheden af bankens konvertering til 164.000 konvertibler. Ankenævnet bør opfordre udbyderen til at skrive prospektet i et klart sprog. Banken bogførte de 164.000 SEK for sent. Den sene bogføring har bragt hende i denne situation.

Banken sammenblandede prospekterne for de to emissioner og sendte et link til det forkerte prospekt. På grund af de mange uforståelige transaktioner skrev hun til S, som også sendte det forkerte prospekt. Den yderligere emission gav S et problem med hensyn til antallet af nye aktier. Hun kunne forestille sig, at en ”smart” advokat, løste S’s problem ved at omdanne lånet, således at 400.000 blev forvandlet til 164.000.

Banken har anført, at ”Hvorvidt det er gavnligt eller ikke for kunden at konvertere beløbet til aktier ved udgangen af 2019, afhænger af aktiens nuværende kurs”. Dette er forkert. Hun investerede udelukkende for at få lov at købe aktier til favørkurs. Hvis hun vælger indfrielse, får hun 164.000 SEK, men har betalt 317.349 SEK, og vil derfor tabe 153.349 SEK. Indløsning vil ikke give nogen mening. Den eventuelle gevinst ved konvertering til aktier er ikke afhængig af den nuværende kurs.

Beholdningsoversigten viser, at hendes tab pr. 26. maj 2019 udgjorde ca. 71.000 SEK.

Nordnet Bank AB har anført, at oplysningerne til klageren ikke var vildledende. Den konvertible emission blev gennemført i overensstemmelse med prospektet. Klageren havde gennem de oplysninger, der var til rådighed på hendes depot og på bankens hjemmeside, fået oplysninger om produktet, og klageren fik adgang til detaljerede oplysninger gennem prospektet fra S.

Tilbuddet på bankens hjemmeside viste, at klageren ved køb af tegningsretter fik ret til tegning af 400.000 BTU’er til en pris på 0,41 SEK, som senere ville blive konverteret til konvertible, der handles i poster af det nominelle beløb og ikke per enhed. Klageren fik ikke ret til at tegne 400.000 stk. aktier ved købet af 400.000 BTU’er. Dette fremgik både af prospektet og af meddelelsen fra S til klageren af 15. januar 2018.

Klageren har henvist til, at hun i henhold til meddelelser fra banken af 20. november 2017 og en telefonsamtale med banken den samme dag har ret til at tegne 400.000 aktier til kurs 5 SEK i november 2019. I telefonsamtalen den 20. november 2017 oplyste M klageren om, at hun købte Unit-rettigheder, som lignede tegningsretter, og at hun kunne tegne aktier i november 2019. At M ukorrekt udtalte, at det var ”konvertible aktier” er beklageligt, men betyder ikke, at banken har forpligtet sig til at give klageren adgang til at tegne 400.000 stk. aktier. Det er uheldigt, at klageren misforstod oplysningerne, men banken har ikke udtalt sig eller givet løfte om, at klageren kunne erhverve et bestemt antal aktier, eller at klageren havde ret til at konvertere hver BTU til én aktie, og at antallet af BTU’er, som klageren havde, svarede til antallet af aktier, som hun kunne erhverve. Det faktiske antal bestemmes af konvertiblens nominelle værdi. Beløbet på 164.000 SEK, der blev vist på klagerens konto, betød, at klageren havde udlånt et beløb på 164.000 SEK ved at erhverve BTU’er, der efterfølgende blev konverteret til konvertibler.

Banken er ikke ansvarlig for de angivne oplysninger i et prospekt. Dette er udstederens ansvar. Når banken modtager information om et tilbud, sender banken et resumé af tilbuddet til kunden, hvor kunden bliver informeret om, hvor yderligere information om tilbuddet kan fås, jf. pkt. B.1.4 i bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale. Banken har ikke ansvar for prospektet og kan ikke holdes ansvarlig for de oplysninger, som banken leverede til klageren. Prospektet fastslog, at tegningsretter gav ret til at tegne konvertibler. Prospektet fastslog ikke, at tegningsretter gav ret til at tegne aktier.

Klageren har anført, at banken har sammenblandet to forskellige prospekter. Prospektet, som bankens tilbud var baseret på, er det fremlagte prospekt af november 2017. Klageren har anført, at det fremgik af prospektet, at en tegningsret gav ret til at tegne en konvertibel. Dette betød dog ikke, at klageren havde ret til at tegne en aktie pr. tegningsret. Det fremgik, at en tegningsret gav ret til at tegne en konvertibel gældsforpligtelse til pålydende værdi af 0,41 SEK, jf. pkt. E.3. i prospektet.

En BTU indeholdt en konvertibel og en mulighed for at konvertere konvertiblens værdi til aktier i november 2019. Klageren tegnede konvertibler til kurs 0,41 og vil i oktober/november 2019 kunne tegne aktier til en nominel værdi på 164.000 til den fastlagte konverteringskurs. Hvorvidt det er gavnligt eller ikke for klageren at konvertere beløbet til aktier ved udgangen af 2019, afhænger af aktiens nuværende kurs. Hvis kursen ligger til 11-12 SEK, som aktien er handlet til i februar 2019, vil klageren ved konvertering til kurs 4,5 modtage mellem 400.000 og 437.000 SEK ved salg af aktierne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordnet Bank AB, hvor hun havde et depot med aktier i et svensk selskab, S.  

I november 2017 gennemførte S en såkaldt konvertibel emission. Aktionærerne fik tildelt tegningsretter, der kunne anvendes til at tegne såkaldte units (”betalda tecknada units”) eller BTU’er til kurs 0,41 SEK. BTU’erne blev efterfølgende erstattet af såkaldte konvertibler, som i oktober/november 2019 kan anvendes til konvertering til aktier i S til en fastsat konverteringskurs.

Klageren købte 400.000 tegningsretter for 152.349 SEK og 400.000 BTU’er for 164.000 SEK, svarende til en investering på i alt ca. 316.000 SEK.

Klageren har anført, at banken inden hendes køb af BTU’er i en telefonsamtale den 20. november 2017 lovede, at hun ved køb af units/konvertible aktier til 0,41 SEK pr. stk. ville få ret til at købe et tilsvarende antal aktier i S til en kurs på 5 SEK i november 2019, hvilket banken bekræftede i efterfølgende e-mails af samme dag. Banken har bestridt, at den lovede klageren dette. Banken har erkendt, at den i telefonsamtalen den 20. november 2017 fejlagtigt oplyste, at klageren havde ”konvertible aktier” i stedet for konvertibler, og at klageren kunne tegne aktier i november 2019.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken i telefonsamtalen tilsikrede hende, at hun ved den foretagne investering ville få ret til at købe 400.000 stk. aktier til den fastsatte konverteringskurs i november 2019. Ankenævnet finder heller ikke, at banken ved sine meddelelser af 3. og 20. november 2017 tilsikrede klageren dette.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.