Frigørende udbetaling.

Sagsnummer:84/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Børneopsparingskonto - udbetaling
Ledetekst:Frigørende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I 1979 oprettede klageren en børneopsparingskonto for sin søn i Sparekassen Sydjylland. I 1985 blev kontoen overført til indklagede. Bindingsperioden udløb den 29. marts 1993 ved sønnens fyldte 14. år. Til kontoen var knyttet en bog.

Den 14. marts 1994, hvor kontoens saldo udgjorde 4.285,47 kr., udbetalte indklagede 2.000 kr. til sønnens mor, som er eneværge for sønnen. Posteringerne på kontoen var herefter følgende:

28.3.1994 udbetalt kr. 1.000,00 saldo kr. 1.285,47 30.3.1994 udbetalt kr. 1.000,00 saldo kr. 285,47 05.4.1994 indbetalt kr. 2.000,00 saldo kr. 2.285,47 12.4.1994 rente kr. 0,21 saldo kr. 2.285,68 12.4.1994 opgørelse kr. 2.285,68 saldo kr. 0,00

Udbetalingerne skete alle til værgen.

I forbindelse med udbetalingen den 12. april 1994 underskrev værgen en erklæring til indklagede om bortkomst af den til kontoen knyttede bog.

Efter modtagelse af årsopgørelse for 1994, hvoraf fremgik, at børneopsparingskontoen var udgået, rettede klageren henvendelse til indklagede vedrørende denne.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at retablere børneopsparingskontoen og tilbyde forlængelse af denne til sønnens fyldte 21. år.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede uberettiget har udbetalt indeståendet på børneopsparingskontoen og lukket bogen. Indklagede burde ikke have accepteret erklæringen om bogens bortkomst uden forinden at have rettet henvendelse til ham, som på stamkortet er anført som indskyder. Han burde endvidere være blevet kontaktet med henblik på en forlængelse af kontoen til sønnens fyldte 21. år. Han havde aftalt med sønnen, at indeståendet på børneopsparingskontoen skulle anvendes til erhvervelse af kørekort.

Indklagede har anført, at beløbene er udbetalt med frigørende virkning til kontohavers værge, som var berettiget til at disponere på kontohavers vegne. Udbetaling var berettiget, selv om bogen ikke var til stede. Efter sædvanlig praksis erindres indskyder på børneopsparingskonti om bindingsperiodens udløb, men indklagede er ikke forpligtet hertil. Indklagede opbevarer ikke kopi af sådanne erindringsskrivelser og er derfor ikke i stand til at dokumentere, at klageren er blevet erindret om bindingsperiodens udløb.

Ankenævnets bemærkninger:

Indeståendet på en børneopsparingskonto tilhører barnet og kan forud for barnets fyldte 18. år kun udbetales til barnets værge (værger).

Udbetalingerne fra børneopsparingskontoen er sket til kontohavers eneværge og er således sket med frigørende virkning for indklagede.

Oplysningerne om, at udbetalingerne fandt sted uden forevisning af bog, og at klageren ikke blev tilbudt forlængelse af bindingsperioden, kan ikke begrunde et andet resultat.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.