Bankens tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb på klage-rens konto ved indløsning af lottogevinster.

Sagsnummer:157/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Peter Stig Hansen, George Wenning, Mor-ten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:T - Tilbagesøgning
Ledetekst:Bankens tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb på klage-rens konto ved indløsning af lottogevinster.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører bankens tilbagesøgning af et fejlagtigt indsat beløb på klagerens konto ved indløsning af lottogevinster.

Sagens omstændigheder

Den 10. december 2018 henvendte klageren sig personligt i en af Danske Banks filialer, da han ønskede at indløse tre lottogevinster. Samme dag kl. 13.16 indsatte banken i alt 21.316 kr. på klagerens konto i banken og trak 21.316 kr. (to gange 8.372 kr. samt 4.572 kr.) på Danske Spil’s konto i banken.

Klageren har fremlagt en kvittering for præmieudbetaling fra banken, hvor der var angivet et totalbeløb på 21.316 kr., men hvor rubrikkerne for de enkelte præmier ikke var udfyldt. Banken har fremlagt to præmiebeviser vedrørende gevinster på henholdsvis 8.372 kr. og 4.572 kr. samt et præmiebevis, som der ikke var indtastet et beløb på, men som var påført ”2825” med håndskrift, og hvorpå det var anført:

”Du har vundet en præmie på et større beløb end butikken kan udbetale. …

Du kan hente din præmie på www.danskespil.dk/vinder ved at logge ind med nemid.

Du kan også hente præmien i udvalgte pengeinstitutter mod aflevering af dette præmiebevis, originalkvittering og ved at vise gyldig billedlegitimation. …

Information til banken: Dette er kundens præmiebevis og erstatningskvittering. Husk at modtage originalkvittering. …”

Den 10. december 2018 kl. 13.51 overførte klageren 21.400 kr. fra kontoen til sin konto i et andet pengeinstitut.

Den 18. december 2018 modtog filialen en e-mail fra Danske Spil om, at der kunne være sket en fejlagtig udbetaling fra Danske Spil’s præmiekonto i banken. Banken har oplyst, at den samme dag blev opmærksom på, at den ved en fejl havde indsat 5.547 kr. for meget på klagerens konto i forbindelse med indløsning af lottogevinsterne, og at den samme dag indtalte en telefonbesked til klageren og anmodede ham om at kontakte banken. Klageren har oplyst, at han ikke modtog et telefonopkald fra banken, og at han ikke længere har det af banken anvendte telefonnummer. Den 18. december 2018 hævede banken 5.547 kr. på klagerens konto, der herved kom i overtræk med 5.517,34 kr.

Den 28. december 2018 sendte banken et rykkerbrev til klageren med en kontoudskrift med en postering ”18.12. Rettelse Danske Spil”. Klageren har oplyst, at han ikke modtog brevet.

I en meddelelse til banken af 4. januar 2019 anførte klageren, at han var uforstående over for overtrækket, og at han havde dokumentation for, at han havde vundet 21.316 kr. I en meddelelse af 10. januar 2019 svarede banken, at den ved en fejl den 10. december 2018 havde indtastet to indbetalinger á 8.372 kr., og at den ene indbetaling skulle have været 2.825 kr.

Den 22. januar 2019 sendte banken et nyt rykkerbrev til klageren. I et brev af 12. februar 2019 til klageren meddelte banken, at sagen ville blive overgivet til inkasso, hvis ikke klageren henvendte sig til banken inden tre dage. I meddelelser af 14. og 15. februar 2019 til banken anførte klageren, at han var uforstående over for bankens træk på kontoen, bankens inkassovarsel og bankens sene henvendelse til ham. Banken svarede, at den ville tilbageføre rykkergebyrer og renter, og at parterne måtte indgå en afbetalingsaftale vedrørende det for meget indsatte beløb. Klageren afviste dette. Den 15. februar 2019 meddelte banken, at klagerens konto ville fortsætte i overtræk og ville blive håndteret af bankens inkassoafdeling.

Den 7. april 2019 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Den 14. maj 2019 tilbageførte banken beløbet på 5.547 kr. inklusiv renter og gebyrer til klagerens konto, der herefter havde en saldo på 0 kr. 

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Danske Bank skal frafalde sit krav mod ham.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han er ikke bekendt med gevinstens størrelse. På den ene kupon stod der ikke et præmiebeløb, men blot ”tillykke du har vundet på et større beløb end butikken kan udbetale.” Han har ikke adgang til Danske Spil eller bankens systemer for at se gevinststørrelsen, men fik alene kvitteringen fra banken på det samlede beløb på 21.316 kr. Bankrådgiver skulle ifølge kvitteringen skrive de enkelte præmiebeløb på kvitteringen, men forsømte dette. Banken eller Danske Spil har skrevet ”2825” med kuglepen på kuponen.

Banken har begået fejl. Banken bragte uberettiget og uden at informere ham hans konto i overtræk. Banken trak derefter renter og gebyrer, truede med inkasso og lukkede hans konto. Banken har uberettiget beskyldt ham for at snyde og handle i ond tro. Hvis banken havde kontaktet ham med det samme, havde han haft mulighed for at betale. Han har ikke mulighed for at betale det af banken krævede beløb.

Han var i god tro. Han valgte at få indsat gevinsterne på sin konto i banken, da han ikke ønskede at gå rundt med mange kontanter på sig. Da han ikke havde et betalingskort tilknyttet kontoen, valgte han at overføre penge til sin nemkonto, som hans kort er tilknyttet.

Banken er kommet med skiftende forklaringer først om, hvordan banken opdagede en kassedifference otte dage efter, at han var blevet betjent i banken og dernæst om, at banken blev kontaktet af Danske Spil. Dette er uprofessionelt, ligesom det er uprofessionelt, at størrelsen af de tre præmier og hans korrekte telefonnummer ikke var skrevet på hans kvittering fra banken. Banken burde lave sit kasseregnskab hver dag og sørge for at holde sit kundekartotek opdateret.

I korrespondancen med ham nævnte banken intet om, at den havde forsøgt at kontakte ham telefonisk. Det er ikke rart, at banken muligvis har indtalt personfølsomme oplysninger i forbindelse med bankens telefonbesked på et telefonnummer, som han havde for 10 år siden.

Den 13. maj 2019 oplyste banken telefonisk, at den havde tilbageført beløbet på 5.547 kr., og at han blot manglede at acceptere dette, så sagen kunne lukkes. I slutningen af et brev af samme dag fra banken fremgik det imidlertid, at han fortsat hæftede for beløbet på 5.547 kr. Der var tale om en kreativ formulering fra bankens side for at få lukket sagen.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren uberettiget modtog et beløb på 5.547 kr. Banken har under sagen været i kontakt med Danske Spil, som har bekræftet oddsetgevinsten, der var påført med håndskrift på præmiebeviset.

Klageren vidste eller burde vide, at der var tale om en fejl. Klageren overførte i ond tro beløbet til en anden konto under en time efter, at fejlindbetalingen skete. Klageren havde gennem længere tid anvendt sin konto i banken til indløsning af lottogevinster og kendte derfor proceduren for udbetaling af lottogevinster fra Danske Spil via bankens filialnet.

Klageren hæfter fortsat for beløbet, uanset at han har brugt pengene og derfor ikke har mulighed for at tilbagebetale dem på nuværende tidspunkt.

Banken har forsøgt at gå i dialog med klageren om afbetaling af beløbet, men klageren har blankt afvist at finde en mindelig løsning. Banken er berettiget til at fastholde tilbagesøgningskravet over for klageren.

Rådgiveren i banken konstaterede en kassedifference i filialen den 10. december 2018. I forbindelse med undersøgelse af kassedifferencen modtog banken en e-mail fra Danske Spil den 18. december 2018, som bekræftede banken i, at klageren havde fået udbetalt for meget den 10. december 2018. Banken kontaktede klageren samme dag.

Bankens rykkerbrev af 28. december 2018 blev sendt til klagerens folkeregisteradresse og blev ikke modtaget retur. Banken har ikke modtaget anden post, herunder de efterfølgende rykkerbreve, som klageren bekræfter at have modtaget, retur.

Banken har ikke udleveret personfølsomme oplysninger i forbindelse med bankens telefonbesked den 18. december 2018. 

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen efter afgivelse af mundtlige forklaringer fra klageren og eventuelt relevante vidner under strafansvar, hvorfor Ankenævnet bør afvise at behandle sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at der som følge af en fejl fra Danske Banks side blev indsat 5.547 kr. for meget på klagerens konto i banken i forbindelse med klagerens indløsning af tre lottogevinster i banken den 10. december 2018.

Banken opdagede fejlen den 18. december 2018 og trak samme dag beløbet på klagerens konto, der derved kom i overtræk.

Banken har under klagesagen tilbageført hævningen på 5.547 kr. med tillæg af påløbne gebyrer og renter. 

Ankenævnet finder, at banken som udgangspunkt har ret til tilbagesøgning af det for meget indsatte beløb på 5.547 kr. Ankenævnet finder, at banken burde have rettet skriftlig henvendelse til klageren omkring den 18. december 2018, hvor banken opdagede fejlen. Ankenævnet finder dog ikke, at bankens undladelse heraf medfører, at banken skal frafalde sit tilbagesøgningskrav mod klageren på det for meget indbetalte beløb.

Banken har oplyst, at den har forsøgt at gå i dialog med klageren om afbetaling af beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.