Spørgsmål om der skete tvangslukning af klagerens positioner den 18. august 2017. Krav om erstatning.

Sagsnummer:26/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om der skete tvangslukning af klagerens positioner den 18. august 2017. Krav om erstatning.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Spørgsmål om der skete tvangslukning af klagerens positioner den 18. august 2017. Krav om erstatning.

Sagens omstændigheder

Klageren er bosiddende i Brasilien. Han blev kunde i Saxo Bank i oktober 2014, hvor han udfyldte og underskrev en kundeoprettelsesformular og fik oprettet en konto og fik adgang til at handle på bankens handelsplatform.

Banken har oplyst, at klageren handlede aktier, futures, FX-forretninger og CFD-kontrakter (CFD’ere). CFD-kontrakter er et finansielt instrument, hvis pris baseres på kurs- eller værdiudviklingen på et underliggende aktiv. CFD står for ”Contract for Difference” eller på dansk en differencekontrakt.

Af en oversigt over klagerens handelsomfang siden han blev kunde i banken fremgik, at klagerens handelsomfang havde været stigende i løbet af årene. I 2016 foretog klageren i alt 420 handler, heraf 56 CFD’ere, 178 futures, 172 FX-forretninger og 14 aktiehandler. I 2017 foretog klageren i alt 777 handler, heraf 666 CFD’er, 43 futures og 68 aktiehandler.

Klageren har fremlagt en oversigt over i alt 21 handler, som blev foretaget via hans konto i banken den 18. august 2017. Handlerne var tre aktiesalg, 15 salg af CFD’ere og tre køb af CFD’ere. Klageren har markeret de i alt 18 salg, idet han har gjort indsigelse mod disse og har anført, at banken stoppede ham ud, idet hans marginudnyttelse var over 100 %.

Banken har oplyst, at aktiehandler ikke foretages som marginhandler og derfor ikke vil blive tvangslukket i tilfælde af et stop out. CFD’ere er derimod gearede investeringer, der foretages som marginhandler, hvilket medfører, at CFD’ere vil blive tvangslukket i tilfælde af et stop out.

Banken har bestridt, at klagerens CFD’ere blev tvangslukket den 18. august 2017.

Banken har fremlagt en aktivitetslog for klageren den 18. august 2017, en oversigt over klagerens konto for den 18. august 2017 og en oversigt over de positioner den 18. august 2017, som klageren har påstået blev tvangslukket. Banken har oplyst, at det fremgår heraf, at klagerens marginudnyttelse den 18. august 2017 var mindre end 100 %, og at CFD-salgene, som klageren har gjort indsigelse mod, blev placeret af klageren selv, hovedsagelig som markedsordrer og enkelte ordrer af typen ”Stop if traded”.

Parternes påstande

Den 17. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale 27.654 USD.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget stoppede ham ud og tvangslukkede alle hans åbne positioner den 18. august 2017, fordi hans marginudnyttelse var over 100 %. Stop out af alle positioner bliver ikke brugt i den finansielle verden i øvrigt. Alle andre brokere nøjes med at tvangslukke en eller to positioner, hvorved marginudnyttelsen kommer under 100 %.

Ved at udvise en meget aggressiv adfærd og uberettiget tvangslukke alle kundernes åbne positioner, kommer kunder i Saxo Bank til at betale mange penge til banken for at få genåbnet deres positioner efterfølgende. Banken er alene fokuseret på at tjene penge og ikke på at hjælpe sine kunder med at forøge deres investeringer.

Banken stoppede ham ud den 18. august 2017 uden at underrette ham herom. Der var tale om et faldende marked, og banken forhindrede ham herved i at få del i gevinsten de følgende dage, hvor markedet rettede sig igen. Han havde positioner i aktier og ETF’ere for 268.415,95 USD, da banken stoppede ham ud den 18. august 2017, og banken forhindrede ham herved i at genvinde 10,30 % de følgende dage, da markedet rettede sig igen, hvilket betød, at han tabte 27.654 USD.

Saxo Bank har anført, at banken ikke har stoppet klageren ud og tvangslukket hans positioner den 18. august 2017.

Klageren havde åbne positioner i CFD’ere og aktier den 18. august 2017, og heraf var det alene CFD’erne, der blev foretaget som marginhandler, og som ville blive tvangslukket i tilfælde af et stop out.

Det fremgår af den af banken fremlagte oversigt over de positioner den 18. august 2017, som klageren har påstået blev tvangslukket, at salg af CFD’erne blev placeret af klageren selv, hovedsagelig som markedsordrer.

Klageren havde stor erfaring med at handle CFD’ere, idet han havde handlet mange CFD’ere via bankens handelsplatform i 2016 og især i 2017.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et investeringsengagement hos Saxo Bank.

Klageren har anført, at banken uberettiget ”stoppede ham ud” og tvangslukkede alle hans åbne positioner den 18. august 2017, fordi hans marginudnyttelse var over 100 %.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med bankens oplysninger og det af banken fremlagte materiale i sagen til grund, at klagerens marginudnyttelse var under 100 % den 18. august 2017, og at klageren selv placerede salgsordrer vedrørende de salg af CFD’ere og aktier, som klageren har gjort indsigelse mod.

Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at banken ”stoppede klageren ud”.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at Saxo Bank uberettiget afskar klageren fra at handle de følgende dage med henblik på at genvinde det tabte eller, at banken i øvrigt har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken. Der er heller ikke oplyst andre omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.