Indsigelse om mangelfuld rådgivning om at kurssikre et tilbudt realkreditlån til finansiering af huskøb.

Sagsnummer:290/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen, Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om at kurssikre et tilbudt realkreditlån til finansiering af huskøb.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning om at kurssikre et tilbudt realkreditlån til finansiering af huskøb.

Sagens omstændigheder

Ved købsaftale af 14. februar 2021 købte klageren og hans ægtefælle, H, et hus med overtagelse den 1. juni 2021.

Nykredit Bank har fremlagt et referat fra et møde den 16. marts 2021 mellem klageren og banken om finansiering af huskøbet. Af referatet fremgår blandt andet:

”…

Formålet med mødet var at drøfte finansiering af køb af [hus].

Fast rente uden afdrag i 30 år.

Du/I ønskede et lånetilbud på et Fast rente+ lån på 1,5 %. I ønskede ikke at låse kursen på lånet frem til den 31.05.2021, og vil bare gerne have et tilbud tilsendt ud fra 40 % belåning af ejendommens værdi.

Baggrunden og begrundelsen for min anbefaling kan du se i dokumentet ”låneanbefaling” i netbank.

30 årsafdragsfrihed og tillægslån

Det er vigtig for dig at have muligheden for at blive boende så længe som muligt i din hus og ikke have gæld på mere end 60 % i din ejendom.

Afdragsfriheden kan til og fravælges når gælden er under 60 % af ejendommens værdi.

Når afdragsfriheden udløber, skal der optages et nyt lån til markedsvilkårene på udbetalingstidspunktet. Kan der ikke optages et nyt lån, kan det blive nødvendigt at skulle sælge ejendommen.

Jeg vil altid anbefale dig, at kurssikre både det lån du indfrier og det lån du optager.

Du kan se min låneanbefaling i din netbank.

Vi har aftalt:

At jeg bestiller et lånetilbud uden kurssikring

Hvad sker der herfra:

I har bolden med hensyn til, at fastlåsekursen på lånet indtil 31.05.2021

Klageren har anført, at referatet ikke tidligere er blevet delt med ham, at han ikke kan genkende de udsagn, banken fremfører i forhold til rådgivning, og at det ikke fremgår, om mødet var fysisk eller telefonisk.

Samme dag, den 16. marts 2021, sendte banken en låneanbefaling til klageren og H. Af låneanbefalingen fremgik blandt andet:

”…

På baggrund af dine oplysninger anbefaler vi

• Fastrente+ med løbetid på 30 år, fordi vi vurderer, at det er væsentligt for jer:

  • at I får tryghed for at kunne få afdragsfrihed i mere end 10 år, selvom I skal betale ekstra for lånet for denne fleksibilitet. …
  • at I allerede har en god friværdi og ikke ønsker at spare mere op i [din/jeres] bolig
  • I har valgt ikke at låse kursen på lånet i første omgang - det er min anbefaling at I låser kursen på lånet frem til overtagelsesdatoen

Nykredit anbefaler, at I kurssikrer lånet med en fastkursaftale, så udsving på obligationsmarkedet ikke får betydning for jeres nye lån.

…”

Den 25. marts 2021 udstedte Nykredit Realkredit på vegne Totalkredit et tilbud til klageren og H om et 30-årigt 1,50 % Fastrente+ lån med hovedstol på 1.217.000 kroner og med afdragsfrihed. Den aktuelle kurs inklusive kursfradrag, 0,20, var 98,32. Af lånetilbuddet fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

Tilbudskursen er foreløbig og den er 0,20 kurspoint under den officielle gennemsnitskurs den 24. marts 2021 fastsat i henhold til Finans Danmarks brancheaftale. Kursen fastsættes først endeligt ved indgåelse af Fastkursaftale eller på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. Ændring i kursen har for kontantlån indflydelse på de fremtidige ydelser, og for obligationslån har ændring i kursen indflydelse på provenuet.

Ved at indgå en Fastkursaftale med Totalkredit på det nye lån, er det muligt at fastlåse vilkårene for lånets udbetaling.

…”

Af ”Totalkredits standardvilkår for privatkunder (långuide) pr. den 11. december 2020”, som blev sendt til klageren sammen med lånetilbuddet, fremgik blandt andet:

”…

Låser du kursen fast, får du afregnet lånet til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt.

Jo længere tid der går fra udarbejdelse af lånetilbuddet til selve udbetalingen af lånet, jo større risiko er der for, at kursen ændrer sig væsentligt undervejs. Hvis der er tale om et obligationslån, betyder et kursfald på de tilbudte obligationer, at du får udbetalt et lavere kontantbeløb end det, der fremgår af dit tilbud… Indgår du en aftale om kurssikring, sikrer du dig mod disse forhold.

…”

Den 26. marts 2021 underskrev klageren og H låne- og pantsætningsaftale, forbrev til lånetilbud, underskriftsdokument, tinglysningsaftale og låneanbefaling.

Af tinglysningsaftalen fremgik blandt andet:

”…

Hvis der ikke eller kun delvist indgås Fastkursaftale på indfrielses- eller udbetalingskurserne, er låntager bekendt med, at der senere kan foretages kurssikring, når/hvis låntager måtte ønske dette, dog senest 3 (bank)dage før udbetaling af nye lån eller indfrielse af eksisterende lån, og låntager er opmærksom på, at Nykredit Realkredit ikke påtager sig nogen forpligtelse til at rette henvendelse til låntager om kurs- og renteudviklingen på obligationsmarkedet.

…”

Lånet blev udbetalt den 28. maj 2021 til kurs 95,4480, inklusive kursfradrag 0,20.

Parternes påstande

Den 24. juni 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal betale erstatning.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har fået udbetalt et lån, med et lavere provenu end forventet. Banken bør betale erstatning, svarende til forskellen mellem det udbetalte provenu og det i lånetilbuddet anførte provenu.

Banken informerede ham ikke korrekt om brug af et lånetilbud. Banken har hverken skriftligt eller mundtligt oplyst ham om, at han burde have givet tilsagn om fastkursaftale.

Banken har redegjort for den ordinære låneproces, men ikke dokumenteret sin konkrete information til ham vedrørende brug af lånetilbud.

I forbrevet til lånetilbuddet stod der intet om fastkursaftale. I lånetilbuddet stod, at ved at indgå fastkursaftale med Totalkredit var det muligt at fastlåse vilkårene for lånets udbetaling. Der stod således ikke, at det var et ufravigeligt krav i forhold til at benytte lånetilbuddet.

Han har på intet tidspunkt modtaget direkte skriftlig kommunikation fra Nykredit om, at det var nødvendigt med en fastkursaftale. Han er heller ikke blevet informeret om en given dato for, hvornår fastkursaftale senest skulle indgås.

Det må være den professionelle parts formål og pligt utvetydigt, at kommunikere omkring brugen af deres produkter. Herunder brug af lånetilbud. Dette er ikke sket, hvilket heller ikke er dokumenteret af banken.

Banken har aldrig har kommunikeret en konkret dato for, hvornår en fastkursaftale senest skulle indgås.

Som den professionelle part, har banken ikke løftet opgaven med hensyn til at kommunikere klart og utvetydigt, hvorved han har lidt et økonomisk tab.

Det af banken fremlagte referat er ikke tidligere blevet delt med ham, og han kan ikke genkende de udsagn, banken fremfører i forhold til rådgivning. Det fremgår ikke, om mødet skulle være fysisk eller telefonisk. Referatet kan være forfattet til brug for klagesagen.

Nykredit Bank har anført, at der ikke er grundlag for erstatningskrav mod banken. Klageren blev behørigt oplyst og rådgivet om muligheden for at indgå en fastkursaftale. Klageren blev oplyst om risikoen ved ikke at indgå en fastkursaftale, og banken har på den baggrund anbefalet at indgå en fastkursaftale, hvilket klageren ikke har ønsket.

Banken var ikke forpligtet til efterfølgende at kontakte klager for at tegne en fastkursaftale.

Det fremgik af aftalegrundlaget, hvornår der senest kunne indgås fastkursaftale.

Ankenævnets bemærkninger

Ved købsaftale af 14. februar 2021 købte klageren og hans ægtefælle, H, et hus med overtagelse den 1. juni 2021. I den forbindelse søgte klageren og H et realkreditlån via Nykredit Bank, som den 16. marts 2021 sendte en anbefaling på et 30-årigt fast forrentet lån. Banken anførte, at den anbefalede at kurssikre lånet ”så udsving på obligationsmarkedet ikke får betydning for jeres nye lån”, og at klageren og H havde ”valgt ikke at låse kursen på lånet i første omgang”. Tilsvarende fremgik af et referat med samme dato, som banken har fremlagt under sagen, men som klageren imidlertid har bestridt.

Adgangen til at kurssikre fremgik endvidere af dokumenterne vedrørende lånehjemtagelsen, som klageren og H underskrev den 26. marts 2021.

Ankenævnet finder det efter en samlet vurdering godtgjort, at banken på fyldestgørende måde rådgav klageren om adgangen til at kurssikre realkreditlånet, og at klageren selv må bære risikoen for, at kursen på obligationerne bag realkreditlånet i perioden fra lånetilbudstidspunktet frem til, at lånet i slutningen af maj 2021 blev hjemtaget, udviklede sig ugunstigt for ham.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.  

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.