Fejlagtig beregning af udbetalinger i forhold til aftalt udbetalingsperiode.

Sagsnummer:191/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Ratepension - udbetaling
Ledetekst:Fejlagtig beregning af udbetalinger i forhold til aftalt udbetalingsperiode.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om indklagede har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at udbetalingerne fra klagerens ratepensionskonti blev beregnet til et for højt beløb i forhold til den aftalte udbetalingsperiode.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1935, indgik den 28. september 1990 en aftale med indklagede om en ratepensionsopsparing, kontonr. -330, hvorpå der skulle indbetales 7.900 kr. om året i 10 år. Af aftalen fremgår bl.a.: "Udbetalingen starter den 3.10.00 med årlige rater i 10 år."

Ved aftale af 20. marts 1994 blev klagerens yderligere tre ratepensionsopsparinger, hvorpå der årligt blev indbetalt i alt 20.000 kr., samlet til én ordning med kontonr. -799. Udbetalingerne skulle begynde den 3. oktober 2000, og udbetalingsperioden var på 10 år. Af indklagedes dagældende regler for ratepension fremgår bl.a.:

"…

5.

Inden første rateudbetaling skal kontohaver afgive erklæring om, at raterne skal udbetales enten 1) med et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater eller 2) en årlig rateudbetaling svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, der er tilbage af udbetalingsperioden.

6.

De opsparede midler skal udbetales i rater over mindst 10 år. …"

Med henblik på udbetalingernes påbegyndelse underskrev klageren den 18. august 2000 to nye aftaler med indklagede om ratepensionerne. Af aftalerne, der er enslydende, fremgår bl.a.:

"…

Ratepensionen er under udbetaling, og udbetales frem til 01.01.2011.

Ved udbetaling af ratepensionen er valgt:

Månedlig udbetaling.Den årlige rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater.

…"

Ifølge stamkort, der blev udskrevet den 25. januar 2001, var nytårssaldoen på de to konti på henholdsvis 140.461,65 kr. og 148.355,44 kr. Amortisationsrenten på begge konti var 5%, og de månedlige udbetalinger før skat var på henholdsvis 1.646,79 kr. og 1.739,28 kr. Det fremgår endvidere, at første udbetaling fandt sted 1. oktober 2000, og at udbetalingsperioden var 10 år.

Under sagen er der endvidere fremlagt stamkort for konto -330 udskrevet den 26. januar 2004. Ifølge stamkortet var nytårssaldoen 77.109,24 kr. Amortisationsrenten var 3,39% og de månedlige udbetalinger før skat på 1.201,55 kr.

I november 2004 rettede indklagede henvendelse til klageren om udbetalingsperiodens længde, idet udbetalingsperioden på 10 år, der fremgik af de oprindelige aftaler og stamkortene, ikke stemte overens med udbetalingsperioden til den 1. januar 2011, der fremgik af aftalerne af 18. august 2000.

Ifølge korrespondancen mellem parterne i slutningen af 2004 og begyndelsen af 2005 var udbetalingerne fra klagerens ratepensionskonti beregnet på grundlag af en udbetalingsperiode på 10 år, hvilket betød, at udbetalingerne ville ophøre den 1. december 2009. Hvis indeståenderne skulle række til udbetalinger til og med 2010, skulle de aktuelle udbetalinger nedsættes med i alt 400 kr. pr. måned. Af indklagedes skrivelse af 5. april 2005 til klageren fremgår bl.a.:

"…

En ratepensions ydelse udregnes ifølge pensionsbeskatningsloven for et år ad gangen på basis af værdien pr. 31.12 året forud.

I h.t. lovgivningen skal kalenderåret anvendes. Det betyder at når en ratepension starter udbetaling i eks. oktober, kan man her vælge at få et helt års udbetaling ud eller en forholdsmæssig del. Vælges den forholdsmæssige ydelse i det første år, vil de resterende midler blive anvendt til at forhøje de kommende års ydelse.

Den udbetaling De har fået i år 2000 betragtes derfor som år 1 og et helt år, uanset at De valgte en forholdsmæssig udbetaling i år 2000.

Med en 10 årig udbetalingsperiode vil sidste udbetaling altså ske i 2009 og ikke som i aftalen fra 2000, fejlagtigt beskrevet, i slutningen af 2010.

Banken har ved udfærdigelsen af den aftale begået en beklagelig fejl.

Indeståendet på kontiene vil altid blive fuldt udbetalt. Med det nuværende udbetalingsforløb er ydelserne fra de to ratepensioner derfor højere end de ville have været hvis udbetalingerne skulle være foregået over et år længere.

…"

Parternes påstande.

Klageren har den 11. juli 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal fortsætte de månedlige ratepensionsudbetalinger til og med 2010, svarende til en kompensation på ca. 25.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han på grundlag af aftalen af 18. august 2000 berettiget kunne forvente, at ratepensionsudbetalingerne ville fortsætte til 1. januar 2011.

På baggrund af en udbetalingsperiode på 10 år kunne han i hvert fald forvente udbetalinger frem til den 1. oktober 2010. Det har ikke været muligt for ham at gennemskue, at en udbetalingsperiode på 10 år som anført af indklagede i hans tilfælde reelt betød en afkortning på ca. et år.

Indklagede er derfor ikke berettiget til nu at afkorte udbetalingsperioden til den 1. december 2009, svarende til en udbetalingsperiode på ca. 9 år, eller at nedsætte udbetalingerne med i alt ca. 400 kr. pr. måned svarende til ca. 25.000 kr. i restudbetalingsperioden.

Uanset den fremtidige forrentning på kontiene vil ordningerne forlods blive forringet med ca. 4.800 kr. om året frem til år 2010, eller i alt ca. 25.000 kr., hvilket indklagede bør kompensere for, således at udbetalingerne kan fortsætte som forudsat. Indklagedes fejl bør ikke medføre en belastning af hans økonomi som pensionist.

Indklagede har anført, at udbetalingerne varierer fra år til år afhængig af den opnåede forrentning. Klageren har derfor ikke kunnet tilpasse sin økonomi til en bestemt udbetalingsstørrelse.

Ved en fejl blev beregningerne og udbetalingerne ikke foretaget på grundlag af udbetalingsperioden "frem til 1.1.2011", som fremgår af aftalerne af 18. august 2000, men i stedet på baggrund af de oprindelige aftaler, hvor udbetalingsperioden var 10 år, hvilket medfører, at udbetalingerne slutter ultimo 2009. Da beregningerne af de årlige udbetalingerne således er sket på baggrund af en kortere (rest)udbetalingsperiode, har klageren modtaget for store årlige udbetalinger.

Fejlen har ikke medført et tab for klageren men en fremrykning af udbetalingerne, som har givet klageren en likviditetsforbedring. Den udbetalingsperiode, som udbetalingerne er baseret på, er løbende fremgået af stamkortene.

Hvis restindeståendet på ratepensionskontiene skal udbetales over en periode, der er ca. et år længere end forudsat i de nuværende beregninger, vil det betyde, at klageren vil få udbetalt ca. 400 kr. mindre pr. måned før skat i 2005, eller i alt 4.800 kr. Udbetalingerne i de efterfølgende år vil derudover komme til at afhænge af den fremtidige forrentning.

Klageren kan også vælge at fortsætte udbetalingerne på det nuværende niveau frem til udgangen af 2009. I givet fald har klageren haft over fem år, fra fejlen blev opdaget, til den får effekt for hans økonomi.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Beregningerne af udbetalingerne fra ratepensionskontiene burde i overensstemmelse med aftalerne af 18. august 2000 have været foretaget på grundlag af en udbetalingsperiode frem til 1. januar 2011.

Ankenævnet finder ikke, at klageren på grundlag af den angivne udbetalingsperiode på 10 år i stamkortene burde have opdaget fejlen. Det bemærkes herved, at en udbetalingsperiode på 10 år i den konkrete sag, hvor udbetalingerne begyndte den 1. oktober 2000 naturligt måtte forstås således, at udbetalingsperioden først udløb den 1. oktober 2010. Ankenævnet finder derfor anledning til at kritisere, at det ikke af aftalegrundlaget klart fremgår, at en udbetalingsperiode på 10 år reelt bliver kortere, når første udbetaling sker i slutningen af et kalenderår, hvilket i den konkrete sag betyder, at udbetalingerne ophører pr. den 1. december 2009.

Uanset hvorledes klageren nu forholder sig til udbetalingsperiodens længde, vil han få udbetalt sit fulde tilgodehavende på ratepensionskontiene. Det er ikke godtgjort, at fremrykningen af en del af udbetalingerne, som var en følge af fejlen, har medført et tab, som kan kræves erstattet af indklagede.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.