Kurskontrakter. Rådgivning, stempel.

Sagsnummer:9/1990
Dato:17-05-1990
Ankenævn:Frank Poulsen, Niels Bolt Jørgensen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Ole Simonsen
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Kurskontrakter. Rådgivning, stempel.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren indgik den 24. juli 1989 med indklagede aftale om to kurskontrakter med levering den 24. august 1989 af henholdsvis 249.000 kr. og 166.000 kr. 9% Nykredit obligationer i forbindelse med klagerens salg af en fast ejendom.

Ved meddelelse af 28. august 1989 fra Nykredit til klageren oplystes, at pr. 1. oktober 1989 var udtrukket 1.000 kr i hver af de to omhandlede obligationsserier.

I den af klageren solgte ejendom var lyst to ejerpantebreve på henholdsvis 34.000 kr. og 190.000 kr. KØberen af ejendommen overtog disse ejerpantebreve.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om betaling af 2.000 kr. vedrørende de udtrukne obligationer samt det tab, som klageren har lidt ved, at køberne overtog ejerpantebrevene frem for, at de blev overflyttet til klagerens nye ejendom.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i forbindelse med modtagelsen af oplysning fra Nykredit vedrørende udtrækningen henvendte sig hos indklagede. En medarbejder hos indklagede bemærkede, at klageren havde været heldig, og at det udtrukne beløb tilfaldt klageren. Med hensyn til ejerpantebrevene har indklagede undladt at rådgive klageren om, at ejerpantebrevene kunne overflyttes til klagerens nye ejendom, hvor han senere kunne tænkes at få brug for dem.

Indklagede har vedrørende de udtrukne obligationer anført, at udtrækningen først finder sted pr. 1. oktober 1989, på hvilket tidspunkt indklagede og ikke klageren ejer obligationerne. når klageren modtager meddelelse om udtrækningen, skyldes dette, at indklagedes køb af obligationerne rent faktisk først effektueres pr. 30. august 1989, således at klageren på tidspunktet for udtrækningens meddelelse stadig står som ejer af obligationerne.

Det bestrides, at indklagede har givet udtryk for, at de udtrukne beløb tilkom klageren.

måtte det antages, at obligationerne tilhørte klageren på udtrækningstidspunktet, er det ikke sikkert, at klageren havde fordel af at beholde kursgevinsten på i alt 62 kr., idet det havde været nødvendigt for klageren at købe nominelt 1.000 kr. nye obligationer i hver serie. Omkostningerne herved ville udgøre 200 kr.

Med hensyn til spørgsmålet om overflytning af ejerpantebreve til klagerens nye ejendom, blev dette spørgsmål drøftet bade i den indledende fase omkring salget af klagerens ejendom, og senere efter at køberen havde udtrykt ønske om at overtage ejerpantebrevene. såfremt ejerpantebrevene var blevet overflyttet til den nye ejendom, ville der påløbe meromkostninger i form af efterstempling af disse. Klager har endvidere erklæret sig indforstået med, at ejerpantebrevene blev overtaget af køberen af ejendommen.

Ankenævnets bemærkninger:

De omhandlede kreditforeningsobligationer leveredes til indklagede pr. 24. august 1989, på hvilket tidspunkt ejendomsretten således overgik til indklagede. Da udtrækningen af obligationerne skete efter dette tidspunkt, findes klageren ikke at kunne rette noget krav mod indklagede i denne forbindelse.

For så vidt angår klagerens påstand om erstatning for tabt stempel som følge af, at køberne af klagerens ejendom overtog 2 ejerpantebreve, har indklagede i denne forbindelse anført, at klageren erklærede sig indforstået hermed, ligesom en eventuel overflytning til klagerens nye ejendom tidligere havde været drøftet med klageren. En stillingtagen til dette klagepunkt findes at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, Ankenævnet afviser derfor denne del af sagen i medfør af vedtægternes § 7 stk. 1.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge for så vidt angår klagerens påstand om betaling af 2.000 kr. Ankenævnet kan ikke i øvrigt behandle klagen.