Tvangsauktionstruede ejendomme.

Sagsnummer:222/1992
Dato:05-02-1993
Ankenævn:Frank Poulsen, Bjørn Bogason, Niels Bolt Jørgensen, Kirsten Nielsen, Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Tvangsauktionstruede ejendomme.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved skrivelse af 13. november 1991 tilbød Kreditforeningen Danmark klageren et lån på 578.000 kr. på grundlag af klagerens ansøgning om et ombytningslån i medfør af lov nr. 842 af 20. december 1989 om realkreditlån til tvangsauktionstruede ejendomme. Lånetilbuddet var stilet til indklagedes Glostrup afdeling, som den 14. juni 1991 havde påtegnet klagerens ansøgning om ombytningslånet. Af lånetilbuddet fremgik, at lånet først kunne udbetales, når det dokumenteredes, at kreditforeningernes inkassoomkostninger var indbetalt. Foruden ombytningslånet på 578.000 kr. tilbød kreditforeningen et reservefondslån på 121.000 kr.

Den 19. november 1991 underskrev klageren, der er registreret revisor, en omprioriteringsaftale med indklagedes afdeling. Heraf fremgik, at der blev indgået kurskontrakt med afvikling den 14. januar 1992. Endvidere var anført:

"Eventuelt manglende beløb indbetales forinden ompriortering påbegyndes".

Indklagede har fremlagt et håndskrevet notat, hvoraf fremgår, at der til omprioriteringens gennemførelse krævedes indbetalt 13.617,18 kr., hvoraf 4.221 kr. var inkassoomkostninger til kreditforeningens advokat. Af opstillingen fremgår, at der blandt udgifter er medtaget indskud og stempel fuldt ud vedrørende ombytningslånet, men at der ikke blandt indtægter fragår refusion af indskud og stempelafgift. Notatet fremsendtes til klageren ved følgeskrivelse af 13. december 1991 med bemærkning om, at "beregningen er foretaget til bankens eget brug og er uden ansvar for banken."

Ved skrivelse af 27. december 1991 til afdelingen erindrede Kreditforeningen Danmark om ombytningslånets afvikling pr. 14. januar 1992, ligesom man gjorde opmærksom på, at dokumentation for indbetaling af inkassoomkostninger skulle forevises, forinden ombytning kunne ske. Afdelingen fremsendte kopi heraf til klageren den 30. december 1991, idet det bemærkedes, at seneste frist for indbetaling af omkostninger herefter ville være den 3. januar 1992.

Indklagede har oplyst, at man primo januar 1992 tog kontakt til klageren og oplyste, at man ville gennemføre ompriorteringen under forudsætning af, at klageren indbetalte de af kreditforeningen krævede inkassoomkostninger senest 9. januar 1992; dette skete ikke.

Den 13. april 1992 blev klagerens ejendom solgt på tvangsauktion.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende at være erstatningspligtig i forbindelse med salget af klagerens ejendom på tvangsauktion.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at indklagedes krav om indbetaling af beløbet på 13.617,18 kr. må anses for ulovligt, da samtlige omkostninger herunder restancer og gebyrer ved låneombytningen skulle dækkes af nyt lån jvf. loven om tvangsauktionstruede ejendomme. Hertil kommer, at indklagede var bekendt med, at klageren ikke umiddelbart var i stand til at indbetale dette beløb, og indklagede har således forhindret, at ombytningen blev effektueret. Uanset at klageren underskrev ompriorteringsaftalen, hvorefter manglende beløb skulle udredes af klageren, kan dette ikke være bindende, da han ikke var klar over lovens ordlyd, hvortil kommer at han var i en presset situation. Indklagede nedsatte da også senere kravet om indbetaling til inkassoomkostningsbeløbet på 4.221 kr. Alt i alt har indklagede ikke behandlet ompriorteringssagen korrekt og bør som klagerens rådgiver ved ompriortering ifalde ansvar.

Indklagede har anført, at det ikke kan pålægges indklagede at finansiere de udgifter ved låneombytningen, som ikke blev dækket ved denne. Klageren har da også underskrevet aftale om selv at ville indbetale dette beløb. Indklagede nedsatte primo januar 1992 kravet til indbetaling af de af kreditforeningen krævede inkassoomkostninger. Indklagede har ikke haft indflydelse på udmålingen af de tilbudte lån fra Kreditforeningen Danmark, men har medvirket i det omfang man efter lovgivningen er forpligtet hertil, nemlig at afgive indstilling på den af klageren affattede låneansøgning.

Ankenævnets bemærkninger:

Ifølge lånetilbuddet fra Kreditforeningen Danmark var det en betingelse for låneombytningen, at inkassoomkostninger på 4.221 kr. indbetaltes. Det ligger udenfor Ankenævnets kompetence at afgøre, om dette krav var i overenstemmelse med lov om lån til tvangsauktionstruede ejendomme, men Ankenævnet finder ikke, at indklagede ved som betingelse for gennemførsel af ompriorteringen at afkræve klageren dette beløb er ifaldet erstatningsansvar.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.