Dankort. Hæftelse for hævning, fejl.

Sagsnummer:538/1993
Dato:06-04-1994
Ankenævn:Peter Blok, Jørn Rytter Andersen, Peter Møgelvang-Hansen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Dankort. Hæftelse for hævning, fejl.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 29. marts 1993 kl. 11.35 blev i indklagedes Padborg afdelings udendørs pengeautomat hævet 800 kr. på klagerens konto hos indklagede.

Klageren har oplyst, at hævningen ikke er foretaget af ham, og at han hele tiden har haft det til kontoen hørende dankort hos sig.

Ifølge indklagede er hævningen foretaget ved hjælp af klagerens dankort og korrekt PIN-kode til dette.

Klageren har underskrevet en af indklagede affattet tro og love erklæring, hvoraf bl.a. fremgår:

"Misbruget blev opdaget, da jeg fik mit kontoudskrift, hvorefter jeg straks henvendte mig i banken for at undersøge udbetalingen. På udbetalingsdagen har min bil været til service, hvorfor jeg ikke umiddelbart har kunnet forlade arbejdspladsen for at foretage udbetalingen.

Heller ingen af mine øvrige familiemedlemmer kan have brugt kortet, idet jeg har haft kortet opbevaret i min pung som jeg har haft medbragt på min arbejdsplads som normalt.

Jeg har aldrig brugt bankens pengeautomat, idet jeg kun bruger mit dankort hos Zur Krone, Tyskland. Det er dog hændet at jeg en enkelt gang har brugt kortet i div. butikker i Padborg-området.

Jeg vedlægger kopi af en regnestrimmel, hvori min PIN-kode er "gemt". Regnestrimlen opbevarer jeg i min pung sammen med mit Dankort.

Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg ikke har foretaget udbetalingen."

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre 800 kr. til klagerens konto.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden henvist til indholdet af tro- og loveerklæringen og har anført, at der må være tale om en registreringsfejl.

Indklagede har anført, at hævningen er foretaget ved anvendelse af klagerens dankort og PIN-kode, hvorfor klageren hæfter for hævningen.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Jørn Rytter Andersen og Erik Sevaldsen - udtaler:

Vi finder efter det foreliggende at måtte lægge til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført, og at den til klagerens dankort hørende PIN-kode har været anvendt. Klageren må derfor selv bære det lidte tab på 800 kr., jvf. betalingskortlovens § 21, stk. 1, jvf. stk. 4. Vi stemmer herefter for, at klagen ikke tages til følge.

1 medlem - Peter Møgelvang-Hansen - udtaler:

Jeg finder det betænkeligt på det foreliggende grundlag at tilsidesætte klagerens forklaring om, at det er udelukket, at hans dankort kan være anvendt til den omtvistede hævetransaktion, og stemmer herefter for, at klagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.