Validering, renter fra kreditforening. Verserende retssag ved Sø- og Handelsretten.

Sagsnummer:560/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:V - Validering
Afvisning - domstol § 5, stk. 1, litra e
Ledetekst:Validering, renter fra kreditforening. Verserende retssag ved Sø- og Handelsretten.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren er indehaver af en obligationsbeholdning. Renter og udtrækninger herfra indbetales på klagerens konto hos indklagede. Beløbene indsættes på kontoen den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis klageren hæver beløbene disse dage, debiteres hun for overtræksrente som følge af, at de indsatte beløb først har rentevalør fra dagen efter beløbenes indsættelse på kontoen. Som følge af denne praksis blev klagerens konto den 30. september 1992 debiteret 16,85 kr. i debetrenter.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre hævningen af 16,85 kr. foretaget den 30. september 1992.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Under sagen er fremlagt en renteadvis og en udtrækningsmeddelelse fra Kreditforeningen Danmark, hvoraf fremgår, at forfaldne rentebeløb/udtrukne beløb "pr. 01.07.92" henholdsvis "pr. 01.10.1992" vil blive indsat på klagerens konto.

Klageren har anført, at de omhandlede rentebeløb og udtrækninger er til udbetaling pr. den 1. i de pågældende måneder, men at hun uagtet dette debiteres overtræksrente, hvis hun hæver beløbet den 1. I et andet pengeinstitut har hun en tilsvarende konto, hvor også indgår rentebeløb og udtrækninger, men hun er ikke her udsat for debitering af overtræksrenter.

Indklagede har anført, at klageren er informeret om indklagedes almindelige forretningsbetingelser, hvorefter beløb modtaget fra kreditforeningen automatisk valideres den følgende bankdag. På klagerens konto indsættes endvidere pensionsbeløb fra eksempelvis ATP, og klageren er bekendt med valørreglerne i denne forbindelse og hæver sådanne beløb på den korrekte valørdato. Af den fremlagte udtrækningsmeddelelse og renteadvis fremgår alene, at den pågældende kreditforening på de nævnte datoer vil indsætte de omhandlede beløb på klagerens konto.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagen angår det forhold, at de fra klagerens obligationsbeholdning hidrørende beløb, der indsættes på klagerens konto hos indklagede den 1. i en kvartalsmåned, først valideres dagen efter. Ankenævnet lægger til grund, at dette er et udslag af indklagedes - og andre pengeinstitutters - almindelige valideringsregel, hvorefter indbetalinger først valideres den følgende ekspeditionsdag.

Sagen rejser således spørgsmålet, hvorvidt der måtte være grundlag for at tilsidesætte pengeinstitutternes almindelige valideringsregler. Da der for tiden verserer en retssag herom anlagt af Forbrugerombudsmanden ved Sø- og Handelsretten, og da spørgsmålet efter sin karakter er mindre egnet til klagenævnsbehandling, finder Ankenævnet det rigtigst ikke at tage stilling hertil.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.