Indsigelse mod manglende adgang til at indsætte større kontantbeløb på konto, krav om erstatning m.v.

Sagsnummer:451/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod manglende adgang til at indsætte større kontantbeløb på konto, krav om erstatning m.v.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod manglende adgang til at indsætte større kontantbeløb på konto samt krav om erstatning m.v.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde en grundkonto.

I august 2019 ønskede klageren at indsætte 200.000 kr. i kontanter på sin konto i banken. Beløbet skulle efter det oplyste bruges til køb af en ejendom. I en e-mail til klageren af 29. august 2019 afslog banken at modtage beløbet med henvisning til, at banken ikke havde dokumentation nok til at føle sig ”betryggede i pengenes oprindelse”.

Klageren har oplyst, at han gennem årene havde foretaget en række større kontanthævninger fra kontoen, som betydeligt oversteg 200.000 kr. Klageren har fremlagt kopi af udbetalingskvitteringer fra banken og kopi af kvitteringer for præmieudbetalinger fra spil.

Banken har fremlagt en kontoudskrift for klagerens konto for perioden fra den 27. juli 2014 til den 31. december 2019.

Klageren har anført, at banken flere gange oplyste ham om, at banken havde spærret hans konto. Banken har bestridt dette. I en e-mail til klageren af 1. november 2019 anførte banken.

”… Du oplyser, at du er blevet informeret om, at din Nemkonto er blevet spærret. Det er den ikke, og du er fortsat velkommen til at bruge den til helt almindelige hverdagstransaktioner, der ikke afviger fra det mønster, der hidtil har været på kontoen. Du er dog blevet informeret om, at ekstraordinære indbetalinger til kontoen kan medføre, at den bliver spærret….”

I en e-mail til banken af samme dag fastholdt klageren sin indsigelse mod bankens afvisning af at modtage beløbet på 200.000 kr. Den 4. december 2019 indgav klageren klage til Ankenævnet.

I en e-mail til banken af 20. februar 2020 meddelte klageren, at han ønskede sin konto hos banken lukket og indeståendet overført til et andet pengeinstitut. Banken lukkede herefter klagerens konto og overførte indeståendet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal tilpligtes gebyrfrit og til enhver tid at modtage kontantbeløb, herunder større kontantbeløb, svarende til de beløb som han har hævet på sin konto de seneste 20 år, herunder et kontantbeløb på 700.000 kr. Banken skal betale ham en erstatning for de økonomiske konsekvenser af bankens sagsbehandling samt for hans tidsforbrug. Ankenævnet forstår endvidere påstanden således, at banken skal anerkende, at bankens afvisning af at modtage beløbet på 200.000 kr. var uberettiget.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget afviste hans anmodning om at indsætte 200.000 kr. i kontanter i banken. Der er tale om chikane.

Han havde selv opsparet beløbet og hævet det fra sin konto i banken. Han har dokumentation for, at han fra sin konto har hævet mere end 1.000.000 kr. de seneste ti år ved større hævninger til opsparing. Han har fra sin konto hævet 110.000 kr. den 11. marts 2009, 100.000 kr. den 3. september 2009, 100.000 kr. den 16. september 2009, 59.000 kr. den 9. marts 2010, 100.000 kr. den 23. oktober 2010, 200.000 kr. den 19. juli 2011 og 230.000 kr. den 27. februar 2015, (i alt 900.000 kr.). Han har kvitteringer for hævningerne. De seneste 20 år har han hævet 1.500.000-2.000.000 kr. fra sin konto ud over forbrug.

Banken har intet grundlag for ikke at føle sig betrygget i, hvor pengene kommer fra. Det er banken selv, der har udbetalt pengene til ham. Der er tale om penge, som han selv har hævet, investeret mv. og sparet op. Bankens afvisning var uberettiget og medfører, at pengene er ugyldiggjorte og ikke noget værd.

Banken anførte som begrundelse, at man ikke skrev serienumrene ned. Dette er ikke relevant. Han er aldrig blevet advaret om, at dette skulle være et krav.

Hvidvaskreglerne er ikke relevante for sagen. Han har ikke noget at hvidvaske af.

Han skulle indsætte beløbet til udbetaling på en ejendom, hvilket han gjorde banken bekendt med. Banken spolerede ejendomshandlen for ham.

Banken skal til enhver tid tage mod alt, han har hævet på sin konto i banken de seneste 20 år, herunder hans resterende 700.000 kr. kontant, hvis han ønsker det.

Et andet pengeinstitut/finansiel virksomhed tog imod kontantbeløbet på 200.000 kr. mod kvittering på hævning hos Nordea. Dette kostede et gebyr på 3.200 kr., som Nordea skal betale, da Nordea burde have taget imod beløbet uden gebyr.

Bankens sagsbehandling har været utilstedelig. Banken blokerede hans konto i seks måneder, anmodede ham om at lukke kontoen og meddelte, at han var uønsket som kunde. Banken oplyste gentagne gange telefonisk, at hans konto var spærret. Banken oplyste ham senest om, at han ikke kunne hæve sine penge. Han drog derefter straks til banken og hævede 100 kr. i automaten.

Banken skal udlevere lydoptagelserne af hans og bankens telefonsamtaler.

I december 2019 solgte han et ur til en mand for 150.000 kr. Han overdrog uret, fordi købesummen var overført. Køberen ringede derefter og oplyste, at købesummen var blokeret og tilbageført, så køberen derefter havde både ur og købesum. Køberen benyttede Nordea, der tilbageførte beløbet til køberen, inden beløbet var gået ind på hans (klagerens) konto. Han fik efterfølgende pengene fra køberen.

Banken bør betale ham en erstatning for de økonomiske konsekvenser af bankens sagsbehandling samt erstatning for hans forbrugte tid og bankens chikane af ham.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Finanstilsynet påser, at banken overholder hvidvaskloven, jf. lovens § 47. Ankenævnet har derfor ikke kompetence til at behandle sagen, jf. § 4 i Ankenævnets vedtægter.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken i henhold til hvidvaskreglerne er underlagt en række forpligtelser i relation til kendskab til sine kunder og overvågning af transaktioner. Det fremgår af hvidvasklovens § 11, at transaktioner skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med bankens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt om midlernes oprindelse.

Banken vurderer selv, hvilke krav, banken vil stille i forhold til opfyldelse af forpligtelserne i hvidvaskloven.

Da banken ikke var betrygget i klagerens forklaringer om midlernes oprindelse, var banken berettiget til at nægte at modtage det kontante beløb på 200.000 kr.

Det fremgår af den fremlagte kontoudskrift, at der den 25. februar 2015 blev indsat 236.152,55 kr., og at klageren foretog en kontant hævning på 230.000 kr. den 27. februar 2015. Herudover fremgår det af kontoudskrifterne, at klageren i perioden fra juli 2014 til slutningen af 2019 foretog en række mindre ind- og udbetalinger fra sin konto.

For så vidt angår klagerens krav om, at han skal kunne indsætte alt, hvad han inden for de seneste 20 år har hævet på sin konto i banken, og klagerens krav om, at banken til enhver tid skal tage imod 700.000 kr. i kontanter, henvises til det ovenfor anførte.

Banken har ikke spærret klagerens konto. Der findes ingen registreringer i banken om, at kontoen har været spærret. Banken informerede derimod klageren om, at han fortsat kunne anvende kontoen til sædvanlige transaktioner, som ikke fraveg fra det mønster, der hidtil havde været på kontoen.

For så vidt angår det af klageren anførte om, at der blev tilbageført 150.000 kr. fra hans konto, bemærkes, at dette beløb ikke blev indsat på klagerens konto i banken. Det afvises således, at banken har tilbageført noget beløb fra klageren.

Banken er ikke erstatningsansvarlig over for klageren. De af klageren fremsatte krav om erstatning afvises.

Hvis klageren ønsker adgang til telefonsamtaler, bedes han angive det af ham anvendte telefonnummer og den relevante tidsperiode. Banken udleverer ikke telefonsamtaler, men klageren er velkommen til at aflytte dem sammen med en medarbejder i banken.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet finder på den baggrund ikke anledning til at afvise sagen.

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde en grundkonto. I august 2019 ønskede klageren at indsætte 200.000 kr. i kontanter på sin konto i banken til brug for køb af en ejendom. Banken afslog at modtage beløbet. Banken har anført, at den ikke var betrygget i klagerens forklaringer om midlernes oprindelse i forhold til bankens opfyldelse af sine forpligtelser i hvidvaskloven. Klageren har anført, at der var tale om beløb, som han tidligere havde hævet fra sin konto i banken.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation for større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at kritisere, at banken afviste at indsætte kontantbeløbet på 200.000 kr. på klagerens konto i banken, ligesom Ankenævnet ikke finder grundlag for at pålægge banken en pligt til i øvrigt at modtage og indsætte kontantbeløb fra klageren.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.