Dankort. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger misbrug.

Sagsnummer:242/1994
Dato:14-12-1994
Ankenævn:Peter Blok, Kirsten Nielsen, Erik Sevaldsen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dankort. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger misbrug.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I begyndelsen af maj 1992 opstod der et underskud på klagerens konto hos indklagede. Til kontoen var knyttet et dankort.

Ved en skrivelse modtaget af indklagede den 11. maj 1992 meddelte klageren, at han ikke kunne vedkende sig en del af hævningerne.

Ifølge indklagede er der primo maj 1992 foretaget følgende hævninger:

Dato

Beløb

Navn

30.04.92
01.05.92
02.05.92
02.05.92
03.05.92
04.05.92
05.05.92
05.05.92

100,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.

Brugsen, Axeltorv
Brugsen, Nr. Voldgade
KBH. Hovedbanegård Billet
Fakta
København V S-tog
Regent, Vesterbrogade
Regent, Vesterbrogade
J'Bella Østergade
Den 3. december 1993 blev kontoens negative saldo på 2.316,96 kr. taget til inkasso.

Ved klageskema af 19. april 1994 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han ikke skylder indklagede noget beløb.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Klageren har anført, at dankortet blev opbevaret i et aflåst skab i hans lejlighed, at sedlen med PIN-koden var tilintetgjort, og at han ikke har afsløret PIN-koden for andre. Ingen har haft lovlig adgang til hans lejlighed. Da han opdagede, at kortet var bortkommet, blev tyveriet anmeldt til politiet. På grund af en usædvanlig stor telefonregning fik han mistanke om, at en tidligere lejer havde skaffet sig adgang til lejligheden med en eftergjort nøgle. Han førte regnskaber over sine indtægter og udgifter, hvorfor han er sikker på, at dankortet er blevet misbrugt. Han har tidligere haft et dankort, der blev inddraget automatisk på grund af overtræk, hvorfor han forudsatte, at det fortsat ikke var muligt at hæve beløb, som der ikke var dækning for på kontoen. Han har gentagne gange rettet telefonisk henvendelse til indklagede uden at modtage svar herpå.

Indklagede har anført, at klageren trods flere opfordringer har undladt at specificere, hvilke hævninger han ikke kunne vedkende sig. På den baggrund måtte det antages, at klageren vedstod de debiterede beløb. Klageren bør som følge af passivitet være afskåret fra nu at gøre indsigelse mod kravet om betaling. I øvrigt bør sagen afvises med henvisning til, at det faktiske hændelsesforløb er uafklaret, hvorfor tvisten retteligt henhører under de almindelige domstole.

Ankenævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at den manglende inddragelse af dankortet i forbindelse med hævninger, som der ikke var dækning for på kontoen, ikke i sig selv kan begrunde, at klageren ikke hæfter for overtrækket.

Ankenævnet finder, at der efter det foreliggende består tvivl om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang klagerens dankort har været misbrugt. En stillingtagen hertil ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.