Tvangsauktion. Køb. Opgørelse. Indfrielsesvilkår.

Sagsnummer:20505024/2005
Dato:21-12-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Per Englyst og Mads Laursen
Klageemne:Indfrielse - aftale
Personlig fordring - tvangsauktion
Ledetekst:Tvangsauktion. Køb. Opgørelse. Indfrielsesvilkår.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klageren overtog den 19. april 2004 den omhandlede ejendom på tvangsauktionen for et bud på 325.000 kr. I ejendommen indestod bl.a. et kontantlån på oprindelig 260.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. I tvangsauktionssalgsopstillingen var der givet oplysninger om såvel kontant- som obligationsrestgæld. Instituttets advokat bad den 20. april 2004 klageren om at indbetale 288.669 kr., hvilket klageren herefter gjorde. Instituttets advokat afgav den 25. maj 2004 samtykke til, at auktionsskøde kunne udstedes til klageren. Den 1. juni 2004 bad instituttet klageren om at indbetale yderligere 34.942 kr., idet det tidligere betalte beløb alene svarede til kontantrestgælden med tillæg af omkostninger. Klageren afviste dette. Efter anmodning fra klageren fremkom fogedretten med en tilkendegivelse om fordelingen af den ikke-afregnede del af budsummen. Klagerens advokat bad i november 2004 instituttet om at aflyse sit pantekrav, hvilket instituttet afviste, forinden der var sket betaling af de 34.942 kr.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet ikke kunne kræve efterbetaling af 34.942 kr., og at instituttet således var forpligtet til at foretage kvittering og aflysning af pantebrevet på oprindelig 260.000 kr. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at der i tvangsauktionssalgsopstillingen var givet de relevante oplysninger om kontantlånet. Nævnet fandt, at instituttet ikke var bundet af den fejl, som instituttets advokat begik i sin opgørelse, og at klageren derfor var forpligtet til at foretage efterbetaling. Flertallet fandt, at der ikke havde fundet en gældsovertagelse sted, hvorved klageren var indtrådt i den tidligere låntagers forpligtelser efter låneaftalen. Da der heller ikke på tvangsauktionen var givet oplysninger om indfrielsesgebyrer, fandt flertallet, at instituttet ikke havde været berettiget til at opkræve disse. Mindretallet fandt, at klageren havde overtaget lånet og derfor var forpligtet til at betale indfrielsesgebyrer. Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet, og instituttet blev derfor frifundet, dog således at der ikke kunne kræves indfrielsesgebyrer på 950 kr.