Krav om erstatning i forbindelse med et aktiesalg, der blev gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagsnummer:257/2015
Dato:21-09-2016
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Kjeld Gosvig-Jensen, Troels Hauer Holmberg, Finn Borgquist
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med et aktiesalg, der blev gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af et omvendt aktiesplit.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede var berettiget til at annullere klagerens salg af en aktiepost under henvisning til, at handlen var behæftet med fejl, og om klageren havde krav på kursgevinst. Som følge af et omvendt aktiesplit solgte banken det forkerte antal aktier men til den rigtige kurs.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Jyske Bank. Den 16. april 2015 købte klageren 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling ASA for 22.434,85 kr. svarende til kurs 0,72 NOK pr. aktie.

Den 15. juni 2015 blev det i Sevan Drilling ASA besluttet at gennemføre et omvendt aktiesplit som følge af flytning af det øverste koncernselskab fra Norge til Bermuda. Det betød, at antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret.

Det omvendte aktiesplit foregik således, at aktien i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) den 29. juni 2015 blev afnoteret fra børsen i Norge, og tickeren ”SEVDR”, som hidtil havde været koblet til den pågældende aktie, blev afkoblet fra aktien. Den 30. juni 2015 blev Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99) optaget på børsen i Norge. Aktien blev samtidig koblet med tickeren ”SEVDR”.

Som aktionær i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) modtog klageren én aktie i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99) for hver 20 aktier, som klageren ejede i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93). Klageren modtog således 1.736 aktier i Sevan Drilling Ltd. i sit depot. Samtidig beholdt klageren som aktionær i Sevan Drilling ASA alle sine – på det tidspunkt afnoterede – aktier i Sevan Drilling ASA.

Banken har oplyst, at det omvendte aktiesplit pga. en fejl i ”pricefeeds” fra bankens eksterne leverandører ikke var registreret af banken, herunder på klagerens depot, da handelen den 30. juni 2015 åbnede. Aktiekursen lå da på omkring 8,72 NOK pr. aktie, og klagerens beholdning af Sevan Drilling aktier havde således angiveligt en værdi på 259.110,49 DKK.

Samme dag kl. 9.37 kontaktede klageren telefonisk banken med instruks om salg af hele hans beholdning af aktier i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93). På det tidspunkt var aktiekursen 8,81 NOK pr. aktie.

I løbet af dagen solgte banken 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99) – og ikke 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) – i markedet. Omkring kl. 14.15 havde banken solgt de sidste aktier i Sevan drilling LTD. til en gennemsnitskurs på 8,8386 NOK pr. aktie.

KL. 14:17 bekræftede banken telefonisk over for klageren, at klagerens salgsordre på 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling ASA var gennemført til en gennemsnitskurs på 8,8386 NOK pr. aktie svarende til en samlet kursværdi på DKK 259.110,49.

Banken har oplyst, at grunden til at den solgte aktier i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99) var, at banken ikke var opmærksom på, at tickeren ”SEVDR” var blevet afkoblet fra aktien Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) og tilkoblet aktien Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99).

Det var først dagen efter, den 1. juli 2015, at banken blev opmærksom på den markante kursstigning. Efter en intern undersøgelse fik banken klarlagt, at den havde købt 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) af klageren til en kurs, der var fejlbehæftet, at banken havde solgt 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99), og at klageren kun ville blive ejer af 1.736 stk. aktier i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode -99).

Samme dag kl. 13.37 annullerede banken handlen. Klageren fik telefonisk besked herom fra banken omkring kl. 16. Samtidig blev klageren spurgt, om han ville sælge sine 1.736 aktier i Sevan Drilling Ltd. til gennemsnitskursen på 8,8386 NOK pr. aktie. Dette ønskede klageren ikke.

Parternes påstande

Den 6. august 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal erstatte det provenu, som klageren ville have opnået, hvis handlen var blevet gennemført. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om en kulancemæssig erstatning.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bærer ansvaret for, at bankens information på handelstidspunktet var ukorrekt.

Han solgte aktierne i god tro. Han var af den overbevisning, at virksomheden var undervejs med et succesfuldt ”turnaround” på baggrund af det af virksomheden senest fremlagte kvartalsregnskab. Han så også, at den pludselige voldsomme kursstigning kunne være begrundet i, at selskabet var på vej til at blive overtaget af dets moderselskab, nye store kontrakter og ny likviditet.

Kursstigningen var derfor ikke usandsynlig og blev kun bekræftet, da han søgte information andre steder på internettet.

Banken var således ikke berettiget til at annullere aftalen i medfør af aftalelovens § 32. Banken skal derfor stille ham, som om handlen var gennemført.

Jyske Bank har anført, at handlen blev annulleret, fordi handlen var behæftet med en fejlagtig kurs, og fordi klageren burde være klar over, at handlen var behæftet med en fejl. Handlen var således ugyldig, jf. aftalelovens § 32.

Klageren købte aktierne ca. 2½ måned før salgstidspunktet til kurs 0,72 NOK pr. aktie. I forhold til købsprisen ville der således være tale om en gevinst på ca. 1.128 % over en periode på ca. 2½ måned.

Kursen på aktierne i perioden fra købet og frem til den 29. juni 2015, som var sidste handelsdag, var faldet, således at den seneste handelskurs forud for afnoteringen var på NOK 0,49 pr. aktie. I forhold til den seneste handelskurs forud for afnoteringen ville der være tale om en gevinst på ca. 1.704 % på én dag.

Klageren burde være bekendt med, at kursen var forkert.

Flytningen af koncernens øverste koncernselskab betød, at der den 30. juni 2015 teknisk set skete en tyvedobling af værdien, når værdien af den nye noterede aktie i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode –99) sammenholdtes med værdien af den gamle afnoterede aktie i Sevan Drilling ASA, idet tildelingen af aktier i Sevan Drilling Ltd. skete i forholdet 20:1.

Klageren er stillet som om, at handlen aldrig blev gennemført. Det er således udelukkende banken, som qua fejlen har lidt tab, herunder navnlig i form af kurstab på de i markedet solgte aktier i Sevan Drilling Ltd. og dernæst dyrere indkøbte aktier i Sevan Drilling Ltd. til brug for bankens opfyldelse af forudgående salg heraf.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren afgav den 30. juni 2015 instruks til Jyske Bank om at sælge hele hans beholdning af aktier i Sevan Drilling ASA (ISIN-kode -93) svarende til 34.722 stk.

Ved en fejl solgte banken imidlertid 34.722 stk. aktier i Sevan Drilling Ltd. til en gennemsnitskurs på 8,8386 NOK pr. aktie.

Klagerens beholdning af aktier i Sevan Drilling Ltd. udgjorde på handelstidspunktet 1.736 stk., hvorfor ordren ikke kunne gennemføres efter sit indhold. Banken var derfor berettiget til at annullere salget af de 34.722 aktier i Sevan Drilling Ltd. (ISIN-kode –99).

Klageren kan allerede af den grund ikke få medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.