Tilbagesøgning af for meget udbetalt beløb. Condictio indebiti.

Sagsnummer:20504017/2005
Dato:29-11-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Mads Laursen og Steen Jul Petersen
Klageemne:C - Condictio indebiti
Tilbagesøgning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Tilbagesøgning af for meget udbetalt beløb. Condictio indebiti.
Indklagede:BRFkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klagerne stod for at skulle sælge den gamle ejendom, hvori der indestod lån til det indklagede realkreditinstitut, og købe en ny. Den nye ejendom skulle finansieres med blandt andet et lån hos instituttet. Der blev i forbindelse med ekspeditionerne oprettet dels en boligskiftkonto, dels en deponeringskonto hos det med instituttet koncernforbundne pengeinstitut. Der blev endvidere oprettet en spærret konto til sikkerhed for klagernes betaling af terminsydelser på det nye realkreditlån. Boligskiftkontoen blev den 30. januar 2004 opgjort, og provenuet på 44.692 kr. blev overført til en ny konto hos pengeinstituttet. I provenuet indgik et beløb på 13.657 kr., som var indbetalt fra ejendomsmægleren til dækning af restudbetalingen p den gamle ejendom. Ved en intern bogføringsfejl i instituttet blev de 13.657 kr. efterfølgende indsat også på den nyoprettede konto. I juni 2004 blev fejlen opdaget og trukket på den nyoprettede konto, hvilket samtidig blev meddelt klagerne, som protesterede herover.

Klagerne indbragte sagen for Pengeinstitutankenævnet, som i kendelse af 15. februar 2005 fastslog, at pengeinstituttet var uden ansvar for fejlen, men havde været uberettiget til uden klagernes samtykke at efterkomme realkreditinstituttets anmodning om tilbageførsel af (den ene af) overførslerne på 13.657 kr. Beløbet derfor skulle genindsættes på klagernes konto, og hvis det affødte et tilbagesøgningskrav fra realkreditinstituttet, måtte en eventuel klage herefter indgives til Realkreditankenævnet.

Realkreditinstituttet rejste den 23. marts 2005 krav om, at klagerne indbetalte de 13.657 kr. hurtigst muligt og senest inden 14 dage.

Klagerne nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet var uberettiget til at kræve tilbagebetaling af beløbet på 13.657 kr. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at den, der med urette modtager et beløb fra en anden, som udgangspunkt er forpligtet til at tilbagebetale beløbet til den pågældende. Dette udgangspunkt kan kun fraviges under særlige omstændigheder. Nævnet fandt ikke, at der i denne sag forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne fritage klagerne for instituttets tilbagebetalingskrav. Nævnet lagde ved vurderingen blandt andet vægt på beløbets størrelse i forhold til det endelige provenu fra ejendomshandlerne, og at fejlen blev opdaget relativt hurtigt, samt at indretningssynspunkter ud fra det oplyste ikke syntes at kunne tillægges afgørende vægt. Nævnet frifandt derfor realkreditinstituttet.