Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer 2013.

Sagsnummer:577/2009
Dato:09-03-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard.
Klageemne:Rådgivning - investering
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer 2013.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagernes krav om, at Ringkjøbing Landbobank skal indestå for, at deres beholdning af Plus Invest Plus Råvarer 2013 indfries til kurs 100 ved udløb.

Sagens omstændigheder.

Klagerne er kunder i Ringkjøbing Landbobank.

Banken har anført, at klagerne i 2006 ønskede at omlægge en del af deres investeringsportefølje. De solgte i den forbindelse BankInvest Virksomhedsobligationer for ca. 217.000 kr. og købte for ca. 300.000 kr. Plus Invest Plus Råvarer 2013, som er en struktureret obligation, der blev udbudt i perioden 15. marts - 4. april 2006 gennem mere end 40 lokale og regionale pengeinstitutter. Udstederen var BIG 5 A/S. Beslutningen blev truffet af klagerne selv og i nøje overensstemmelse med den risikoprofil, som klagerne ønskede. Klagerne har anført, at de overfor banken havde gjort det tydeligt, at deres midler skulle sikres til senere udbetaling som supplerende pension. Banken havde oplyst, at investeringen i Plus Invest Plus Råvarer 2013 var en sikker anbringelse, og at der var garanti for udbetaling til minimum kurs 100 i 2013.

Af et faktaark om Plus Invest Plus Råvarer 2013, som er fremlagt af banken under sagens forberedelse for Ankenævnet, fremgår:

”…

Investering i PLUS Råvarer 2013*

" width="454" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">" width="28" valign="top">">..

" width="425" valign="top">" align="left">Positivt afkast, hvis spotkurserne på de udvalgte råvarer stiger, forbliver uforandrede eller ikke falder markant.


Udstedes til kurs 105 og indløses til minimum kurs 100** ved udløb.

Priserne på råvarer er generelt steget ganske betydeligt over de seneste ti år som følge af en stærk efterspørgsel kombineret med begrænsede muligheder for at øge udvindingen af råvarer. Det aktuelle prisniveau virker sundt og velfunderet, men dog med risiko for fremtidige moderate prisfald.

Det særlige ved PLUS Råvarer 2013 er, at den er konstrueret, så investor sagtens kan opnå et attraktivt afkast, selvom spotpriserne på de enkelte råvarer er faldet noget ved udløb.

" align="left">Sådan bestemmes afkastet

" align="left">Afkastet genereres fra en finansiel forventning, hvori der indgår cirka 15 råvarer inden for energi, industrimetaller og ædelmetaller til industrielt brug. Den finansielle forventning tilpasses med en defensiv strategi, der skal beskytte afkastet.

" align="left">

">Fire mulige indfrielseskurser

">For hver enkelt af råvarerne, der indgår i den finansielle forventning, bliver der på pricingdagen fastsat tre Trigger Niveauer, som typisk ligger 40 til 50 procent under spotkursen på pricingdagen. Et Trigger Niveau er en fastsat grænse for, hvor meget spotkursen må falde målt ved udløb, før der indtræder en såkaldt Trigger Event.

">…

" width="454" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">" width="28" valign="top">">">****

" width="425" valign="top">" align="left">">For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

" align="left">">Sikres ved investering i AAA-rated sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating.

Beregnet ved markedsforholdene, den 7. marts 2006. Forventet indfrielseskurs fastsættes endeligt på pricingdagen, den 6. april 2006. Udstedelsen af PLUS Råvarer 2013 aflyses, hvis forventet indfrielseskurs bliver fastsat til under 170,00 på pricingdagen.

">De Forventede Indfrielseskurser er afhængig af antallet af udløste Trigger Events samt den endeligt fastsatte Forventede Indfrielseskurs***

" width="454" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">" width="95" valign="top">" align="left">">Antal Trigger-
events

" width="235" valign="top">" align="left">">Beregning med 100,00 kr. nominelt

" width="124" valign="top">" align="left">">Forv. Indfr.kurs
ved udløb

" width="95" valign="top">" align="left">">0

" width="235" valign="top">" align="left">">Forv. Indfr.kurs***

" width="124" valign="top">" align="left">">200,00

" width="95" valign="top">" align="left">">1

" width="235" valign="top">" align="left">">100.00+(2/3 x (Forv. Indfr.kurs - 100,00))

" width="124" valign="top">" align="left">">166,67

" width="95" valign="top">" align="left">">2

" width="235" valign="top">" align="left">">100.00+(1/3 x Forv. Indfr.kurs - 100,00))

" width="124" valign="top">" align="left">">133,33

" width="95" valign="top">" align="left">">3 eller flere

" width="235" valign="top">" align="left">">100,00=Minimumsindfrielseskursen

" width="124" valign="top">" align="left">">100,00

">

For en detaljeret gennemgang af PLUS Råvarer 2013 henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote, som du kan få udleveret hos dit lokale pengeinstitut eller hente via www.plusinvest.dk.

Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om både investeringen og skattekonsekvenserne hos dit lokale pengeinstitut.

…”

Prospektet for Plus Råvarer 2013 på www.plusinvest.dk består af et resumé, et registreringsdokument og en værdipapirnote på i alt 57 sider.

Af værdipapirnoten fremgår:

”…

">Kreditrisiko

Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den enkelte obligationsserie. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på de aktiver (Sikkerhedsaktiver), der ligger til sikkerhed for obligationerne.

Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne afhænger af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver6, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på en referenceportefølje som beskrevet i Registreringsdokumentet afsnit ”Sikkerhedsaktiver”. Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Derivatet), som det fremgår af følgende afsnit.

">Tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationer

Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linked Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 6,3 %.

Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv. skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ofte ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet modregnes en eventuel markedsværdi af krav på den pågældende virksomhed.

Referenceporteføljen består af ca. 100 referenceobligationer; hovedsageligt erhvervsobligationer med god kreditvurdering (investment grade). Dog kan op til 20 % af referenceporteføljen udgøres af emerging markets statsobligationer7 som eksempelvis Brasilien og Rusland. Den gennemsnitlige rating af virksomhederne og statsobligationerne forventes at være tæt på Baa2 på det tidspunkt, hvor Sikkerhedsobligationerne udstedes, hvilket er samme dag som Obligationernes udstedes.

_______________________

6">AAA-ratede obligationer eller kontant indskud. Disse aktiver ligger til primær sikkerhed for Credit Default Swap’en, således at eventuelt tab på denne dækkes af de nævnte aktiver, hvilket betyder, at Sikkerhedsobligationerne i et sådant tilfælde vil blive indfriet til mindre end kurs pari.

7">Obligationer udstedt af stater, hvor renten er højere end i Vesteuropa og USA. Det vil sige primært lande i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika." />

Af bankens brev af 20. maj 2009 til klagerne fremgår:

Orientering om din investering i Plus Råvarer 2013 / Plus Råvarer Super 2013

Kursen på ovennævnte obligationer har siden sidste nytår været omkring 20, hvilket er væsentligt under den forventede indfrielseskurs i 2013. …

Sikkerhedsobligationerne skulle ved lanceringen tildeles den højest opnåelige rating på AAA fra et af ratingbureauerne Moodyøs, Fitch eller SP, hvilket skete inden udstedelsen fandt sted. Herudover har BankInvest som er arrangør af udstedelsen selv underkastet sikkerhedsobligationerne for såkaldte stresstests. Formålet med disse stresstests var at sikre, at alle udstedelserne var robuste nok til at kunne modstå selv den værste krise samt en konkursfrekvens, som selv de vanskeligste perioder historisk har set. Derfor fandt banken i 2006 også udstedelsen robust og egnet til investorer som ønskede en investering med mulighed for et attraktivt afkast.

Der har fundet en betydelig forværring sted i perioden fra september 2008 og frem til i dag, hvor vi har oplevet hele 11 konkurser blandt selskaber i referenceportefølgerne til sikkerhedsobligationerner i PLUS-obligationerne.
En sådan udvikling er ikke set før.

De to Plus-udstedelser kan tåle endnu 2-3 konkurser inden sikkerhedsobligationen forventeligt er tabt.

Banken opfordrer til, at man overvejer, om man skal sælge sin investering nu. Dette er selvfølgelig med et betragteligt tab i forhold til den oprindelige investering. Men obligationen kan stadig indbringe omkring kurs 20.

Et salg af investeringen vil selvfølgelig også have den konsekvens at skulle markedet forbedres, er man afskåret fra en mulig kursgevinst.

…”

Parternes påstande.

Klagerne har den 11. juni 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal tilpligtes at overholde sin garantiforpligtelse og indfri obligationerne til kurs 100.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de overfor banken tydeliggjorde, at de ønskede en sikker investering, da det investerede beløb udgjorde en væsentlig del af deres pensionsopsparing.

Banken oplyste, at købet af Plus Råvarer 2013 var en anbringelse med både ”livrem og seler”, og at der var garanti for kurs 100 ved udløb.

De er ikke af banken blevet rådgivet om, at der var en risiko for at tabe de investerede penge. I så fald havde de ikke ønsket at foretage investeringen.

Banken har som medarrangør af værdipapiret varetaget egne interesser og ikke deres.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at klagerne initierede omlægningen af porteføljen i 2006. Efter omlægningen havde porteføljen middel risiko, hvilket var i overensstemmelse med klagernes ønske og tidligere risikoprofil.

Klagernes formue ultimo 2006 udgjorde ca. 1,6 million kr.

Banken har ikke påtaget sig nogen garantiforpligtelse i forbindelse med klagernes køb af Plus Råvarer 2013. Sikkerheden består i den AAA-ratede sikkerhedsobliga-
tion, hvilket fremgår af det faktaark, der er anvendt og udleveret i forbindelse med rådgivningen.

Den ændrede risiko for tab på de omhandlede papirer skyldes forhold, som banken ikke har haft indflydelse på og ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset.

Banken har ikke begået ansvarspådragende fejl.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

" align="left">Det findes ikke godtgjort, at Ringkjøbing Landbobank har påtaget sig en selvstændig garanti for, at Plus Invest Plus Råvarer 2013 ved udløb indfries til kurs 100.

3 medlemmer – John Mosegaard, Karin Duerlund og Jesper Claus Christensen – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et erstatningsansvar over for klagerne i forbindelse med deres køb af værdipapiret Plus Råvarer 2013 afhænger af, om klagerne modtog fyldestgørende rådgivning om vilkårene for obligationerne.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene i form af parts- og vidneforklaring, stemmer vi for, at sagen afvises efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

2 medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et ansvar over for klagerne, afhænger af, om der er ydet fyldestgørende og retvisende rådgivning om risikoen for, at værdipapirerne vil blive indfriet til en kurs under 100 ved udløb. Det bemærkes, at banken ikke kunne være uvidende om, at der var en væsentlig risiko forbundet med at investere i de erhvervsobligationer og emerging markets statsobligationer, som ligger til sikkerhed for hovedstolen i Plus Invest Råvarer 2013. Det burde have stået banken klart, at der var – og er – en væsentlig risiko for, at papirerne vil blive indfriet til en kurs under 100. Vi finder, at beskrivelsen af denne risiko i bankens salgs- og markedsføringsmateriale samt i faktaarket er mangelfuld og misvisende. Vi finder det endvidere godtgjort, at banken ikke i sin individuelle rådgivning af klagerne - eller i aftalen med klagerne - har kompenseret herfor ved at udbygge og nuancere denne risikobeskrivelse. Som følge heraf finder vi, at banken har begået en ansvarspådragende fejl, og at banken skal tilbagekøbe værdipapirerne til minimum kurs 100 ved udløb.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

" class="MsoNormal">a f g ø r e l s e :
Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.