Indsigelse mod bankens tvangssalg af klagerens værdipapirer, indsigelse mod gebyrer og indsigelse mod bankens indberetning til Skat.

Sagsnummer:567/2021
Dato:09-05-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Jimmy Bak, Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - skatteforhold
Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod bankens tvangssalg af klagerens værdipapirer, indsigelse mod gebyrer og indsigelse mod bankens indberetning til Skat.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens tvangssalg af klagerens WisdomTree ETC’er, indsigelse mod gebyrer og indsigelse mod bankens indberetning til Skat.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Saxo Bank i 2009. Klageren foretog investeringer via bankens handelsplatform.

Banken har fremlagt en oversigt over klagerens handler fra januar 2010 til december 2018. Det fremgår heraf, at klageren foretog en handel i november 2010, og at hun derefter ophørte med at foretage handler.

Banken har oplyst, at klageren den 26. august 2010 tilmeldte sig bankens service ”Live Priser”, der hver måned kostede ca. 7,45 kr., som blev trukket på klagerens konto frem til den 1. februar 2016.

Banken har fremlagt en oversigt over klagerens ”Cash Balance” fra januar 2009 til 2022. Det fremgår heraf, at klagerens balance har været negativ siden december 2010, og at banken herefter debiterede rente på klagerens konto. Banken har oplyst, at debiteringen skete i overensstemmelse med bankens ”Generelle Gebyrer” som offentliggjort på bankens hjemmeside:

”… Rente på konti

For negativ fri kapital/kontoværdi er rentesatsen Saxo Banks salgsrente plus et tillæg, men aldrig mindre end tillægget. Renten beregnes af det fulde beløb for alle kontoværdier/al fri kapital. …”

Den 31. december 2010 havde klageren 34.000 positioner i ETC’en ”WisdomTree Natural Gas 2X Daily Leveraged” (herefter benævnt ”WisdomTree ETC”) i sit depot i banken. Klageren har oplyst, at hun foretog købene i 2010, men at banken fejlagtigt først indberettede købene til Skat i 2014, og at hun som følge heraf blev påført et tab. Klageren har til støtte herfor fremlagt udskrifter fra Skat. Banken har bestridt dette og har fremlagt en oversigt ”Indberettet til Skatteoplysninger” vedrørende bankens indberetninger af klagerens WisdomTree ETC’er fra 2009 til og med 2018. Det fremgår heraf, at klageren købte 2.000 positioner i 2009 og de resterende 32.000 positioner i 2010. Banken har oplyst, at oversigten er udarbejdet af Skat, og at den viser, at købene af WisdomTree ETC blev indberettet i 2009 og 2010.

Banken har oplyst, at selskabet/fonden bag WisdomTree i maj 2016 gennemførte et ”Reverse Stock Split” som en ”Corporate Action”, hvorved klagerens 34.000 positioner blev omdannet til to positioner. I den forbindelse blev WisdomTree ETC’ens ISIN-kode ændret fra -Q41 til -Q956.

Den 3. december 2018 var klagerens balance i banken -682,89 kr. Banken har fremlagt en Financial Statement, hvoraf det fremgår, at værdien af klagerens WisdomTree ETC var 575,49 kr. den 3. december 2018.

Den 5. december 2018 solgte banken klagerens WisdomTree ETC til nedbringelse af den negative saldo. 

Af Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser pr. 3. januar 2018 fremgik bl.a.:

” …

11.2 Kunden accepterer, at Saxo Bank har ret til (udover Saxo Banks øvrige rettigheder i henhold til disse Betingelser og lovgivningen i øvrigt) at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner (netto eller brutto). Saxo Bank underretter snarest muligt Kunden om en sådan reducering og om årsagen hertil. Saxo Banks ret til at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner gælder bl.a. i situationer, hvor:

iv. Kunden har en negativ saldo på en af sine Konti.

25.3 Kunden skal betale rente af Kundens negative Net Free Equity i overensstemmelse med Commissions, Charges & Margin Schedule. …

25.8 Kunden skal til enhver tid have en positiv saldo på alle Konti.

25.9 Ved beregning af den faktiske saldo på en Konto fratrækkes eventuelle urealiserede tab på Kundens investeringsaktiviteter. Hvis der herefter er en negativ saldo på Kontoen, skal Kunden straks indsætte yderligere beløb, så saldoen igen bliver positiv.

…”

Banken har fremlagt en opgørelse for 2018 vedrørende bankens indberetning til Skat om klageren og salget af hendes WisdomTree ETC i 2018.

Den 17. april 2019 blev klagerens konto hos Saxo Bank lukket.

Den 17. september 2021 kontaktede klageren bankens kundeservice, som oplyste, at klagerens konto i banken var blevet lukket, da kontoen havde været i minus i en årrække.

Den 8. december 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Banken har under klagesagen genåbnet klagerens konto og genindsat de af banken solgte positioner. Banken har oplyst, at dette var begrundet i, at banken skulle have gjort klageren opmærksom på, at den solgte klagerens positioner og efterfølgende lukkede klagerens konto. 

Banken har fremlagt en oversigt over kursudviklingen af WisdomTree ETC’en fra 2010 til 2022.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank skal erstatte hende tabet som følge af bankens salg af hendes WisdomTree ETC’er samt tab som følge af fejlagtig indberetning til Skat.

Saxo Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget solgte hendes WisdomTree ETC’er uden at varsle eller underrette hende.

Banken har oplyst, at salget skete for at dække et overtræk for ”Live-priser”, selvom hun ikke havde brugt kontoen i over 11 år. Banken underrettede hende ikke om, at hun betalte månedlige gebyrer på sin inaktive konto, selvom det var tydeligt, at hun havde været inaktiv siden 2010. Banken skal refundere hende gebyrerne.

Banken skal erstatte hende tabet som følge af bankens uberettigede salg af hendes WisdomTree ETC’er. WisdomTree ETC giver investorer en gearet eksponering mod afkast af investering i naturgas futures kontrakter. Produktet er designet til at afspejle 200 % af den daglige procentvise ændring i index niveauet. Wisdom Tree fonden har to gange daglig compounding afkast/tab effekt. Hun mistede den akkumulerende effekt af investeringen i og det gearede afkast af WisdomTree ETC fra bankens uberettigede salg i 2018. Hun har således ikke har fået den stigning, investeringen ville havde givet de sidste par år med gearet effekt. Hun fik hele tabet med compounding effekt, da gaspriserne faldt, men har ikke fået det positive compounding afkast af stigende gaspriser, der har været sidenhen. Siden Saxo Banks tilbageførsel af hendes WisdomTree ETC’er har den ”compounding effekt” i hendes depot været +326 %.

Hun har lidt tab ved mistet skattefradrag i sin kapitalindkomst grundet den udeblevne indberetning fra Saxo Bank. Banken har ikke oplyst hendes tab på ca. 140.000 kr. til Skat. Det er ikke registreret under “tab på aktier” på hendes årsopgørelse.

Banken indberettede ikke hendes køb til Skat i 2010. Skat har oplyst, at selvom købet blev foretaget i 2010, indberettede banken det først i 2014. Dette fremgår også af det af hende fremlagte skærmprint fra Skat. Dette medførte, at hendes negative kapitalindkomst, som hun havde i 2010, blev indberettet fire år for sent, og at hun derfor ikke fik modregnet den negative kapitalindkomst på sin årsopgørelse, ej heller i 2011, 2012 eller 2013. Skat har oplyst, at en så forsinket indberetning ville have medført en "ekstraordinær anmodning" fra Saxo Bank.

Banken kan ikke blot henvise til, at de skattemæssige konsekvenser er et forhold mellem hende og Skat. Det er banken, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, og som er grunden til, at hun står med et tab.

Fristen for genoptagelse hos Skat er fire år. Fristen for anmodning om en genoptagelse hos Skat er overskredet og var allerede overskredet i 2014, da købet blev indberettet. Hun har således ikke haft mulighed for at gøre noget ved indberetningen.

Saxo Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der er ikke et økonomisk mellemværende mellem parterne, og at klagen er unødig.

Saxo Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren er blevet genindsat i sin position i WisdomTree ETC. Klageren har ikke lidt eller opgjort et tab.

Banken var berettiget til at opkræve gebyrerne på klagerens konto. Det var klagerens eget ansvar at til- og framelde sig Saxo Banks services.

Klageren har anført, at hun er gået glip af en stigning på ETC’en som følge af bankens salg af december 2018. Banken havde ret til at sælge klagerens positioner. Banken har alene medgivet, at klageren skulle være blevet orienteret om dette salg. Derfor er klageren blevet genindsat i sin position. Banken bemærker, at WisdomTree ETC’en er faldet betragteligt siden 2010, og at der ikke har været en stigning, som anført af klageren. Klageren har ikke lidt et tab. Værdiforringelsen af klagerens positioner skyldtes udelukkende WisdomTree ETC’ens markedsværdi. Det bemærkes, at WisdomTree på sin egen hjemmeside gør opmærksom på, at WisdomTree ETC’en alene bør handles kortsigtet.

Banken har korrekt indberettet salget af klagerens positioner til Skat i 2018. ETF’er og ETC’er, herunder WisdomTree ETC’en, er lagerbeskattet, så tab/profit bliver udregnet løbende pr. år. Hvis klageren vil se det samlede tab for positionen, skal klageren således sammenholde tabene/gevinsterne gennem alle årene. Det tab, som fremgår i 2018, er alene udregnet på baggrund af udviklingen i værdien siden den 1. januar 2018.

Banken har under klagesagen været i dialog med Skat. Skattestyrelsen har bekræftet over for Saxo Bank, at banken indberettede handlerne med WisdomTree ETC’en korrekt, også for så vidt angår handlerne i 2009 og 2010, jf. den fremlagte oversigt fra Skat over indberetningerne for WisdomTree ETC’en fra 2009 til og med 2018. Skattestyrelsen er ikke vendt tilbage med en forklaring på, hvorfor oplysningerne givet til banken og klageren er divergerende. Banken kan derfor alene forholde sig til det tidligere oplyste af Skattestyrelsen.

Det er privatpersoners eget ansvar at efterse, at deres selvangivelse mv. er korrekt.  Såfremt indberetningen først blev foretaget i 2014 på baggrund af en ekstraordinær anmodning, som fremført af klageren, må de efterfølgende forhold vedrørende skatteberegning og fradrag mv. være et forhold mellem Skat og klageren, såfremt der ikke er foretaget de korrekte korrektioner herefter. Hvorvidt klageren var berettiget til et fradrag i sin kapitalindkomst, er et forhold mellem Skat og klageren. Banken kan ikke vurdere dette, da det afhænger af klagerens specifikke skattemæssige forhold. Det er endvidere alene Skat, der vurderer, hvorvidt et tab i et finansielt instrument som WisdomTree ETC’en kan benyttes som fradrag i eventuelle andre gevinster.

Klageren har haft mulighed for at anmode om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2. Fristen for dette er 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Yderligere har klageren haft og har mulighed for, efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8, at anmode om ekstraordinær genoptagelse på grund af særlige omstændigheder. Fristen herfor er seks måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab med de forhold, som begrunder en fravigelse af fristerne i § 26.

Skattestyrelsen har bedt banken om at henvise klageren til at anmode om en genoptagelse ved Skat, hvorefter der vil kunne blive taget stilling til forholdene. Banken vil selvfølgelig være behjælpelig, såfremt der er behov for information fra bankens side. Såfremt Skat skulle komme frem til, at tabet i WisdomTree ETC’en kunne benyttes som fradrag, må det ligeledes være nødvendigt at få fastslået, hvorfor dette i så fald ikke blev rettet som følge af indberetningen, og hvorvidt dette skyldtes Skats, klagerens eller Saxo Banks forhold.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Saxo Bank, hvor hun foretog investeringer via bankens handelsplatform. Fra slutningen af 2010 ophørte klageren med at foretage investeringer, og hun havde derefter 34.000 positioner i ETC’en WisdomTree i depot hos banken.

Banken har oplyst, at klageren den 26. august 2010 havde tilmeldt sig servicen ”Live Priser”, og at betaling herfor blev trukket på klagerens konto hver måned frem til den 1. februar 2016. Fra den 1. december 2010 var saldoen på klagerens konto i banken negativ, og banken debiterede som følge heraf rente på klagerens konto. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken med urette har opkrævet gebyrer eller rente hos klageren.

Ifølge bankens Almindelige Forretningsbetingelser pkt. 11.2 har banken ret til at reducere en kundes åbne positioner, hvis kunden har en negativ saldo på en af sine konti. Banken underretter snarest kunden herom. I december 2018 var klagerens balance -682,89 kr., og banken solgte klagerens WisdomTree ETC til nedbringelse af den negative saldo. Under klagesagen i Ankenævnet genåbnede banken klagerens konto og genindsatte de af banken solgte positioner. Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at hun har lidt et tab som følge af bankens salg af hendes WisdomTree ETC’er.

Ankenævnet finder heller ikke, at klageren har godtgjort, at banken i forbindelse med indberetning til Skat af klagerens investeringer i WisdomTree ETC’er har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren. Ankenævnet bemærker herved, at klageren ikke har godtgjort, at tabet i WisdomTree ETC’er var fradragsberettiget, at hun havde en skattemæssig gevinst, som tabet kunne fradrages i, og at hun som følge af eventuelle fejl ved bankens indberetning blev påført et erstatningsberettiget tab. Ankenævnet bemærker endvidere, at banken har bekræftet, at den vil være klageren behjælpelig med eventuelle nødvendige oplysninger, hvis klageren vil anmode om genoptagelse overfor Skat i medfør af skatteforvaltningsloven.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Da banken under klagesagen har genindsat de af banken solgte positioner, får klageren klagegebyret tilbage.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.