Erstatning ved manglende indbetaling på ratepension

Sagsnummer:28/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn
Klageemne:Ratepension - manglende indbetaling
Fejlekspedition - pensionskonti
Ledetekst:Erstatning ved manglende indbetaling på ratepension
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om kompensation for bankens manglende indbetaling af indskud på klagerens ratepension hos banken.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1967 og kunde i Nordea, henvendte sig få dage inden årsskiftet 2014/2015 i sin lokale afdeling og bad banken indsætte 50.900 kr. på hans ratepension konto -563 i banken.

Ved en fejl fra bankens side blev beløbet ikke indsat på klagerens ratepensionsordning med virkning for indkomståret 2014.

I starten af januar 2015 blev fejlen opdaget, og banken indsatte den 6. januar 2015 beløbet på ratepensionskontoen.

Den 8. januar 2015 bekræftede banken over for klageren, at banken havde begået en fejl ved ikke at få indsat det ønskede beløb. Banken oplyste også, at den ville kompensere klageren herfor.

Banken sendte den 16. juli 2015 efter modtagelse af klagerens skatteopgørelse for 2014 en mail til klageren og oplyste, at klageren ville få refunderet et procenttillæg på 410 kr., som klageren skulle betale i restskat. Følgende fremgik også af mailen:

”…

Vi kan ikke tilbyde dig anden form for refusion, da du ikke har haft et ”tab” ved ikke at få indskud på ratepensionen.

Din indkomst betyder, at du betaler bundskat, og du ville derfor alene have fået et fradrag for indskuddet på 34,67%.

Når du går på pension og skal have ratepensionen udbetalt, vil du skulle beskattes af minimum samme skattesats.

Vi vil selvfølgelig notere os, at vi har lavet denne fejl, og skulle der være lempeligere beskatning på udbetalingstidspunktet, vil vi refundere dig dette tab.

…”

Efter det oplyste var klageren ikke enig i bankens tilbud om betaling af 410 kr.

Den 2. oktober 2015 indsatte banken 2.500 kr. på klagerens konto -598 i banken.

Parternes påstande

Den 23. januar 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal kompensere ham yderligere for fejlen.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uden accept har overført 2.500 kr. til hans konto som godtgørelse.

Banken kan ikke uden konsekvens forsømme en indgået aftale om indsættelse af midler på hans pensionsordning.

Ved overførsel af 2.500 kr. har banken erkendt sin fejl. Beløbet er grebet ud af den blå luft og overført uden hans accept.

Der var ikke nogen forudgående dialog med banken herom, og banken var ikke berettiget til på egen hånd at bestemme kompensationens størrelse.

Banken skal kompensere ham yderligere og dokumentere hvordan banken er nået frem til kompensationens størrelse.

Nordea Bankhar anført, at klageren har krav på erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Efter den almindelige tabsbegrænsningspligt, skal tabet opgøres med baggrund i, at indbetalingen til ratepensionen skete den 6. januar 2015.

Banken skal alene godtgøre klageren renter af skatteværdien af den manglende indbetaling i ét år.

Tabet er opgjort til 2.042,44 kr., efter satser oplyst af klagerens revisor. Forrentning af skatteværdien i et år med en rentesats på 9,25 % udgør 1.632,44 kr. og procenttillægget udgør 410 kr. Banken har for god ordens skyld indsat 2.500 kr. på klagerens konto.

Erstatningsopgørelsen er i overensstemmelse med Ankenævnets praksis, jf. 186/2007.

Klageren har ikke dokumenteret, at han hidtil (dvs. op til 2013) har udnyttet muligheden for at indbetale på en ratepension. Det er derfor ikke sandsynligt, at han pludselig fra og med 2015 ville udnytte denne mulighed fuldt ud.

Selv hvis det bliver lagt til grund, at klageren fuldt ud i årene fra 2015 og fremefter vil udnytte loftet, har han ikke lidt et tab, idet han har haft og har mulighed for at foretage alternativ opsparing. Klageren kan alternativt indbetale 50.900 kr. på en livrente, hvor han vil opnå den samme værdistigning, som hvis de var blevet indbetalt på en ratepension.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren anmodede ved udgangen af 2014 banken om at indsætte 50.900 kr. på hans ratepensionskonto i banken. Ved en fejl fra bankens side blev beløbet ikke indsat på klagerens ratepensionskonto med virkning for indkomståret 2014. Banken har erkendt fejlen, og den har erklæret sig indstillet på at kompensere klagerens økonomiske tab herved.

Banken har til klageren betalt samlet 2.500 kr., der dækker over manglende forrentning af skatteværdien i et år med en rentesats på 9,25 %, et procenttillæg til SKAT på 410 kr. og et mindre beløb i godtgørelse.

Efter pensionsbeskatningsloven er det ikke længere muligt at reparere på manglende indbetalinger ved indskud på en arbejdsgiveradministreret ordning eller ved éngangsindskud på en privat ratepension, hvor fradraget fordeles over 10 år, såfremt indskyderen fremadrettet vælger at indskyde op til fradragsgrænsen.

Vedrørende fastsættelsen af tabets størrelse bemærker Ankenævnet indledningsvist, at klageren er forpligtet til at begrænse sit tab og således til f.eks. at indskyde størst muligt beløb på en aldersopsparing.

Klageren har – udover det direkte tab i form af renter på restskatten på 410 kr. – uigenkaldeligt mistet retten til at investere 50.900 kr. på sin ratepension, som Ankenævnet lægger til grund er klagerens foretrukne skattemiljø. Klageren har mulighed for at investere i et andet skattemiljø eksempelvis frie midler i et åbent depot. Størrelsen af et tab ved investering i et alternativt skattemiljø afhænger af en række faktorer. Tabet kan derfor ikke opgøres endeligt og må fastsættes skønsmæssigt.

Henset til, at klagerens pensionering ikke kan antages at være nært forestående, finder Ankenævnet efter en samlet vurdering, at klagerens samlede tab kan fastsættes til 5.000 kr. Nordea Bank skal derfor betale yderligere 2.500 kr. til klageren.

Ankenævnets afgørelse

Nordea Bank skal inden 30 dage fra afgørelsen betale 2.500 kr. til klageren.

Klageren får klagegebyret tilbage.