Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet

Sagsnummer:396/2010
Dato:22-03-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet
Indklagede:GE Money Bank
Øvrige oplysninger:OF IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning

Sagen vedrører, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at gøre indsigelse mod en række transaktioner foretaget med hendes MoreCard i perioden januar 2010 til april 2010.

Sagens omstændigheder

I april 2007 udstedte GE Money Bank et MoreCard, der fungerede som et MasterCard, til klageren i tilknytning til en samtidigt etableret kredit med et maksimum på 50.000 kr.

Klageren modtog hver måned betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvoraf transaktioner foretaget med hendes MoreCard fremgik. Endvidere fremgik klagerens ydelser i henhold til kreditaftalen (2 % af saldoen på kreditten) af betalingsoversigterne.

Klageren har oplyst, at hun om aftenen den 31. maj 2010 ved gennemgang af sine betalingsoversigter fra Betalingsservice blev opmærksom på nogle transaktioner, som hun ikke havde iværksat. Hun kontaktede banken telefonisk og fik spærret sit MoreCard den næstfølgende dag.

Ved brev af 1. juni 2010 rejste klageren indsigelse mod i alt 43 betalingstransaktioner foretaget i perioden fra den 11. januar 2010 til den 16. april 2010, alle foretaget i USD. Ved brev af 6. juli 2010 meddelte banken, at det ikke var muligt at tilbageføre beløbene fra forretningerne, da fristen for indsigelser var overskredet.

Der er under sagen fremlagt kopi af 5 betalingsoversigter fra Betalingsservice udsendt til klageren hver den 1. i måneden i perioden fra februar 2010 til juni 2010. Klageren har rejst indsigelse mod følgende transaktioner:

Betalingsoversigt pr. 1. februar 2010: én transaktion den 11. januar 2010, ca. 868 kr.

Betalingsoversigt pr. 1. marts 2010: én transaktion den 19. januar 2010, ca. 703 kr.

Betalingsoversigt pr. 1. april 2010: 15 transaktioner foretaget fra den 17. februar 2010 til den 10. marts 2010, i alt ca. 9.892 kr.

Betalingsoversigt pr. 1. maj 2010: 18 transaktioner foretaget fra den 15. marts 2010 til den 12. april 2010, i alt ca. 5.027 kr.

Betalingsoversigt pr. 1. juni 2010: 8 transaktioner foretaget fra den 13. til den 16. april 2010, i alt ca. 1.666 kr.

Banken har under sagen fremlagt bankens gældende kortbestemmelser for MoreCard, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

"… I forbindelse med opkrævningen modtager du en månedlig oversigt, enten via særskilt brev eller via BetalingsService. Heraf fremgår kortkontoens saldo … størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger …

2.6 Dit ansvar hvis andre misbruger dit kort

Dit ansvar hvis andre misbruger dit kort fremgår af lov om betalingstjenester §§ 61 og 62 …

2.7 Kontrol af månedsopgørelse

Du skal kontrollere din månedsopgørelse omhyggeligt. …Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af månedsopgørelsen, skal du i første omgang rette henvendelse til betalingsmodtager med henblik på korrektion. Bliver forholdet ikke løst, skal du give GEMB besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, du har modtaget månedsopgørelsen. Giver du meddelelse til GEMB så sent, at GEMB ikke kan rejse kravet over for indløser af MoreCard, betragtes dette som passivitet med den retsvirkning, at du fortaber retten til indsigelse. Generelt kan siges, at denne fortabes 13 måneder efter transaktionsdatoen. Ved reklamation vil GEMB foretage en undersøgelse af din indsigelse. GEMB vil sædvanligvis indsætte det reklamerede beløb … mens undersøgelsen pågår. … Hvis undersøgelsen viser, at din indsigelse var uberettiget, vil det tilbageførte beløb blive hævet på din konto … Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i §§ 61 62 i lov om betalingstjenester, jf. pkt. 2.6 …"

Parternes påstande

Den 9. juli 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at GE Money Bank skal erstatte hendes tab som følge af misbruget.

GE Money Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at hun ikke har kendskab til de omhandlede transaktioner.

Hun kontaktede straks banken, da hun den 31. maj 2010 blev bekendt med misbruget. Hun havde ikke tidligere gennemgået betalingsoversigterne, da betalingerne skete automatisk, og da hun ikke havde haft mulighed herfor på grund af ferie og flytning.

Hun modtog ikke kontoudskrifter fra banken, men kun betalingsoversigter. Betalingsoversigten fra juni 2010 indeholdt betalinger tilbage til den 13. april 2010.

I kortbestemmelserne for MoreCard stod, at hun skulle kontrollere månedsopgørelsen omhyggeligt, men der var ikke angivet en frist.

GE Money Bank har bl.a. anført, at banken foretog en grundig gennemgang af klagerens indsigelser sammen med NETS. Banken afviste klagerens krav, da fristen for indsigelser var overskredet.

Klageren har fortabt retten til indsigelse som følge af passivitet. Klageren rejste ikke indsigelse snarest muligt.

Klageren foretog ikke en løbende kontrol af transaktionerne på sine Betalingsservice oversigter i henhold til kortbestemmelsernes pkt. 2.7.

Klageren handlede uforsigtigt og i strid med kortbestemmelserne ved at undlade at kontrollere sine betalingsoversigter i 4 måneder.

Klageren burde have kontrolleret og bemærket transaktionerne. Klageren kunne have konstateret misbruget ved en enkelt kontrol og derved have forhindret efterfølgende transaktioner. Klageren kunne have konstateret transaktionerne ved en gennemgang af oversigten fra januar. Alene på oversigten for april blev der debiteret for over 9.000 kr.

Klagerens sene indsigelse medførte, at banken ikke kunne rejse krav overfor indløser. Banken valgte efter drøftelse med NETS ikke at rejse krav overfor indløser, da transaktionerne stammede fra samme firmaer, og da de første transaktioner var foretaget mere end 4 måneder før klagerens indsigelse.

Klagerens begrundelser for ikke at have foretaget den nødvendige kontrol er ikke vægtige nok til at undlade at foretage kontrollen.

Ankenævnets bemærkninger

Det lægges til grund, at transaktionerne på i alt ca. 18.154 kr. i perioden den 11. januar 2010 til den 16. april 2010 skyldtes andres uberettigede brug af klagerens MoreCard, hvilket heller ikke er bestridt af GE Money Bank.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Hans Daugaard og Troels Hauer Holmberg - udtaler:

Den 1. november 2009 trådte lov om betalingstjenester i kraft. Loven implementerer betalingstjenestedirektivet. Direktivet fastsætter bl.a. nye regler for forbrugeres adgang til at få tilbageført uautoriserede betalingstransaktioner. Det fremgår af direktivets artikel 58, at "For at kunne kræve tilbagebetaling af en transaktion skal brugeren af betalingstjenester underrette sin udbyder af betalingstjenester snarest muligt efter at have konstateret uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der giver anledning til krav … og ikke senere end 13 måneder efter debiteringsdatoen …Artikel 58 er gennemført ved lov om betalingstjenester § 63, og den danske lov skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets artikel 58.

Vi finder, at en forbruger herefter mister sin indsigelse vedrørende en uautoriseret betalingstransaktion, såfremt forbrugeren efter at have konstateret den uberettigede transaktion ikke retter henvendelse til banken snarest muligt.

De uautoriserede transaktioner fremgik af 5 betalingsoversigter fremsendt til klageren den 1. i måneden i perioden fra den 1. februar 2010 til den 1. juni 2010.

I overensstemmelse med klagerens forklaring lægges til grund, at klageren først blev opmærksom på de uautoriserede transaktioner ved gennemgang af sine betalingsoversigter den 31. maj 2010.

Klageren rejste indsigelse overfor banken ved brev af 1. juni 2010. Vi finder, at klageren rejste indsigelse snarest muligt efter at være blevet opmærksom på de uautoriserede transaktioner. Klageren rejste endvidere indsigelse indenfor 13 måneders fristen i lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 63. Vi finder endvidere, at klageren ikke har givet banken anledning til at tro, at hun ikke ville gøre indsigelse mod den pågældende transaktion, eller at hun på anden måde har mistet sin indsigelse ved passivitet.

GE Money Bank skal herefter tilbageføre de uautoriserede transaktioner foretaget i perioden fra den 11. januar 2010 til den 16. april 2010 på i alt ca. 18.154 kr. til klageren.

To medlemmer – Jesper Claus Christensen og Kjeld Gosvig Jensen – udtaler:

Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til forslaget til lov om betalingstjenester § 63, at "selvom der efter bestemmelsen gælder en frist på højest 13 måneder til at gøre indsigelser gældende, kan brugeren af betalingstjenester fortabe denne ret på et tidligere tidspunkt på grund af passivitet".

Efter ordlyden af betalingstjenestelovens § 63 (hvorefter indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt efter debiteringen) og lovbemærkningerne m.m. regulerer reglen ikke kun de situationer, hvor betaleren er kommet til kundskab om den uautoriserede betalingstransaktion, men også de situationer, hvor betaleren ikke gør sig bekendt med en betalingstransaktion f. eks. ved at undlade at se eller åbne kontoudskrifter eller ved at undlade at gå ind på sine kontobevægelser i mobilbank, netbank, netbank light, pengeautomater eller telefonbank. Det bemærkes, at denne forståelse af betalingstjenestelovens § 63 stemmer med den almindelige opfattelse i den juridiske litteratur, se f. eks. Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked (2010) side 156.

Overvejelser om hvad der kan lægges i den sproglige formulering af direktivet kommer derfor i anden række. Det bemærkes i denne forbindelse, at direktivteksten ikke synes at afskære, at passivitet kan tillægges betydning i spørgsmålet om udnyttelse af 13 måneders fristen, jf. direktivets præambel, Kommissionens vejledning om indre marked lovgivning, og Kommissionens rapport fra september 2011 om direktivets implementering i Danmark (hvoraf det fremgår, at betalingstjenestelovens § 63 er en konform implementering af direktivets artikel 58). Endvidere kan henvises til, at direktivets hovedregel (artikel 47) om detaljeret "snarest mulig" underretning til betaleren om ind- og udgående betalingstransaktioner er implementeret i betalingstjenestelovens § 53 og § 54, og til den varierende måde national ret på grundlag af direktivet efter det oplyste skal forstås i andre lande.

Passivitet efter betalingstjenestelovens § 63 kan kun komme på tale på baggrund af en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag.

Klageren har månedligt modtaget betalingsoversigter, og klageren ville utvivlsomt havde opdaget de uautoriserede transaktioner, hvis hun havde kigget på betalingsoversigterne. Af betalingsoversigterne fremgår, at en del af klagerens løbende betalinger betales via betalingsservice. Klageren har derfor haft anledning til at kontrollere oversigterne. Når henses hertil og til den lange tid, der gik før klageren reagerede på de uautoriserede transaktioner, har klageren ved ikke tidligere at reagere på betalingsoversigten af 1. februar 2010 fortabt retten til at rejse indsigelse mod de uautoriserede transaktioner. Vi har i den forbindelse også tillagt det vægt, at klageren og indklagede har indgået aftale om kontrol af den månedlige opgørelse, og at klageren ikke har overholdt denne aftale.

Uanset den udviste passivitet er indklagede, i det omfang det var muligt, forpligtet til at tilbageføre de betalinger, som klageren har rejst indsigelse imod. Efter det oplyste er det ikke godtgjort, at tilbageførsel ikke kunne ske i et eller andet omfang for så vidt angår de uautoriserede betalingstransaktioner på betalingsoversigterne.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

GE Money Bank skal inden 30 dage tilbageføre de uautoriserede transaktioner som ovenfor anført med valør på datoerne for debitering af transaktionerne.

Klageren får klagegebyret tilbage.