Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine og Kalvebod obligationer.

Sagsnummer:1047/2009
Dato:31-01-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg, Karin Duerlund og Bent Olufsen.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine og Kalvebod obligationer.
Indklagede:DiBa Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om DiBa Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens investering i ScandiNotes III Mezzanine og Kalvebod obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren var i 2006 kunde i DiBa Bank.

Af bankens brev af 12. januar 2006 fremgår:

"…

Forslag til investering af kontant indestående på konti i banken.

Tak for sidst. Jeg synes, vi fik en god snak om investeringsmuligheder og din indstilling til risiko m.v., så nu håber jeg, at jeg kan komme med nogle forslag, som du kan bruge.
Jeg har lagt vægt på forholdsvis sikre investeringer, som kan give dig bedst muligt afkast efter skat.

ScandiNotes er obligationer udstedt på baggrund af lån til danske/nordiske banker.
De er samtidig udstedt med en så lav kuponrente, at man kan udnytte muligheden for at få en del af afkastet fra obligationerne som skattefri kursgevinst.
2% ScandiNotes 2010/2015 Mezzanine handles p.t. til priser omkring 91,50, og giver derved en eff.rente på ca. 4% og efter 45% skat ca. 3% p.a.
Dette skal ses ud fra en forventet indfrielse pr. 1/11-2010.

3% ScandiNotes 2009/2012 Senior handles omkring kurs 98,50 = eff.rente 3,4% og ca. 2% efter skat. Forventet indfrielse 1/11-2009.

2% Kalvebod 2010/2013 (også på baggrund af lån til banker) kurs ca. 92,25 = eff.rente 3,8% og ca. 2,8% efter skat. Forventet indfrielse 1/11-2010.

Til sammenligning giver "sikre" Skibskreditobl. (garanteret af staten):
2% Skibe udløb 15/11-2009 kurs 96,50 eff.rente ca. 3% og ca. 2% efter skat.
2% Skibe udløb 15/11-2010 kurs 95,15 eff.rente ca. 3,1% og ca. 2,15% e. skat.

De "tyrkiske obligationer" talte vi om, og den vigtigste pointe er stadigvæk, at man deltager i en forventet positiv valutakursudvikling, uden at man samtidig sætter hele sin investering på spil.
Jeg vedlægger vores brochure …

Endelig vil jeg også foreslå en del af din investering i udenlandske obligationer gennem investeringsforeninger.
Som du selv har set, så har Sydinvest afdelinger med Virksomhedsobligationer og Højrentelande, og tilsvarende har BankInvest afdelinger med samme type investeringer.
Ved disse investeringer forventer vi et højere afkast, men der er også risiko for større kursudsving i investeringsperioden end ved de korte danske obligationer. Gevinst og tab på udenlandske investeringer er fuldt skattepligtig som kapitalindkomst (altså ingen skattefrie kursgevinster).

Et forslag til investering for ?? kr.:

30% i 2% Scandinotes 2010/2015
30% i 2% Kalvebod 2010/2013
30% fordelt på Virksomhedsobl. og Højrentelande
10% i "Tyrkiske obligationer" udstedt og garanteret af Kommunekreditforen.

Jeg har heller ikke glemt, at du måske kunne være interesseret i at investere i aktier, hvis banken er med til at styre investeringerne.
Jeg håber derfor, at du vil gemme et beløb til placering i FormuePleje.

…"

Af rådgiverens mail af 27. marts 2006 fremgår:

"…

Som aftalt på vores møde i torsdags, så sender jeg lige et forslag til godkendelse, før jeg sætter i gang.

Derefter foreslår jeg obligationsinvesteringer som følger:

for 300.000 kr. 2% ScandiNotes 2010/2015
for 300.000 kr. 2% Kalvebod 2010/2013
for 100.000 kr. 0% Kommunekredit TRY/DKK "tyrkerobligationer"
for 150.000 kr. Investeringsbeviser Sydinvest Virksomhedsobligationer
for 150.000 kr. Investeringsbeviser Sydinvest Højrentelande-obligationer

Jeg har samtidig bedt en af vore porteføljemanagere om at komme med forslag til køb af aktier/investeringsbeviser for ca. 250.000 kr.

…"

Af klagerens mail af 27. marts 2006 fremgår:

"…

Med de sidste dages skriverier om islandske banker og økonomi, kan jeg da godt blive lidt betænkelig ved at disse, som jeg husker det, indgår i den foreslåede ScandiNotes - ??

De 2 foreslåede Sydinvest afdelinger, hvad er det spicifikt for nogen? som jeg læser i Sydinvest, er der flere muligheder.

…"

Af rådgiverens mail af 28. marts 2006 fremgår:

"…

De foreslåede obligationer er naturligvis behæftet med en lille usikkerhed - og derved også den højere rente.
Med hensyn til de islandske banker, så tegner de sig kun for i alt 9% af lånet. Og da lånet igen er opdelt i 3 trancher, hvor JUNIOR-tranchen dækker de første ca. 12,5% af et evt. tab, så synes jeg ikke risikoen på de islandske banker er særlig stor for de foreslåede obligationer.

Med hensyn til Sydinvest-afdelingerne så er det de "rene" afdelinger, som jeg foreslår. (ikke Mix eller Valuta)

…"

Den 30. marts 2006 købte klageren til kurs 90,10 for 288.320 kr. 2% Kalvebod PLC 2005/2013 og til kurs 90,25 for 293.312,50 kr. 2% ScandiNotes III Mezzanine 1/11-2015 obligationer.

Af rådgiverens mail af 28. august 2008 fremgår:

"…

Som aftalt i telefonsamtale, så sender jeg den seneste opdatering om Kalvebod-obligationerne, hvor du p.t. har 320.000 kr. pålydende værdi.
Denne pålydende værdi kan iflg. vedhæftede forventes nedskrevet til 88,2% - eller til pålydende værdi 282.240 kr.

Samtidig vedhæftes et internt notet fra banken omkring udstedelsen af ScandiNotes. De endelige procentsatser kan derfor afvige lidt.
Af dette kan læses, at Junior-kapitalen (som tager tab forud for dine obligationer) er blevet reduceret med 10,7% af den samlede obligationsudstedelse. Da Junior-tranchen udgjorde ca. 12,6%, så er lidt over 80% af "bufferen" altså forsvundet.
Du vil beholde din nuværende beholdning på 325.000 kr., som kan forventes indfriet til kurs 100, men den opståede usikkerhed omkring bankerne vil uden tvivl medføre, at handelspriserne i den kommende tid vil falde – hvor meget tør jeg ikke gætte på.

Dette er et forsøg på at videregive den viden, som jeg indtil nu er i besiddelse af. Jeg må derfor gøre opmærksom på, at den endelige afgørelse kan afvige fra ovenstående.

Ring til mig, hvis du har yderligere spørgsmål.

…"

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet oplyst, at rådgiveren i mailen af 28. august 2008 henviser til en telefonsamtale, som forefindes i banken og hvoraf fremgår:

"…

[klageren:] … lad os lege med tanken om, at junioren tager hele tabet og at man ikke kommer ind i min tranche …

[rådgiveren:] … det forudsætter at der ikke sker mere … og så vil obligationerne sandsynligvis blive indfriet før tiden …

…"

Klageren sendte den 21. juni 2009 en klage til banken vedrørende investeringerne i ScandiNotes og Kalvebod obligationer.

Ved brev af 7. august 2009 tilbød banken at tilbagekøbe ScandiNotes obligationerne til kurs 60,47 svarende til 67 % af klagerens oprindelige købskurs.

Ved brev af 26. august 2009 accepterede klageren bankens tilbud med et forbehold om at kunne "vende tilbage".

Ved brev af 2. september 2009 oplyste banken, at tilbuddet var "et forsøg på at finde en endelig afgørelse på den opståede tvist omkring rådgivningen". Da klagerens accept ikke var uden forbehold, henviste banken klageren til at søge sagen afgjort ved Pengeinstitutankenævnet.

Banken har oplyst, at pr. 30. oktober 2009 var ScandiNotes III Mezzanine nedskrevet til 0 % og Kalvebod obligationerne nedskrevet med ca. 12 %.

Parternes påstande.

Klageren har den 29. september 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at DiBa Bank skal tilbagekøbe ScandiNotes og Kalvebod obligationerne til de oprindelige anskaffelseskurser eventuelt minus modtagne renter.

DiBa Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at investeringerne i ScandiNotes og Kalvebod obligationer blev foretaget på baggrund af rådgivning fra banken.

Hans risikoprofil må være konstateret til lav.

Efter en samtale med en af bankens porteføljemanagere vedrørende risikovillighed og en eventuel investering i aktier var managerens anbefaling, at han ikke skulle investere heri.

Banken gjorde ikke opmærksom på, at investeringerne i ScandiNotes og Kalvebod obligationer var i komplekse papirer og stærkt usikre. Han modtog ikke oplysninger om hvilke banker, som stod bag obligationerne, herunder, at Roskilde Bank er med i begge papirer, hvilket man vist ikke forstår som risikospredning.

Investering i ScandiNotes og Kalvebod svarer til at investere i aktier, altså at stille ansvarlig kapital til rådighed for en virksomhed med de risici, som dette indebærer. Rådgiveren burde have gjort dette klart for ham. Denne type investeringer hører til i højrisikogruppen.

Det var hans opfattelse, at investeringerne i Sydinvest og i et vist omfang Kommunekredit TRY/DKK var risikobetonede, hvorfor han var sikker på, at ScandiNotes og Kalvebod var de sikre investeringer.

Han blev ikke informeret om obligationernes særlige risiko.

Det kan ikke være fornuftigt at foreslå en prioritering med 60 % af en investering i ScandiNotes og Kalvebod til en person med lav risikovillighed, hvis dette ikke er sikre obligationer, hvorfor han ikke anede nogen risiko.

Rådgiveren synes ikke i den fremlagte mail, at risikoen på de islandske banker var særlig stor. Han spurgte hertil, fordi der på tidspunktet i visse medier stod, at islandske banker kunne få problemer.

I august 2008 hører han nogle rygter om ScandiNotes og Kalvebod obligationerne, hvilket får ham til at spørge til sikkerheden i papirerne. I svaret fra rådgiveren står, at han vil beholde papirerne til de udløber, hvor de vil blive indfriet til kurs 100. Han foretager sig derfor ikke yderligere.

Banken har erkendt fejl i rådgivningen, men alene tilbudt tilbagekøb af ScandiNotes obligationerne til en beregnet kurs på 60.47, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Han har lidt store tab på investeringerne.

Banken foregiver, at vidneafhøring er nødvendig for at undgå en behandling af sagen ved Ankenævnet. Hvis dette belønnes, vil sagsbehandlingen ved nævnet gøres illusorisk. Behandlingen ved nævnet bør fastholdes, idet banken ikke har dokumenteret, at båndede samtaler eller vidneafhøring har væsentlig betydning for fastsættelsen af ansvarsgrundlaget.

Hvis nævnet finder, at sagen skal afvises på baggrund af båndede telefonsamtaler, opfordres til, at banken sender lydkopier til nævnet og hans advokat inden afgørelse om afvisning træffes.

DiBa Bank har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at klageren - henset til rådgiverens brev af 12. januar 2006 - ikke kan have været uvidende om, at det var banker, som stod bag obligationerne og at risikoen var, at en eller flere af bankerne ikke kunne betale lånet tilbage.

Rådgiveren sammenholder de omtvistede obligationers renter og kurser med "sikre" Skibskreditobligationer, hvorved det tydeligt fremgår, at den effektive rente på ScandiNotes og Kalvebod obligationer er højere. Det oplyses, at forholdet mellem effektiv rente og risiko blev drøftet på mødet forud for brevet.

Klageren interesserede sig forud for købet specielt for risikoen på de islandske banker. Rådgiveren har således specifikt været inde på, hvilke banker som deltog i Kalvebod og ScandiNotes. Klageren har herefter gjort sig overvejelser om den risiko, der hvilede på hver enkelt banks betalingsevne.

Klageren læste om en foreslået investering i Sydinvest. Han er en person, som grundigt sætter sig ind i forholdene forud for sine beslutninger.

Banken ydede en fuld ud forsvarlig og tilstrækkelig rådgivning herunder vedrørende risici forud for klagerens beslutning om investering i ScandiNotes og Kalvebod obligationer.

Klageren er blevet oplyst om ScandiNotes obligationernes særlige risiko. ScandiNotes’ opdeling i trancher fremgår også af en mail forud for klagerens investering.

Klageren accepterede at løbe en højere risiko i forventning om et større afkast.

Klageren påstår, at hans risikovillighed var meget lav. Dette stemmer ikke med, hvad der noteret i sagen, idet han i banken er kategoriseret som middel risikovillig.

Klagerens tab på Kalvebod obligationerne kan opgøres til ca. 6.000 kr. eksklusiv modtagne renter, hvis den nuværende nominelle beholdning indfries til kurs 100 i år 2013. Tabet på ScandiNotes obligationerne kan opgøres til 293.300 kr. eksklusiv modtagne renter.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der til sagens opklaring ønskes en bevisførelse og indkaldt vidner til afgivelse af forklaring. Forud for klagerens investering blev ført flere samtaler med rådgiveren, som ikke er blevet optaget. Banken kan for domstolene føre bevis af afgørende betydning.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at han ikke af DiBa Bank er blevet rådgivet fyldestgørende om risici ved investeringen i ScandiNotesIIIMezzanine og Kalvebod obligationerne.

Banken har anført, at klageren er blevet korrekt rådgivet herunder om den særlige risiko ved obligationerne.

Ankenævnet finder ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om bankens rådgivning af klageren var ansvarspådragende. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

">a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.