Indsigelse om manglende overholdelse af aftalte vilkår for kundeforhold samt mod gebyrer ved overførsel af depoter og pensionskonti til andet pengeinstitut. Genoptaget sag på grund af indsigelse om inhabilitet.

Sagsnummer:275/2023
Dato:07-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Rolf Høymann Olsen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Gebyr - overførsel
Forældelse - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om manglende overholdelse af aftalte vilkår for kundeforhold samt mod gebyrer ved overførsel af depoter og pensionskonti til andet pengeinstitut. Genoptaget sag på grund af indsigelse om inhabilitet.
Indklagede:Totalbanken (nu Sparekassen Danmark)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende overholdelse af aftalte vilkår for kundeforhold samt mod gebyrer ved overførsel af depoter og pensionskonti til andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

I en mail af 28. april 2023 til sekretariatet anførte klageren blandt andet følgende om en klage over Totalbanken (nu Sparekassen Danmark og herefter betegnet indklagede), som Ankenævnet havde behandlet:

”Jeg ønsker sag 384/2017. af d.02.03.2018. bliver genoptaget, eller sagsbehandles som en ny sag.

Mit grundlag for dette er, det i sagsbehandlingen af år 2018. ikke er sket en sagsbehandling af de korrekte forhold, det er indfattet i sagen.

…”

Det følger af Ankenævnets hjemmeside, at Ankenævnets sekretariat opbevarer sagsmateriale i fem år regnet fra sagens afslutning. Herefter bliver materialet makuleret, ligesom der vil ske sletning af elektronisk opbevarede oplysninger.

Da Ankenævnets sekretariat alene er i besiddelse af en anonymiseret udgave af afgørelsen i sag nr. 384/2017 på sin hjemmeside og således ikke længere er i besiddelse af sagsmateriale vedrørende sag nr. 384/2017, herunder klagerens navn, henviste sekretariatet klageren til at indgive en ny klage.

Den 8. maj 2023 indbragte klageren en klage over indklagede for Ankenævnet.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet har indklagede fremlagt Ankenævnets afgørelse i sag nr. 384/2017 af 2. marts 2018 påført klagerens navn på forsiden, hvoraf fremgår, at klageren tidligere har klaget til Ankenævnet over vilkår for sit kundeforhold med indklagede og over de gebyrer, som P1 beregnede sig ved overførslen af hans engagement til indklagede og de gebyrer, som indklagede beregnede sig ved overførslen af hans depoter og pensionskonti til pengeinstituttet P3. Af afgørelsen fremgår blandt andet:

”…

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Totalbanken i sommeren 2015. Ved udgangen af 2015 bestod klagerens engagement i banken af en eurokonto -616, en millionærkonto -769 og en budgetkonto, der senere blev ændret til en lønkonto -509.

I oktober/november 2016 flyttede klageren en aldersopsparing, en kapitalpension med et tilhørende kapitalpensionsdepot samt en ratepensionskonto fra et andet pengeinstitut, P1, til Totalbanken.

Klageren drev ligeledes et ”fritidsfirma” som en personlig ejet virksomhed, og han flyttede ligeledes en erhvervskonto og et opbevaringsdepot tilhørende virksomheden fra P1 til Totalbanken.

I oktober 2017 skiftede klageren pengeinstitut, og Totalbanken modtog en overførselsanmodning fra et pengeinstitut, P3, både vedrørende klagerens personlige engagement og vedrørende klagerens personlige virksomhed.

Overførslerne blev gennemført den 24. oktober 2017. …

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Totalbanken skal godtgøre ham hans gebyrudgifter til P1 i forbindelse med overførsel af engagementerne til Totalbanken, og at Totalbanken skal refundere ham de opkrævede gebyrer i forbindelse med overførsel af engagementerne til P3, alternativt at Totalbanken genetablerer engagementerne og opretter en kreditaftale til ham på de aftalte vilkår.

Ankenævnets bemærkninger

Klagen vedrører blandt andet Totalbankens beregning af et beløb på i alt 215,13 kr. i forbindelse med overførsel af en erhvervskonto og et opbevaringsdepot tilhørende en af klageren personlig ejet virksomhed til pengeinstituttet, P3. Ankenævnet finder, at klager om overførsel af erhvervskonti og depoter tilhørende erhvervsvirksomheder vedrører et erhvervsmæssigt kundeforhold, som ikke kan sidestilles med en klage vedrørende et privat kundeforhold, og at dette klagepunkt falder uden for Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. 

Ankenævnet finder ikke, at klagen i øvrigt skal afvises.

Klageren har anført, at han i forbindelse med flytning af sine pensionskonti m.v. fra pengeinstituttet, P1, indgik en aftale med Totalbanken om, at den skulle godtgøre ham de gebyrer, som P1 beregnede i forbindelse med overførslen, ligesom det blev aftalt, at han skulle have en kredit på 100.000 kr., der var gældende til hans død, tilknyttet sin konto -509.

Banken har bestridt at have indgået disse aftaler med klageren.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har løftet bevisbyrden for, at banken i forbindelse med overførsel af hans engagement fra P1 til banken gav tilsagn om, at den ville godtgøre ham de gebyrer, som P1 beregnede i forbindelse med overførslen, ligesom klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at banken gav ham tilsagn om en kredit på 100.000 kr., der skulle være gældende til hans død.

Ankenævnet finder ikke, at bankens krav på indsigt i klagerens økonomiske forhold i forbindelse med klagerens kreditansøgning kan anses for utilbørlig, eller at banken i øvrigt på utilbørlig måde stillede krav om overflytning af hans engagement fra pengeinstituttet, P2, herunder hans NemKonto og budgetkonto.

I forbindelse med flytning af sit engagement fra Totalbanken til P3 indgik klageren en aftale om overførsel med P3. Totalbanken var ikke part i denne aftale, og Ankenævnet finder ikke, at aftalen kan give klageren fortrydelsesret i forhold til Totalbanken. Ankenævnet kan således ikke pålægge Totalbanken at genetablere engagementet med klageren. 

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet refunderet klageren den beregnede dekort på 375 kr. i forbindelse med overførsel af millionærkontoen til P3.

Vedrørende bankens opkrævning af øvrige gebyrer på i alt 3.150 kr. for overførsel af engagementet til P3, fremgår disse gebyrer af bankens prisliste (prisblad). Særligt vedrørende overførsel af depoter/aktier, lægger Ankenævnet til grund, at gebyrerne er fastsat med henblik på dækning af det arbejde, der generelt er forbundet med overførsel af aktier til et andet pengeinstitut, hvortil kommer dækning af omkostninger til eksterne depotbanker ved overførsel af udenlandske aktier.

Tre medlemmer - Eva Hammerum, Anita Nedergaard og Kristian Ingemann Petersen - udtaler:

Vi finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de af Totalbanken opkrævede gebyrer overstiger det rimelige. Vi finder derfor, at det ikke kan pålægges banken at refundere gebyrerne.

Et medlem - Morten Bruun Pedersen, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, stk. 1, er tillagt to stemmer - udtaler:

Jeg finder, at Totalbanken bør nedsætte gebyret for overførsel af de danske aktier til 50 kr. pr. fondskode og gebyret for de udenlandske aktier til 100 kr. pr. fondskode med tillæg af dokumenterbare positive omkostninger.

Jeg stemmer derfor for, at Totalbanken skal nedsætte gebyrerne for overførslen af klagerens værdipapirer i overensstemmelse hermed.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen om bankens beregning af et beløb i forbindelse med overførsel af en erhvervskonto og et opbevaringsdepot tilhørende en af klageren personlig ejet virksomhed.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.”

Klagesag nr. 384/2017 har ifølge det oplyste ikke været indbragt for retten senest et år efter Ankenævnets afgørelse.

Ved en afgørelse af 30. november 2023 traf Ankenævnet, sammensat af medlemmerne: Vibeke Rønne, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Sønderbæk, Tina Thygesen og Elizabeth Bonde, afgørelse om, at klageren ikke fik medhold i klagen allerede fordi, at de af klageren rejste krav var forældede, da klageren den 8. maj 2023 indbragte sagen for Ankenævnet.

Klageren gjorde efterfølgende indsigelse mod afgørelsen og anmodede om, at sagen blev behandlet i Ankenævnet på ny, idet han anførte, at der forelå inhabilitet hos to af Ankenævnets medlemmer.

Den 17. januar 2024 meddelte Ankenævnets sekretariat klageren, at det var blevet besluttet, at sag nr. 275/2023 blev behandlet på et nyt møde i Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om:

A1) Fuld kompensation/tilbagebetaling af alle opkrævede omkostninger af Totalbanken i forbindelse med overførslen af kundeforholdet til P3.

A2) Totalbanken betaler alle omkostninger hos P1 i forbindelse med overførslen af kundeforhold hos P1 til Totalbanken.

B1) Totalbanken overholder den indgåede aftale omkring privat kassekredit på 100.000,00 kr. Dette med de aftalte vilkår for kreditten.

B2) Totalbanken afholder sig fra efterfølgende at opnå en anden aftale m.m. omkring kreditten og vilkårene for kreditten.

B3) Totalbanken overholder kreditaftalelovens § 7 c i forbindelse med kreditten og ikke ved ulovlig svig søger en for banken forbedret og anden aftale/aftalevilkår.

Totalbanken (nu Sparekassen Danmark) har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han oplyste indklagede om, at den ikke skulle foretage overførslerne til P3, hvis han blev pålagt omkostninger i forbindelse med overførslen. Dette forhold har Ankenævnet ikke behandlet i sin tidligere afgørelse.

Sagen angik ikke, om de opkrævede omkostninger var rimelige i forhold til det udførte. Sagen vedrørte, at indklagede ikke skulle have foretaget overførslen til P3, såfremt indklagede beregnede sig omkostninger i forbindelse med overførslen. Indklagede er derfor forpligtet til at tilbagebetale de gebyrer, som den har beregnet sig.

Indklagede har endvidere udvist svig ved efterfølgende at ændre den aftale om en privat kassekredit på 100.000 kr. og vilkårene herfor, som han indgik med indklagede.

Det kan oplyses, at Skattestyrelsen efterfølgende har tvangsrettet hans oplysninger indgivet til Skattestyrelsen af indklagede vedrørende hans kundeforhold. Indberetninger som var væsentligt til ugunst for hans person og til gunst for indklagede.

Totalbanken (nu Sparekassen Danmark) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen er unødig – samme klagesag er allerede behandlet én gang - og bør derfor afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at klagerens krav i den oprindelige klagesag 384/2017 er forældet, jf. bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 5, stk. 1, nr. 3 og § 5, stk. 2, hvorefter gebyrer forældes efter 3 år, når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt. Anerkendelse er senest sket ved den oprindelige klagesag i 2018.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af forældelseslovens § 3, at forældelsesfristen er tre år.

Allerede fordi klagen vedrører indsigelse mod beregning af gebyrer, som blev opkrævet i henholdsvis 2016 og 2017, samt indsigelse mod indklagedes manglende overholdelse af aftalte vilkår for klagerens kundeforhold i 2017, finder Ankenævnet, at et eventuelt krav på tilbagebetaling af gebyrer og et eventuelt krav mod indklagede for manglende overholdelse af aftalte vilkår for kundeforholdet var forældet den 8. maj 2023, da klageren indbragte sagen for Ankenævnet. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke anledning til at tage stilling til, hvorvidt de af klageren rejste krav tidli- gere har været behandlet i Ankenævnets afgørelse i sag 384/2017 af 2. marts 2018.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.