Hæftelse for medarbejders svigagtige dispositioner. Afvisning.

Sagsnummer:153/1989
Dato:29-06-1989
Ankenævn:Peter Blok, Hans Rex Christensen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Hæftelse for medarbejders svigagtige dispositioner. Afvisning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Pr. 1. oktober 1986 afhændede klageren en ham tilhørende ejerlejlighed. Købesummen skulle berigtiges ved købers overtagelse af indestående hæftelser, erlæggelse af kontant udbetaling og for restkøbesummen udstedelse af sælgerpantebrev. Den kontante del af købesummen blev indbetalt til indklagedes Ordrup afdeling, med hvem klageren havde et engagement. På opfordring fra afdelingens daværende souschef blev sælgerpantebrevet udstedt med den pågældende som kreditor, idet han overfor parterne oplyste, at dette ville lette det salg af pantebrevet, som skulle ske, for at provenuet kunne benyttes til nedbringelse af klagerens engagement med afdelingen.

Den pågældende medarbejder tilegnede sig den kontante købesum og belånte det til ham udstedte sælgerpantebrev i et andet pengeinstitut, som siden har tvangsrealiseret det.

Indklagede har erkendt at være erstatningsansvarlig overfor klageren for så vidt angår udbetalingen på 35.000 kr., men har afvist et erstatningsansvar for så vidt angår værdien af sælgerpantebrevet, som af retten i forbindelse med den mod afdelingens tidligere souschef førte straffesag er ansat til 65.000 kr.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte ham pantebrevets værdi med 65.000 kr. med tillæg af den for pantebrevet gældende rente på 9% p.a. fra den 1. oktober 1986 af pantebrevets hovedstol på 80.812,02 kr. til betaling sker.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at han henvendte sig til afdelingens daværende souschef i dennes egenskab af pengeinstitutfunktionær og ikke som privatmand, hvorfor indklagede må hæfte for den pågældendes besvigelser. De nærmere omstændigheder om udstedelse og underskrivelse af det omhandlede pantebrev må i denne forbindelse være sagen uvedkommende.

Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at afvikling af pengeinstitutforretninger må ske i den almindelige åbningstid, enten i indklagedes lokaler eller hvor indklagede dog er officielt repræsenteret, hvorfor man ikke kan have et ansvar i anledning af den pågældendes tilegnelse af pantebrevet, idet dette efter det foreliggende må anses som underskrevet under private former. Et eventuelt erstatningsansvar for indklagede i sagens anledning måtte i øvrigt bortfalde eller dog nedsættes på grund af den af klageren udviste adfærd. Det er højst usædvanligt, at klageren har accepteret, at det ham tilkommende sælgerpantebrev blev udstedt til indklagedes navngivne medarbejder som kreditor, og klageren har yderligere handlet uagtsomt ved ikke efterfølgende at sikre sig kontrol med, at pantebrevet blev indlagt i depot, med afregning af det planlagte salg og med betaling af eventuelle mellemliggende terminsydelser.

Ankenævnets bemærkninger:

En stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt indklagede hæfter for det tab, klageren har lidt som følge af den pågældende medarbejders svigagtige dispositioner over pantebrevet, og - i bekræftende fald - til spørgsmålet om bortfald eller nedsættelse af erstatningen som følge af egenskyld fra klagerens side findes at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet. Nævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.