Indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning og krav om erstatning for negativt afkast og omkostninger.

Sagsnummer:170/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Puljepension - negativt afkast
Puljepension - rådgivning om placering
Ledetekst:Indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning og krav om erstatning for negativt afkast og omkostninger.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod rådgivning om flytning af pension fra kontant placering til puljeordning og krav om erstatning for negativt afkast og omkostninger.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en aldersopsparing, der var placeret kontant.

På et møde i banken den 18. marts 2015 drøftede klageren og banken muligheden for at placere aldersopsparingen i en puljeordning. På mødet blev der udarbejdet en investeringsprofil, hvori klagerens risikoprofil og tabsevne blev fastlagt til middel. Tidshorisonten var 3 til 7 år. Banken udarbejdede endvidere et investeringsforslag, hvori banken anbefalede klageren at placere aldersopsparingen i bankens puljeordning ”puljeinvest” med middel risiko. Klageren fik udleveret en kopi af investeringsprofilen og investeringsforslaget, hvoraf bl.a. fremgik:

”… Risikovillighed – Middel

… Du er villig til at acceptere udsving i værdien af din investering og tab inden for investeringens løbetid. Du foretrækker, at der er lav sandsynlighed for, at dine investeringer falder betydeligt i værdi i investeringens løbetid. …

Din egen beslutning

Husk at vores forslag ikke erstatter din egen vurdering af, om du skal disponere i overensstemmelse med forslaget. … Du skal være opmærksom på, at handel med værdipapirer altid indebærer en risiko for tab. …”

Samme dag underskrev klageren en aftale om placering af aldersopsparingen i puljeinvest med middel risiko. Banken har oplyst, at klageren fik udleveret en kopi af Regler for deltagelse i Puljeinvest, Retningslinjer for bankens administration af Puljeinvest og Aktuel information om Puljeinvest.

Den 20. marts 2015 sendte banken en bekræftelse til klageren på indtræden i puljeinvest med middel risiko. Banken oplyste, at midlerne for tiden blev investeret i obligationer med 71,26 % og aktier med 28,74 %.

Værdien af klagerens aldersopsparing udgjorde henholdsvis 578.128,18 kr. pr. 30. marts 2015 og 584.578,18 kr. pr. 30. april 2015.

Af en oversigt vedrørende 2015 fremgår, at afkastet på klagerens aldersopsparing var negativt med 10.183,98 kr., at administrationsgebyr og øvrige omkostninger udgjorde henholdsvis 5.483,20 kr. og 835,84 kr., og at den samlede årlige omkostningsprocent var 1,09 %.

Den 15. februar 2016 rejste klageren indsigelse mod det negative afkast. Den 24. februar 2016 meddelte klageren, at han ønskede at udtræde af puljeinvest. Klageren udtrådte herefter med virkning fra den 29. februar 2016. Klagerens konto blev debiteret yderligere med 11.969,30 kr. vedrørende negativt afkast for tiden fra den 1. januar 2016 til den 25. februar 2016 og med 1.103,56 kr. for administrationsgebyr for tiden fra den 1. januar 2016 til den 24. februar 2016.

Parternes påstande

Den 9. maj 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal erstatte ham tabet ved flytning af pensionen til puljeordning.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning var mangelfuld. Banken anbefalede ham at flytte pensionen fra en almindelig konto til en pulje med obligationer for at få et bedre afkast. Han stolede på sin rådgiver i banken, R.

Der er tale om bondefangeri. Mødet havde alene til formål at få ham til at flytte pensionen.

Banken oplyste ham ikke om, at han ville tabe penge fra første dag, eller at banken ville tage så stort et administrationsgebyr. Han ville aldrig have flyttet pensionen, hvis han var blevet oplyst om, at han ville tabe penge.

Han har fået et tab på i alt 39.221,59 kr. ved flytningen. Banken bør erstatte ham dette tab.

Danske Bank har anført, at klageren var informeret og dermed bekendt med risikoen for et negativt afkast. Banken kunne ikke forudsige, at afkastet ville blive negativt. Det er klagerens egen risiko, at afkastet blev negativt.

Klageren indgik med sin underskrift en bindende aftale og accepterede de for aftalen gældende vilkår.

Banken anbefalede klageren at tilmelde sig, men det var klageren selv, der besluttede sig for at tilmelde sin pension puljeinvest med en middel risiko og en tidshorisont på 3 til 7 år.

Klagerens tilmelding var i overensstemmelse med hans risikoprofil, som var baseret på hans egne oplysninger og svar, og som derfor afspejlede hans holdninger og vurderingen på tilmeldingstidspunktet. Profilen blev udarbejdet på baggrund af en række spørgsmål, som R indtastede svarene på. Klageren kunne ikke opnå en profil med middel risiko uden at have svaret, at han var indforstået med, at han kunne tabe penge. Klageren havde i øvrigt selv tidligere handlet obligationer og aktier. R husker ikke mødet i detaljer, men har oplyst, at hun sædvanligvis fortæller, at en pulje kan give både negative og positive afkast, og at hun typisk viser historiske afkast, der også viser år med negative afkast, som f.eks. 2008 og 2011. R har endvidere oplyst, at hun sædvanligvis gennemgår omkostningerne enten ved at vise omkostningsberegneren eller ved at vise priseksempler.

Banken investerede de midler, som klageren havde tilmeldt puljen. Tab og gevinst blev tilskrevet klagerens puljekonto, som stadig stod kontant. Banken har ikke opnået tab eller gevinst på investeringerne. Klageren havde mulighed for at følge udviklingen i netbank. Afkastet for hele 2015 blev positivt, men klagerens afkast blev negativt, da han først blev tilmeldt den 20. marts 2015.

Ankenævnets bemærkninger

På et møde den 18. marts 2015 drøftede klageren og banken placering af klagerens aldersopsparing, og der blev udarbejdet en investeringsprofil, hvori klagerens risikoprofil blev fastlagt til middel. Banken udarbejdede endvidere et investeringsforslag, hvori banken anbefalede klageren at placere aldersopsparingen i bankens puljeordning ”puljeinvest” med middel risiko. I profil og forslag var anført, at ”Du er villig til at acceptere udsving i værdien af din investering og tab inden for investeringens løbetid”. Samme dag underskrev klageren en aftale om placering af aldersopsparingen i puljeinvest med middel risiko.

Ankenævnet finder ikke, at der er grundlag for at fastslå, at Danske Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivningen af klageren om placeringen af hans aldersopsparing i puljeinvest.

Ankenævnet finder, at Danske Bank i aftalen med klageren burde have angivet modellen for beregningen af administrationsomkostninger m.v.

Tre medlemmer - Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen og Karin Sønderbæk - udtaler herefter:

Vi finder, at det forhold, at oplysninger herom ikke er medtaget i aftalen med klageren, ikke medfører, at banken er uberettiget til at opkræve administrationsomkostninger m.v. Vi finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte størrelsen af de opkrævede omkostninger som urimelige. Vi vil derfor ikke give klageren medhold i klagen.

To medlemmer - Troels Hauer Holmberg og Jørn Ravn - udtaler herefter:

Som sagen er oplyst, har Danske Bank ikke godtgjort, at den var berettiget til at opkræve de omtvistede beløb vedrørende administrationsomkostninger m.v. i forbindelse med klagerens pensionsordning. Vi finder derfor, at Danske Bank skal tilbagebetale de opkrævede omkostninger.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.