Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check/veksel.

Sagsnummer:216/2008
Dato:26-11-2008
Ankenævn:Peter Blok, Troels Hauer Holmberg, Jette Kammer Jensen, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Check - falsk check
Check - udenlandsk check
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check/veksel.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Nordea Bank har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med returnering af en falsk veksel på 29.000 kr., der blev indsat på klagerens konto som betaling ved klagerens salg af et ur.

Sagens omstændigheder.

I begyndelsen af februar 2008 solgte klageren via Internettet et Rolex-ur for 29.000 kr. til en køber i Malaysia.

Som betaling for uret modtog klageren den 8. februar 2008 (fredag) en veksel på 29.000 kr., der fremtrådte som udstedt af en bank i Thailand. Beløbet skulle hæves på udsteders konto i Danske Bank.

Samme dag foreviste klageren vekslen i Nordea Bank, Amager afdeling, hvor han er kunde. Klageren blev henvist til og ekspederet af afdelingens hovedkasserer, der indsatte vekselbeløbet med fradrag af et gebyr på 75 kr. på klagerens konto. Af kvitteringen for indbetalingen fremgår bl.a.:

"…

Ved indbetaling, der ikke foretages kontant, kvitteres med forbehold for, at vi modtager beløbet. Dette gælder også for check mv. trukket på konto hos os.

Kvitteringen gives i øvrigt med forbehold for eventuelle fejl i indbetalers oplysninger.

…"

Såvel klageren som banken var af den opfattelse, at der var tale om en udenlandsk check.

Klageren har anført, at han først havde henvendt sig til Danske Bank, der afviste ham, fordi han ikke var kunde. Han ringede herefter til Nordea Bank, der opfordrede ham til at henvende sig i afdelingen, hvor hovedkassereren, som var meget rutineret i den slags sager, ville kunne rådgive. Han informerede kassereren om sagens sammenhæng, herunder at han havde modtaget checken (vekslen) fra en ikke sikkert identificeret person, som han var mistroisk over for, idet den pågældende ikke havde kunnet betale ved en bankoverførsel. Han oplyste endvidere, at en af hans venner, der har eget handelsfirma, havde advaret ham mod betalingsformen. Kassereren afviste hans formodning om en clearingsperiode på 1-2 uger og oplyste, at checken (vekslen) ville afgå fra banken samme dag, og at checken var OK, hvis han ikke hørte noget mandag. Han burde derfor vente med at sende uret til mandag.

Nordea Bank har anført, at rådgivningen omkring betaling med en udenlandsk veksel svarer til rådgivningen omkring en udenlandsk check. Klageren blev informeret om, at checken (vekslen) ville blive sendt til bankens hovedkontor, som ville modtage checken (vekslen) mandag den 11. februar 2008, hvorefter der ville gå 3 bankdage, før checken (vekslen) var clearet.

Om den præcise ordveksling har klageren anført følgende:

"…

-

"en bankckeck med to underskrifter det kan ikke gå galt - jegkender godt nok ikke banken"

-

"checken går herfra i dag"

-

"ikke så mistroisk", uagtet mine oplysninger til sagen, "det skalman ikke altid være"

-

vil det sige, at Nordea siger god for den check - "ja"

-

så vil jeg kunne få pengene kontant udbetalt - "ja, men vil du ik-ke hellere have dem på din konto".

-

jeg har hørt om op til to uger for at godkende en check - "nej så lang tid tager det ikke" og der bliver IKKE oplyst om 3 dage eller om clearing procedure.

-

Igen adspurgt om Nordea siger god for checken og jeg kan afsende et ur -"ja" lidt betænkningstid - "men vent til mandag og hvis du så ikke har hørt noget så er det OK,"

…"

Bankens kasserer, der foretog ekspeditionen, har anført følgende om ordvekslingen:

"

1.

En bankcheck er ikke det værste at få men jeg kender ikke ban-ken.

2.

Checken går herfra i dag til den afd der behandler den - De får den først mandag.

3.

Man skal ikke være så mistroisk overfor alle.

4.

Jeg har ikke sagt at Nordea står inde for checken - Den går videre til en special afd.

5.

Jeg kan sætte checken ind på din konto - 75 kr. da den er i dan-ske kroner - men er der noget galt med den trækker vi pengeneigen fra din konto.

6.

Har aldrig hørt om 2 uger. Der går 3 dage fra special afd. harden.

7.

Jeg kan da ikke sige god for checken, det er der andre der skal gøre - Har aldrig sagt at uret kunne sendes mandag. "

Den 11. februar 2008 ringede klageren til afdelingen, hvor han talte med en anden medarbejder end kassereren. Den pågældende henholdt sig til det, som kassereren havde sagt, og oplyste, at han ikke havde hørt, at banken havde modtaget nogen information om checken (vekslen). Samme dag sendte klageren uret til køber.

Vekslen blev modtaget i Nordeas hovedkontor den 11. februar 2008 og forevist til betaling i Danske Bank den 14. februar 2008.

Onsdag den 13. eller torsdag den 14. februar 2008 ringede banken til klageren og oplyste, at man havde mistanke om, at checken (vekslen) var falsk.

Den 15. februar 2008 blev vekslen afvist af Danske Bank på grund af falsk.

Ved brev af 18. februar 2008 til klageren meddelte Nordea Bank, at checken (vekslen) var tilbageført på grund af falsk.

Klageren rejste krav om erstatning, hvilket banken afslog.

Parternes påstande.

Den 26. maj 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal betale 29.000 kr.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han var skeptisk over for checken (vekslen), bl.a. fordi køberen havde afvist muligheden for at overføre købesummen ved en bankoverførsel. Han gav udtryk for denne skepsis over for banken, som imidlertid sagde god for checken (vekslen).

Uret blev sendt til køber i tillid til bankens oplysning om, at checken (vekslen) var OK mandag den 11. februar 2008, medmindre han hørte andet. Hovedkassererens udtalelser herom var skråsikre og ikke til at misforstå.

Hvis han var blevet rådgivet som anført af banken, ville han ikke have sendt uret.

Det er uacceptabelt, at banken ikke vedstår sit professionelle ansvar.

Han anmoder om en mundtlig forhandling for Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 9.

Nordea Bank har anført, at klageren blev rådgivet om forløbet i check(veksel)clea-ringen, herunder at der ville gå 3 dage fra hovedkontoret mandag, den 11. februar 2008 modtog checken (vekslen), og indtil det kunne vurderes, om checken var falsk.

Da klageren ringede om mandagen den 11. februar 2008, var checken (vekslen) endnu ikke sendt til Danske Bank, som senere returnerede checken (vekslen) på grund af falsk.

Banken kan ikke gøres ansvarlig for, at klageren valgte at sende uret allerede mandag den 11. februar 2008, hvor checken (vekslen) hverken var eller ifølge bankens rådgivning kunne være clearet.

På baggrund af hovedkassererens rådgivning kunne klageren ikke fortolke den anden medarbejders udtalelse mandag den 11. februar 2008 som en udtalelse om, at checken (vekslen) var ægte.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme klagerens anmodning om mundtlig forhandling.

Klageren har anført, at han den 8. februar 2008 af kassereren i Nordea Bank fik oplyst, at vekslen var godkendt, hvis han ikke hørte andet senest den 11. februar 2008, hvilket var årsagen til, at han sendte uret denne dag. Nordea Bank har anført, at klageren blev informeret om, at der ville gå 3 dage fra den 11. februar 2008, før det kunne vurderes, om vekslen var falsk.

På baggrund af disse modstridende forklaringer finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.