Krav om tilbageførsel af betalinger med Mastercard til et udenlandsk investeringsfirma

Sagsnummer:438/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen, Peter Stig Hansen og Jimmy Bak
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af betalinger med Mastercard til et udenlandsk investeringsfirma
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klageren om tilbageførsel af betalinger med Mastercard til et udenlandsk investeringsfirma.

Sagens omstændigheder

Klageren har et Mastercard, der er udstedt af Danske Bank, hvor han er kunde.

Den 16. juli 2019 foretog klageren syv betalinger med Mastercardet på i alt 28.334 EUR. Transaktionerne blev gennemført med såkaldt 3-D Secure. Betalingsmodtageren var et udenlandsk investeringsfirma, F.

Efter det oplyste i e-mails fra F til klageren blev der oprettet en handelskonto til klageren hos F. De af klageren indskudte midler var bundet til 2022.

Den 17. juli 2019 sendte klageren en anmodning til F om at udbetale hans samlede tilgodehavende.

Den 22. juli 2019 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring, hvor han over for banken gjorde indsigelse mod transaktionerne på i alt 28.334 EUR, svarende til 214.780,55 kr. Af blanketten fremgik blandt andet:

”…

 

Indsigelsesårsag …

 

Jeg har ikke fået pengene retur, selvom jeg har annulleret købet eller returneret varen. …

 

Hvad er der bestilt? …

Jeg er blevet snydt og bedraget og nærmest hjernevasket til at investere pengene via [F] i London. Jeg ønsker bestemt ikke at investere.

Hvad er der sket?
Jeg har annulleret købet som beskrevet i forretningens vilkår.
Yderligere kommentarer: Jeg ville egentlig investere EURO 300 i krypto, men fortrød og annullerede mailen. Kort tid efter ringede [F] til mig og så begyndte alle problemerne.

 

Hvad blev resultatet af henvendelsen til forretningen?
Forretningen har ikke reageret på henvendelsen.
Yderligere kommentarer: Jeg har flere gange forsøgt at maile til [F], men de mailer je[g] sender kommer retur. De har åbenbart lukket for korrespondance.

…”

Den 31. juli 2019 afviste banken indsigelsen. Banken anførte, at Mastercard ikke åbnede for indsigelse i denne slags sager, og at klageren skulle løse sit mellemværende direkte med forretningen eller på anden juridisk vis.

Den 24. september 2019 gjorde klageren på ny indsigelse over for banken. Klageren underskrev i den forbindelse et brev, der var udarbejdet af en rådgiver/advokat. Af brevet fremgik blandt andet:

“… 

I have been left devastated after being effectively scammed by a merchant called [F]. This company, uses bullying, manipulation and scare tactics to draw money from its investors. Not just this, but they   have violated many rules and should be fined accordingly, as will be shown.

I request that you cancel the transactions, chargeback the payments and credit my account.

As I am not a party to the contract and have not agreed to the transactions made in question, as no service or investment was supplied to me, I request to file a dispute regarding these transactions and I request that you will chargeback the credit/debit card transactions.

Additionally, as they are scam, purporting to offer investment services, they can't be regarded as a service or investment made.

Under the rules and bylaws of the Financial Business Act (FBA) at the Danmarks Nationalbank, and of the Danish financial supervisory authority, the bank or credit institution is jointly and severally liable for any breach of contract or misrepresentation by the payee.

I will also add that in accordance with International SWIFT rules, before allowing a company or merchant to accept payments, there must be a physical inspection of the listed premises of the business. As I now know there is nothing at the listed premises (purportedly in Denmark) of this company ([F]) that means that this condition was not met as well.

…”

Ved en e-mail af 30. september 2019 til klageren svarede banken, at den havde forståelse for klagerens situation og beklagede, at den ikke kunne hjælpe klageren i sagen.

Parternes påstande

Den 25. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre overførslerne til F, svarende til i alt 214.780,55 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør tilbageføre de omhandlede transaktioner svarende til i alt 214.780,55 kr., jf. det anførte i indsigelsesblanketten og brevet.

Han har op til flere gange forsøgt at få F til at fremsende et kontoudtog til ham, men desværre har det til dato ikke været muligt. F ignorerer ganske enkelt hans anmodninger.

Han føler sig i den grad snydt og bedraget og aner ikke, hvad han skal gøre for at få sine penge tilbage.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren sammen med F investerede i Bitcoin kontrakter gennem en investeringsrådgiver. Transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte og skete med klagerens samtykke. Betalingerne gik ind på klagerens konto hos F.

Banken har søgt at lave chargeback af klagerens betalinger, men dette er afvist af Mastercard.

Der var ikke tale om manglende levering, jf. betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2. I investeringssager anses levering for sket, når indbetalinger er sket med kundens samtykke til den ønskede investeringsprofil hos investeringsselskabet. Den efterfølgende uenighed mellem klageren og F er banken uvedkommende.

Finanstilsynet i England har advaret mod F, som ikke har tilladelse til at udbyde investeringsprodukter. Den manglende tilladelse er er ikke ensbetydende med, at F ikke lever op til sine aftaler med kunderne.

Det af klageren anførte om SWIFT betalinger er ikke relevant, da de omtvistede transaktioner var kortbetalinger.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Til støtte for afvisningspåstanden har Danske Bank anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventuelle vidner under strafansvar afgiver mundtlige forklaringer. Ankenævnet bør derfor afvise sagen under henvisning til § 5, stk. 3, nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

De omtvistede syv transaktioner med klagerens Mastercard, svarende til i alt 214.780,55 kr. skete med klagerens samtykke.

Beløbene blev indsat på en konto, som klageren havde oprettet hos betalingsmodtageren F.

Ankenævnet finder ikke, at banken i medfør af betalingslovens § 112 om manglende levering er forpligtet til at opfylde klagerens krav om tilbageførsel af betalingerne.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.