Hæftelse for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig. Indbrud i aflåst bil, kode og kort opbevaret sammen

Sagsnummer:485/2011
Dato:26-06-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Maria Hyldahl, Jørn Ravn, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Hæftelse for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig. Indbrud i aflåst bil, kode og kort opbevaret sammen
Indklagede:Sparekassen Faaborg
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører hæftelse for hævninger med hævekort i perioden fra den 20. februar 2011 til den 2. marts 2011.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Faaborg, hvor han har en konto med et tilknyttet hævekort.

Den 18. februar 2011 indsatte klageren et kontantbeløb på 63.000 kr. på sin konto. Klageren har oplyst, at han medbragte beløbet fra Bulgarien, hvor han havde modtaget det fra sin kæreste, og at beløbet skulle bruges til depositum til en fælles lejlighed.

Den 19. februar 2011 kørte klageren hen til en ven i en lånt bil. Da han skulle hjem samme aften, kunne bilen ikke starte. Han efterlod derfor bilen. Klageren har oplyst, at hans hævekort og pinkode lå i den aflåste bil.

I perioden fra den 20. februar 2011 til den 2. marts 2011 blev der foretaget 11 ikke vedkendte hævninger på i alt 63.950 kr. (10 hævninger á 6.000 kr. og én hævning på 3.950 kr.). Hævningerne blev foretaget i sparekassens videoovervågede hæveautomater, heraf 10 hævninger i automaten ved klagerens filial. Sparekassen har oplyst, at hævningerne blev foretaget i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 23.30. I den pågældende periode blev der alene foretaget ikke vedkendte hævninger.

Den 28. februar 2011 indgik klagerens SU på 8.293 kr. på kontoen, der herefter havde en saldo på 35.316,44 kr.

Klageren har oplyst, at han den 3. marts 2011 tog hen til bilen for at hente kortet, og at han da opdagede, at hævekortet og pinkoden var stjålet ved indbrud i bilen.

Samme dag anmeldte klageren tyveriet af hævekortet og pinkoden til sparekassen. Kortet blev herefter spærret. Samme dag hævede klageren 7.300 kr. i sparekassen, hvorefter kontoens indestående var 26,44 kr.

Sparekassen har oplyst, at der ikke blev hævet eller forsøgt hævet på kortet efter spærringen af kortet.

Den 3. marts 2011 indgav klageren endvidere politianmeldelse om indbrud i bilen, tyveri af hævekortet og en GPS samt efterfølgende misbrug af hævekortet.

Efter gennemgang af sparekassens videooptagelser fra den 20. februar 2011 og den 2. marts 2011 konstaterede politiet, at der var tale om samme gerningsmand.

Politiet indhentede endvidere med samtykke fra klageren teleoplysninger fra klagerens mobiltelefonselskab for perioden fra den 21. februar 2011 til den 3. marts 2011.

Den 6. eller 7. marts 2011 blev bilen sendt til autoophug. Sparekassen har oplyst, at bilen ikke forinden var blevet undersøgt af politiet for tegn på indbrud.

Den 31. maj 2011 oplyste klageren til politiet, at hævekortet og pinkoden lå i den aflåste bils venstre side og ikke kunne ses ude fra. Han opbevarede koden sammen med kortet, da han kun hævede en gang om måneden og derfor ikke kunne huske pinkoden. GPS’en lå i handskerummet. Klageren oplyste endvidere, at det indbetalte beløb på 63.000 kr. var opsparet af hans bulgarske kæreste, og at beløbet blev vekslet til danske kroner i Bulgarien.

Den 4. august 2011 standsede politiet efterforskningen af sagen, jf. retsplejelovens § 749 stk. 2, da politiet ikke forventede, at fortsat efterforskning ville føre til, at gerningsmanden kunne findes, eller at klageren kunne sigtes for bedrageri.

Ved brev af 13. oktober 2011 meddelte sparekassen, at klageren selv hæftede for hævningerne. Ved e-mail af 7. december 2011 anmodede sparekassen om nærmere dokumentation vedrørende indbetalingen på 63.000 kr. Sparekassen forbeholdt sig at foretage indberetning om hvidvaskning ved manglende dokumentation.

Sparekassen har fremlagt sine brugerregler for hævekort, hvoraf blandt andet følgende fremgår.

"… De skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal De kontrollere, at kortet ikke er mistet.

De må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. De skal destruere kortet med koden. …"

Parternes påstande

Den 2. november 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Faaborg skal tilbageføre de ikke vedkendte hævninger på ca. 64.000 kr.

Sparekassen Faaborg har nedlagt påstand principalt om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at der i perioden mellem den 19. februar 2011 og den 3. marts 2011 var indbrud i bilen, hvor han fik stjålet sit hævekort med tilhørende pinkode. Der blev i alt uberettiget hævet 64.000 kr. på hans kort.

Han opbevarede koden sammen med kortet, da han kun hævede en gang om måneden og derfor ikke kunne huske pinkoden.

Bilen kunne ikke starte, da han skulle hjem fra besøget hos sin ven. Bilen holdt parkeret indtil den 3. marts 2011, da den ikke skulle repareres, fordi den alligevel skulle til autoophug.

Han fik først afslag fra sparekassen den 13. oktober 2011, hvorefter han indgav klage til Ankenævnet.

Sparekassen Faaborg har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at sparekassen ud fra sagens omstændigheder er overbevist om, at klageren eller en af ham udvalgt person har foretaget hævningerne. Klageren ønskede ikke at spærre sin konto, før der var hævet 63.000 kr. med en forventning om, at han maksimalt hæftede for enten 1.100 kr. eller 8.000 kr.

Hævemønstret på kontoen blev ændret i perioden fra den 21. februar 2011 til den 2. marts 2011, hvor der hver aften mellem kl. 23 og 23.30 blev hævet et beløb på 6.000 kr. af en person af samme statur som klageren.

Sparekassen undrer sig over, at klageren ikke som sædvanligt i februar 2011 hævede sin SU den sidste hverdag i måneden. Klageren kunne allerede på dette tidspunkt have konstateret de ikke vedkendte hævninger. Klageren handlede i ond tro ved først at henvende sig til sparekassen den 3. marts 2011, hvor et beløb svarende til indbetalingen den 18. februar 2011 var hævet. Klageren forventede herefter, at sparekassen skulle dække "tabet".

Efter spærringen af kortet var der ingen forsøg på hævninger. Sparekassen undrer sig over, hvordan gerningsmanden kunne vide, at hævekortet var spærret, og hvorfor gerningsmanden undlod at forsøge at hæve et beløb om aftenen den 3. marts 2011 eller efterfølgende.

Et familiemedlem til klageren blev afhørt af politiet og oplyste, at klageren var kendt af politiet.

Klageren bør hæfte for det fulde beløb. Klageren har udvist groft uforsvarlig adfærd ved i perioden fra den 19. februar 2011 til den 3. marts 2011 at lade sit hævekort og pinkode ligge i en bil, som skulle skrottes og som han ikke ejede. Klageren var bekendt med hævekortreglerne. Klageren opbevarede kortet i strid med reglerne og misligholdt dermed aftalen med sparekassen.

Klageren har ikke ønsket at holde møde med sparekassen, men har i stedet valgt at klage til Ankenævnet.

Sparekassen Faaborg har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen er uegnet til afgørelse i Ankenævnet på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger. En afgørelse vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

En stillingtagen til, om der er tale om misbrug, forudsætter en yderligere bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer samt fremvisning af billeder fra de hæveautomater, hvor kortet blev anvendt. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må ske ved domstolene. Ankenævnet finder derfor, at klagen skal afvises i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.