Krav om tilbageførsel af Visakortbetalinger, der skete med henblik på investering. Indsigelse om manglende levering. Spørgsmål om passivitet.

Sagsnummer:121/2020
Dato:08-10-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler, Karin Sønderbæk og Inge Kramer
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af Visakortbetalinger, der skete med henblik på investering. Indsigelse om manglende levering. Spørgsmål om passivitet.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører krav om tilbageførsel af Visakortbetalinger, der skete med henblik på investering. Indsigelse om manglende levering. Spørgsmål om passivitet.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Visakort, der var udstedt af Bank Norwegian. Af aftalevilkårene fremgik blandt andet:

”…

16. Tilbagekaldelse af betalingstransaktioner
Kortindehaveren kan ikke afbryde eller tilbagekalde en betalingstransaktion, efter at kortindehaveren har givet sit samtykke til transaktionen eksempelvis gennem brug af PIN-kode eller underskrift.

…”

I perioden 8.-28. august 2017 foretog klageren seks betalinger på i alt 15.000 USD til et firma, F, med henblik på investering.

Ved en e-mail af 18. december 2017 anmodede klageren F om at tilbageføre transaktionerne. Klageren anførte:

“…

I am writing to request the immediate cancellation of all activity that occurred in my account, the cancellation of all further services, and a full and immediate refund of all funds you have received from me to date totaling $ 15,000 USD […] based on the following:

  • Misrepresentation: You claim to offer on the website www.[...].com the ability to trade in Regulated Financial Products. This is a misrepresentation in that the Company is not a brokerage or Intermediary and as such can not solicit business to trade in Regulated Financial Products.
  • Neither, the Company [F], www.[...].com, nor the owner operator, [F2], are registered/licensed as brokers/financial service providers in Denmark (where I reside). As such, neither the Company nor the owner/operator are authorized or able to provide brokerage services, investment management services, or financial services or to solicit business to trade in Regulated Financial Products.
  • Additionally, there are Government Regulatory Authority warnings against either the Company, [F] for conducting unauthorized activities such as soliciting for business to conduct trades in Regulated Financial Products without having a license or being registered in those countries (and not being able to provide services as described)

As such, you are requested to cancel all activity that occurred under the false pretenses, misrepresentation and unauthorized activity as noted above. Furthermore, you are requested to refund all "deposits"/transactions to their originating source, and cease all further provision of services. Your response is required before the close of business on December 20, 2017, confirming the cancellations and refunds as noted. Following this date, I will take further action as necessary to recover the funds stolen via the website www.[...].com.

…”

Den 21. december 2017 anmodede klageren banken om at tilbageføre transaktionerne. Klageren sendte en detaljeret redegørelse på engelsk og ni bilag som dokumentation. I redegørelsen anførte klageren blandt andet følgende på side tre:

”…

c. The merchant claims that as soon as my transactions were processed, trading services could commence immediately. Funds had NOT actually been received by the merchant at that time since they were with the payment processor and remained there for several weeks. Any “trading” services available at that time were therefore not connected to my money. Whose funds were being used for these “trades”? My funds had not been received, and I did not sign any type of loan or credit agreement with the merchant that would allow their funds to be used. It is clear that the “trading” account provided by the merchant had no connection to my funds, or any funds at all and was nothing more than a simulation or video game. This is not the service the merchant is required to have provided.

Until such time as I cancelled my “account”, which occurred on December 18, 2017, I had a justifiable expectation of actual funds being credited to an actual investment/brokerage account. This makes the case “current” as we are within 120 days of when services was expected to be provided.

…”

I en mail af 9. januar 2018 til klageren anførte banken.

”…

Vi henviser til din reklamation. De transaktioner du reklamerer over er autoriseret som 3D -secure/Verified By VISA.

Det betyder, at i tillæg til kortinformation, er der ved disse køb benyttet kode fra Bank ID og personlig kode.

Når transaktioner autoriseret på denne måde har vi desværre ingen tilbageførselsret via VISA.

…”

Under sagen er der fremlagt korrespondance mellem klageren og bankens ”Fraud & Dispute” afdeling i perioden 9. januar 2018 - 9. august 2019.

I en mail af 9. maj 2019 til klageren, hvor banken fastholdt sit afslag, informerede banken om, at klageren havde mulighed for at klage til Ankenævnet.

Parternes påstande

Den 31. marts 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at  Bank Norwegian skal tilbageføre transaktionerne på i alt 15.000 USD.

Bank Norwegian har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at ”den bestilte vare eller tjenesteydelse er ikke leveret”, og at banken derfor skal tilbageføre transaktionerne, jævnfør betalingsloven §112 stk. 1 nr. 2. Den omstændighed, at han har fået login og har godkendt transaktionerne, udelukker ikke, at han aldrig har modtaget ydelsen og derfor kan bruge charge back reglerne, blandt andet kode 53/4853 tilbageførselsguide for august 1 2017 side 44.

Banken har handlet ansvarspådragende ved ikke at have advaret ham om F.

F har allerede været genstand for en advarsel fra den britiske tilsynsmyndighed (FCA), New Zealand-tilsynsmyndigheden (FMA) og tilsynsmyndigheden i Ontario (Ontario Securities Commission. Der findes endvidere adskillige andre advarsler mod F på internettet.

Hans krav er ikke forældet, og han har ikke udvist passivitet. Han sendte dokumentation til banken, herunder blandt andet bevis for, at han har gjort krav mod salgsstedet. Banken holdt ham hen og ville hele tiden have nye beviser. Han forsøgte at få opkald over telefonen, men blev afvist.

Beskrivelsen i blandt andet klagen af 21. december 2017 viser tydeligt, at den bestilte ydelse ikke er leveret eller kan leveres.

Bank Norwegian har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen bør afvises, da en stillingtagen til sagen forudsætter bevisførelse, som ikke kan ske for nævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Bank Norwegian anført, at klageren har udvist passivitet, og at det ikke er dokumenteret, at servicen ikke er leveret eller ikke er som beskrevet.

Klageren foretog selv transaktionerne.

Det er ikke dokumenteret, at klageren har et krav mod salgsstedet. Der kan reelt være tale om, at klageren har lidt et tab på kontoen i forbindelse med sine investeringer.

Klageren blev i maj 2019 opfordret til at klage til Ankenævnet, men sendte først en klage i marts 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at klagen skal afvises.

Klageren havde et Visakort, der var udstedt af Bank Norwegian.

I perioden 8.-28. august 2017 foretog klageren seks transaktioner med kortet på i alt 15.000 USD til et firma, F, med henblik på investering.

Den 21. december 2017 gjorde klageren over for banken indsigelse mod transaktionerne, fordi F ikke havde leveret de tjenesteydelser, som transaktionerne vedrørte, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 74, stk. 1 nr. 2, nu betalingsloven § 112, stk. 1, nr. 2.

Klagerens indsigelse er ikke forældet efter forældelsesloven, hvorefter forældelsesfristen er tre år, og Ankenævnet finder ikke, at klageren har udvist retsfortabende passivitet.

Klageren har oplyst, at han har fået login, og Ankenævnet lægger til grund, at beløbene blev indsat på en konto, som klageren havde oprettet hos betalingsmodtageren F.

Ankenævnet finder på den baggrund ikke, at banken i medfør af den dagældende § 74 i betalingstjenesteloven, nu betalingslovens § 112, om manglende levering er forpligtet til at opfylde klagerens krav om tilbageførsel af betalingerne.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.