Indsigelse om mangelfuld information fra investeringsforening, forskelsbehandling af medlemmer/investorer og uvarslet ændret praksis med hensyn til indkaldelse af generalforsamling

Sagsnummer:291/2018
Dato:16-08-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Hans Jørgen Larsen, Nikoline Voetmann, Morten Bruun Pedersen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Generalforsamling - spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld information fra investeringsforening, forskelsbehandling af medlemmer/investorer og uvarslet ændret praksis med hensyn til indkaldelse af generalforsamling
Indklagede:Nielsen Global Value v/ BI Management
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Investeringsfonde

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om mangelfuld information fra investeringsforening, forskelsbehandling af medlemmer/investorer og uvarslet ændret praksis med hensyn til indkaldelse af generalforsamling.

Sagens omstændigheder

I 2002 blev investeringsforeningen Nielsen Global Value stiftet. Af foreningens vedtægter fremgik blandt andet:

 ”…

Formål

§ 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentligheden, jf. § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen.

Investorer

§ 3. Investor i foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter ”andele”).

Generalforsamling

§ 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

…”

BI Management, der er investeringsforvaltningsselskab for Nielsen Global Value, har oplyst, at én investor (herefter hovedinvestor) i 2009 købte investeringsbeviser/-andele svarende til cirka 63% af foreningens samlede formue. Hovedinvestors beholdning blev løbende forøget op til 87,51% af foreningens samlede formue.

Klageren har oplyst, at han i 2005 købte investeringsbeviser/-andele i Nielsen Global Value. BI Management har fremlagt en udskrift fra foreningens ejerbog, der viser, at klageren i 2012 købte 346 stk. investeringsbeviser/-andele i Nielsen Global Value. Anskaffelseskursen er uoplyst.

BI Management har fremlagt en udskrift, der viser bevægelserne i hovedinvestors beholdninger af investeringsbeviser/-andele i Nielsen Global Value i perioden 2012 til 2017. Af udskriften fremgår blandt andet en afnotering og efterfølgende notering af 4.050.801 stk. investeringsbeviser/-andele den 6. juni 2016 samt en afnotering den 31. maj 2017 af hovedinvestors samlede beholdning af investeringsbeviser/-andele i Nielsen Global Value, som udgjorde 5.574.207 stk.

BI Management har fremlagt en liste, som viser, at Nielsen Global Values formue den 26. april 2017 faldt med cirka 86 mio. kr. (fra cirka 1.513 mio. kr. til cirka 1.427 mio. kr.), og at værdien pr. bevis/andel samtidig faldt med cirka 14 kr. (fra cirka 247 kr. til cirka 233 kr.). Af listen fremgår endvidere blandt andet, at Nielsen Global Values formue den 31. maj 2017 faldt med cirka 1.288 mio. kr. (fra cirka 1.470 mio. kr. til cirka 182 mio. kr.), og at værdien pr. bevis/andel, som på daværende tidspunkt var cirka 230 kr., stort set ikke ændrede sig.

Den 17. august 2017 blev Nielsen Global Values halvårsrapport for 2017 offentliggjort. Af halvårsrapporten fremgik blandt andet:

"…

Investorinformation for 1. halvår 2017

Indre værdi pr. investeringsandel faldt i 1. halvår med 0,49%. Afkastet for de generelle aktiemarkeder målt ved MSCI World Index udgjorde i 1. halvår 2017 2,33%.

Halvårskommentarer

Formuen ultimo udgjorde 183,6 mio. kr. og der er foretaget nettoindløsninger for 1.235. mio. kr. i første halvår, som primært kan henføres til en investor. ...

Usædvanlige forhold
Ud over omtale af udviklingen på de finansielle markeder er der i regnskabsperioden ikke indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen.

I en note fremgik, at formuen var faldet fra 1.511.830 t.kr. til 183.619 t.kr.

Den 27. marts 2018 blev Nielsen Global Values årsrapport for 2017 offentliggjort. Samme dag indkaldte foreningen til ordinær generalforsamling til afholdelse den 20. april 2018. Af årsrapporten fremgik blandt andet:

”…

Afkast og formueudvikling
Afkastet lå i 2017 på 1,43% mod de generelle aktiemarkeders samlede afkast, målt ved MSCI World Index, på 7,62%. Afkastet anses ikke for tilfredsstillende og skal ses i lyset af foreningens investeringsstrategi, der er langsigtet. Fra foreningens etablering i juli 2002 til ultimo 2017 ligger afkastet på 8,97% pro anno mod et pro anno-afkast for MSCI World Index i samme periode på 6,77%.

Foreningens formue udgjorde 129.729 t.kr. ultimo 2017 mod 1.511.830 t.kr. ved årets begyndelse. Det svarer til et nettofald i foreningens formue på 1.382.101 t.kr., som primært er forårsaget af nettoindløsninger på 1.292.283 t.kr. Derudover udbetalte foreningen udlodning på 87.507 t.kr. for regnskabsåret 2016 og realiserede nettoresultat for året på -2 t.kr.

Udlodning
I overensstemmelse med skattelovgivningen foreslår bestyrelsen en udlodning på 108,70 kroner pr. bevis for 2017.

Udbyttes størrelse er en konsekvens af realisation af en stor del af foreningens værdipapirer til imødegåelse af betydelige indløsninger. Disse realisationer har medført store skattemæssige avancer, som i henhold til gældende udlodningsregler skal udbetales som udbytte til foreningens medlemmer, fordelt efter disses forholdsmæssige andel af avancerne.

Investorerne bør være opmærksom på denne problemstilling og i tvivlstilfælde kontakte foreningens rådgiver eller egen rådgiver. Indkomstfordeling fremgår af følgende skema:

Personbeskatning

 

 

Aktieindkomst

Pensionsbeskatning (15%)

Selskabsindkomst

108,70

108,70

108,70

Usædvanlige forhold
Ud over omtale af udviklingen på de finansielle markeder er der i regnskabsperioden ikke indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen.

Risici og risikostyring
Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til tre elementer:
- Investeringsmarkederne
- Investeringsbeslutningerne
- Driften af foreningen

Anvendt regnskabspraksis

Udlodning/udbytte
Foreningen foretager hvert år en udlodning/udbytte i overensstemmelse med foreningens vedtægter, der opfylder de i ligningslovens §16 C anførte krav til minimumsindkomsten.

Foreningerne skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen/udbyttet. Minimumsindkomsten opgøres på grundlag af de i regnskabsåret:

  • Indtjente renter og udbytter
  • Realiserede nettokursgevinster valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på aktier
  • Afholdte administrationsomkostninger

Udlodningsprocenten beregnes som den opgjorte udlodning (rådighedsbeløb) i procent af foreningens cirkulerende andele på balancedagen. Den beregnede udlodningsprocent nedrundes efter gældende regler til nærmeste tidendedel procent eller til nul, hvis den beregnede udlodningsprocent er mindre end 0,10%. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning overføres til udlodning næste år.

Udlodningsregulering fra årets emissioner og indløsninger indgår i resultat til udlodning og beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission/indløsning.

Udlodningsreguleringen vedrørende årets emissioner tillægges rådighedsbeløbet, mens reguleringen vedrørende årets indløsninger fratrækkes rådighedsbeløbet.

Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under investorernes formue. Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssigt opgjorte udlodningsbeløb tillægges/fradrages foreningens formue.

…”

Oplysninger om, at årets afkast i procent var 1,43, og at formuen var faldet fra 1.511.830 t.kr. til 129.729 t.kr. fremgik i en note.

Af referatet fra generalforsamlingen den 20. april 2018 fremgik blandt andet:

”…

… Dirigenten konstaterede, at de i vedtægterne angivne krav til indkaldelse var opfyldt, idet generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn og idet der den 27. marts 2018 blev sendt brev til samtlige navnenoterede investorer indeholdende indkaldelse og dagsorden, samt at indkaldelsen med dagsorden blev lagt på foreningens hjemmeside den 30. marts 201[8]. Dirigenten erklærede på denne baggrund – med forsamlingens samtykke – generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

…”

På generalforsamlingen blev blandt andet årsrapporten og udbyttet på 108,70 kroner pr. bevis/andel vedtaget.

Klageren har oplyst, at han efter den ordinære generalforsamling fik udbetalt et udbytte på 37.610,20 kr. (346x108,70=37.610,20), hvoraf der blev trukket 10.154,75 kr. i skat, og at udbyttet svarede til knap 50 procent af værdien af hans investeringsbeviser/-andele.

Efter udbyttebetalingen udgjorde formuen i Nielsen Global Value cirka 50 mio. kr. og værdien pr. bevis/andel cirka 117 kr.

Den 7. juni 2018 besluttede Nielsen Global Values bestyrelse at indstille til generalforsamlingen at træffe beslutning om afvikling af foreningen. Begrundelsen var, at foreningen i 2017 havde oplevet ”store indløsninger”, hvilket havde medført, at foreningens formue var blevet reduceret til et niveau, hvor det efter bestyrelsens opfattelse ikke ville være rentabelt at drive foreningen, og at der ikke var udsigt til, at foreningens formue ville kunne øges væsentligt inden for overskuelig fremtid.

Den 18. juni 2018 indkaldte bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 5. juli 2018. På generalforsamlingen blev det vedtaget at afvikle foreningen ved likvidation.

Den 29. juni 2018 blev klagerens 346 stk. investeringsbeviser/-andele indløst. Indløsningskursen er uoplyst.

Parternes påstande

Den 20. august 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med følgende påstand: ”1) Kritisk gennemgang af de forhold, der ligger til grund for udbetaling af det eksorbitante udbytte for 2017 og undersøgelse af hvem der står bag indløsningen af mere end 90 procent af investeringsforeningsandelene i 2017. 2) Vurdering af informationsniveauet fra foreningen vedr. udbytte jvf. bilag 3) Vurdering af lovligheden af ændret praksis mht. til indkaldelse af generalforsamling jvf. bilag. 4) Hel eller delvis tilbagebetaling af opkrævet udbytteskat KR. 10154,75”.

Investeringsforeningen Nielsen Global Value v/BI Management har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at foreningen har ydet mangelfuld information, at foreningen har forskelsbehandlet investorerne, og at foreningen uden varsel har ændret praksis med hensyn til indkaldelse til generalforsamling.

Information

Foreningen gav mangelfuld information om, at cirka 90 procent af investeringsbeviserne/andelene var ejet af en enkelt investor (hovedinvestor), at hovedinvestor i 2017 indløste samtlige sine andele, og at udbyttebetalingen samme år ville komme til at svare til næsten halvdelen af formuen i de resterende andele og dermed ville blive ekstraordinært stor.

Som investor måtte han i den pågældende situation forvente en tydelig advarsel, som imidlertid ikke kom. Der burde i hvert fald have været udsendt en børsmeddelelse.

Foreningens ledelse har selv anført, at når man anskaffer andele i en investeringsforening, køber man en form for formueforvaltning. Derfor må man som investor også kunne forvente et højt informationsniveau.

Halvårsrapporten for 2017 er ikke tilgængelig på foreningens hjemmeside.

I årsrapporten for 2017, som var på 29 sider, stod oplysningen om udbyttet på 108,70 kr. pr. bevis/andel diskret på side 8 under andre forhold og efter oplysninger om mindre risici i foreningen samt længere inde i beretningen under udbytte. Udbyttet var anført pr. andel, ikke i procent.

For at kunne forholde sig til udbyttets størrelse skal man kende pålydende af den enkelte andel, og antallet af andele man aktuelt er i besiddelse af.

Da årsrapporten for 2017 blev udsendt, var det formentlig reelt besluttet at opløse foreningen. Ved gennemlæsning af de mange sider, var der stor risiko for at overse foreningens fatale udvikling i 2017-18 med indløsning af over 90 procent af investeringsbeviserne/-andelene.

I ledelsesberetningerne blev der gennem årene gjort meget ud af at beskrive investors risici. Der blev imidlertid ikke informeret om den risiko, der bestod i, at én investor ejede hovedparten af investeringsandelene, hvilket ledelsen var bekendt med. Det koncentrerede ejerskab indebar en meget stor risiko for, at de resterende investorer pludselig ville få deres beviser/andele indløst helt eller delvist, når det passede hovedinvestoren at indløse sine.

Forskelsbehandling

Indløsningen af 90 procent i løbet af 2017 medførte, at en uforholdsmæssig stor andel af de opnåede skattemæssige kursgevinster ved realisering af aktiver kom til beskatning hos ham og de øvrige ejere af de resterende 10 procent.

Hans beholdning af investeringsbeviser i foreningen var anskaffet i 2005 under bagatelgrænsen, og en realiseret kursgevinst ville derfor ikke have været skattepligtig.

Udbetalingen af knap 50 procent af værdien af investeringsbeviserne som udbytte viser, at der skete en ulige fordeling af beskatning af de skattemæssige gevinster til fordel for dem, der nåede at indløse inden generalforsamlingen. I betragtning af indløsningernes omfang, må det formodes, at depotbanken har ligget med en større beholdning, som den har indløst i tide.

Det ikke er normal praksis at opløse en investeringsforening på denne måde. Beskatningen af de skattemæssige gevinster kunne og burde være fordelt på flere ved at have realiseret dem over en årrække eller ved en anderledes beregning af værdien af indløste investeringsforeningsandele, for eksempel ved udbetaling af foreløbigt udbytte i løbet af året.

BI Management/Nielsen Global Value har anført, at ”De investorer, som har indløst beviser forud for generalforsamlingen, oppebærer således deres andel af skattebyrden. Indløsninger medfører således ikke, at der efterlades eller overvæltes en beskatning til tilbageværende investorer i foreningen.” I så fald skulle cirka halvdelen af kursværdien af en investeringsforeningsandel på tidspunktet for hovedinvestorens indløsning af sine andele i 2017 have bestået af ubeskattede kursgevinster.

Det af BI Management/Nielsen Global Value anførte om, at Ligningslovens § 16 C sikrer lige skattemæssig behandling af investorer, er urigtigt. Bestemmelsen definerer blandt andet regler for minimumsudbytte og regler for omregning af minimumsudbytte, når investorer udtræder af investeringsforeningen.

Under alle omstændigheder blev småinvestorerne udsat for en merbeskatning på grund af den omfattende indløsning. For eksempel vil en person, der har købt andele i 2017, komme ud med et direkte tab efter skat, selv om kursen på andelene har været stabil. Tab lider også de personer, der har ejet andele efter den gamle skattefritagelsesaftale for aktier købt før 2006. Ud fra hans kendskab til aktiebeskatning må det også gælde personer, der har røde tal på deres aktiegevinstkonto. Det må derimod formodes, at hovedinvestoren skattemæssigt har fået det optimale ud af sine dispositioner.

Udbytteprocenten i Nielsen Global Value for 2017 baseret på minimumsudbytte svarede til, at cirka halvdelen af formuen bestod af ubeskattede kursgevinster (netto) og at hovedinvestor skulle have betalt omkring 150 mio. kr. i udbytteskat, hvis hovedinvestor stadig havde været i besiddelse af sine beviser/andelene ved generalforsamlingen. Hovedinvestor fik således indløsningssummen udbetalt til eventuel senere beskatning, mens han og de øvrige småinvestorer derimod fik udbetalt halvdelen af værdien af deres investeringsbeviser som udbytte med fradrag af 27 procent skat – uanset om de havde haft tab eller gevinst på beviserne/andelene, og uanset om de ville være skattepligtige af en gevinst ved salg. Hovedinvestors dispositioner har således under alle omstændigheder medført, at de tilbageværende investorer er blevet påført ekstra beskatning.

Hvis der er tale om, at de store beholdninger blev solgt fra beholdninger hos kontoførende bank, foreningens direktør, bestyrelsesmedlemmer eller andre med særlig indsigt i eller indflydelse på foreningen, var dette i hvert fald et etisk problem, idet handlingerne medførte tab for andre ejere af investeringsforeningsbeviser/-andele, som i årevis har betalt de pågældende for at forvalte foreningens formue.

Det må formodes, at hovedinvestors salg og genkøb af 3/4 af sin beholdning den 6. juni 2016 var en fiktiv skattetransaktion. Foreningen havde ikke midler til at indløse hovedinvestors investeringsbeviser, foreningen måtte ifølge sine vedtægter kun i begrænset omfang optage lån, og handel på Børsen med samme køber og sælger var ulovligt. Transaktionen er derfor en bekræftelse af, at hovedinvestor gennem en længere periode havde planlagt sin exit med minimering af egen skattebetaling, hvilket i praksis er sket på bekostning af de øvrige ejere af investeringsbeviser/-andele. Den slags dispositioner bør ikke foregå i det skjulte i en investeringsforening. Nielsen Global Value var imidlertid tilsyneladende ikke en rigtig investeringsforening, men i realiteten en del af hovedinvestors ”koncern”.

Ændret praksis

I modsætning til tidligere år modtog han ikke indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling i 2018 – og formentlig heller ikke indkaldelsen til den ordnære generalforsamling samme år – på papir. Der skete derved mellem generalforsamlingen i 2017 og 2018 en ændring af formen for indkaldelse, uden dette blev meddelt investorerne. Ændringen har reelt hindret mange investorer i at møde op på generalforsamlingerne.

Foreningen var ifølge vedtægterne forpligtet til direkte at indkalde navnenoterede investorer. Der var alene valgfrihed med hensyn til bekendtgørelse enten på hjemmesiden eller i dagspressen.

Nielsen Global Value v/BI Management har anført, at klageren ikke bør få medhold i klagen.

Information

En investeringsforening er kendetegnet ved at foreningens formue løbende forvaltes i overensstemmelse med foreningens investeringsprofil. Køb af investeringsbeviser/-andele medfører ikke, at den enkelte investor også modtager individuel og personlig formuerådgivning fra foreningen.

Foreningen har ikke mulighed for særskilt at rådgive de enkelte investorer om, hvorvidt deres skattemæssige situation medfører, at andre typer investeringer ville være mere egnede eller medføre lavere beskatning hos den enkelte investor.

Det anbefales derfor, at man som investor indhenter rådgivning om sine investeringer hos sit pengeinstitut eller hos en anden kvalificeret rådgiver.

Foreningens øvrige investorer blev ikke informeret om hovedinvestors beholdninger, idet der ikke gælder regler herom i investeringsforeningslovgivningen eller efter Nasdaq Københavns regler om investeringsforeningers oplysningsforpligtelser. Investeringsforeninger er ikke omfattet af kapitalmarkedslovens regler om storaktionærmeddelelser, ligesom det følger af investeringsforeningslovens § 14a, stk. 4, at der ikke skal registreres reelle ejere for investeringsforeninger.

Foreningen var børsnoteret og fulgte Nasdaq Københavns regler for udstedere af investeringsforeningsbeviser. Der skal ikke udsendes særskilte børsmeddelelser i forbindelse med indløsninger, idet oplysninger om foreningens formueforhold offentliggøres dagligt via Nasdaq København. Klageren har således haft fuld adgang til dagligt at følge foreningens formueudvikling på fondsbørsens hjemmeside.

Forholdene omkring udbytte er desuden anført i foreningens års- og halvårsrapporter, og informationsniveauet er i overensstemmelse med lovgivnings krav og følger Investering Danmarks vejledning vedrørende "Ledelsesberetninger i årsrapporter". Vejledningen er udarbejdet med deltagelse af både Finanstilsynet og Danske Revisorer - FSR.

Halvårsrapporten 2017 blev offentliggjort på Nasdaq København den 17. august 2017 og har ligeledes været tilgængelig på foreningens hjemmeside fra den 17. august 2017 og frem til medio marts 2018. Årsrapporter og halvårsrapporter vil i øvrigt til enhver tid kunne rekvireres ved at rette henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Både i forhold til indhold og offentliggørelse overholder foreningens års- og halvårsrapporter således lovgivningens krav hertil. Udviklingen omkring udbytte og navnlig størrelsen heraf er således fyldigt beskrevet herunder også, at der var sket en større indløsning.

I forlængelse af indløsningen blev der iværksat konkrete arbejder og undersøgelser med henblik på at tilføre foreningen ny kapital. Først da de arbejder og undersøgelser, som over længere tid havde været foretaget i relation til foreningens formueforhold, ikke viste udsigt til et positivt resultat, traf bestyrelsen ved ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juni 2018 beslutning om at indstille til generalforsamlingen at træffe beslutning om afvikling af foreningen. Dette blev offentliggjort ved børsmeddelelse samme dag.

Forskelsbehandling

Som en naturlig følge af foreningens investeringsprofil blev der over tid akkumuleret betydelige urealiserede skattemæssige gevinster i foreningen. I overensstemmelse med gældende skatteregler har foreningen akkumuleret udbetalt cirka 60% i udbytte til investorerne alene i perioden 2012-2016. Investorer omfattet af "100.000 kroners-overgangsreglen" gældende for børsnoterede aktier og investeringsbeviser anskaffet før 31. december 2005, har siden overgangsreglens indførelse skullet overveje, hvornår det vil være fordelagtigt at realisere en eventuel skattefri gevinst. Rådgivning om den enkelte investors skattemæssige situation eller optimering heraf ligger imidlertid uden for foreningens rækkevide.

Der er ikke sket forskelsbehandling af investorerne, idet foreningens udbytte er opgjort i overensstemmelse med skattelovgivningen og praksis for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Den eller de investorer som har indløst forud for generalforsamlingen har således ikke opnået en mere gunstig skattemæssig behandling end de tilbageværende investorer.

Foreningens udbytte er opgjort i overensstemmelse med reglerne for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, ligningslovens § 16 C. Opgørelsen af udbytte er tillige beskrevet i årsrapporten, herunder udlodningsreguleringen, hvis formål er at sikre at udlodningsprocenten ikke påvirkes af emissioner og indløsninger. Reglerne sikrer således, at der sker en skattemæssig ligebehandling af investorerne. De investorer, som har indløst beviser forud for generalforsamlingen, oppebærer således deres andel af skattebyrden. Indløsninger medfører således ikke, at der efterlades eller overvæltes en beskatning til tilbageværende investorer i foreningen.

Hovedinvestoren var lagerbeskattet og opnåede derfor ikke nogen skattemæssig fordel ved at lade sig indløse.

Udbyttet på 108,70 % vedrørte foreningens indkomstår 2017. Det følger af skattereglerne, at udbytte skal udloddes senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling. En eventuel udbetaling af aconto udbytte i 2018 og frem til den ordinære generalforsamling ville således ikke have ændret udbytteprocenten for indkomståret 2017. Dertil kommer, at anvendelse af acontoudbetalinger ikke vurderes hensigtsmæssigt, idet foreningen og dermed investorerne belastes med flere omkostninger til gennemførelse heraf.

En uafhængig revisor gav årsrapporten en såkaldt blank påtegning. Grundet udbyttets størrelse havde foreningens revision særlig fokus på, at udbytte blev opgjort i overensstemmelse med skattereglerne.

Depotbanken har ikke haft nogen nævneværdig beholdning af beviser/andele.

Ændret praksis

Indkaldelse til generalforsamling kan lovligt ske alene ved opslag på Nielsen Global Values hjemmeside, jf. foreningens vedtægter § 14. I henhold til vedtægternes § 14, stk. 5, kan alle navnenoterede investorer dog anmode om at få indkaldelser tilsendt skriftligt. Klageren har ikke anmodet herom.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2017 skete ved opslag på hjemmesiden ud fra et omkostningsmæssigt hensyn. I forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2018 valgte foreningen blandt andet henset til udviklingen i foreningens formueforhold som en ekstra service at udsende en skriftlig indkaldelse til alle navnenoterede investorer, herunder klageren.

Man har ikke mulighed for at følge op på, om de enkelte investorer faktisk modtager indkaldelser.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling 5. juli 2018 skete ligeledes i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Den ekstraordinære generalforsamling vedrørte forslag til likvidation af foreningen og har således ikke betydning for forholdene omkring udbytteudlodningen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet traf afgørelse i sagen første gang den 12. juni 2019. Ankenævnet lagde ved afgørelsen til grund, at klagerens 346 stk. investeringsbeviser i investeringsforeningen Nielsen Global Value var købt i 2012. Efter afsigelsen af afgørelsen den 12. juni 2019 har klageren dokumenteret, at investeringsbeviserne var købt i 2005, hvorefter sagen blev bevilget genoptaget af Ankenævnets næstformand. BI Management har efter sagens genoptagelse bekræftet, at købstidspunktet var i 2005. Ankenævnet finder efter fornyet vurdering, at det ingen betydning har for afgørelsen, at købstidspunktet var i 2005 og ikke i 2012. Ankenævnet henviser herved til nedenstående begrundelse, som også var indeholdt i afgørelsen af 12. juni 2019.

Den 31. maj 2017 indløste en hovedinvestor i foreningen investeringsbeviser/-andele til en værdi svarende til knap 90% af foreningens formue.

På foreningens generalforsamling den 20. april 2018 blev der vedtaget et udbytte på 108,70 kroner pr. bevis/andel, hvilket svarede til knap halvdelen af foreningens formue.

Klageren har oplyst, at han fik udbetalt et udbytte på 37.610,20 kr., hvoraf der blev trukket 10.154,75 kr. i skat.

Den 18. juni 2018 indkaldte bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 5. juli 2018.

På generalforsamlingen den 5. juli 2018 blev det vedtaget at afvikle foreningen ved likvidation.

Den 29. juni 2018 blev klagerens investeringsbeviser/-andele indløst. Indløsningskursen er uoplyst.

Klageren, der var navnenoteret investor, havde ikke anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger i Nielsen Global Value. Det var derfor ifølge vedtægterne i forhold til klageren tilstrækkeligt at foretage indkaldelse via foreningens hjemmeside eller via dagspressen. Den omstændighed, at foreningen ekstraordinært sendte skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen den 20. april 2018 til alle navnenoterede investorer, kan ikke medføre, at foreningen var forpligtet til at gentage dette ved indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2018. Vedtægternes § 14, stk. 5, om indkaldelse til generalforsamling ses i øvrigt at være iagttaget, både med hensyn til den ordinære generalforsamling den 20. april 2018 og den ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2018.

Ankenævnet finder, at Nielsen Global Value har opfyldt sine forpligtelser ifølge lovgivningen til at informere klageren som investor. Ankenævnet har herved lagt vægt på det af foreningen anførte om, at investeringsforeninger ikke er omfattet af kapitalmarkedslovens regler om storaktionærmeddelelser, og at det følger af investeringsforeningslovens § 14a, stk. 4, at der ikke skal registreres reelle ejere for investeringsforeninger.

Ankenævnet finder endvidere, at det må lægges til grund, at Nielsen Global Value ikke medvirkede til, at hovedinvestoren ved indløsningen af sine investeringsbeviser/-andele i 2017 opnåede en uberettiget gevinst på de øvrige investorers, herunder klagerens bekostning. Ankenævnet har herved lagt vægt på det af foreningen anførte om, at udbytte er opgjort i overensstemmelse med reglerne for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, ligningslovens § 16 C, hvis formål er at sikre, at udlodningsprocenten ikke påvirkes af emissioner og indløsninger, jf. beskrivelse under Anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2017, og at indløsninger således ikke medfører, at der efterlades eller overvæltes en beskatning til tilbageværende investorer i foreningen. Ankenævnet bemærker, at klager ikke kunne forvente rådgivning fra Nielsen Global Value om det mest hensigtsmæssige tidspunkt for salg af investeringsbeviserne. En sådan rådgivning var klager henvist til i givet fald at indhente hos sin bank, revisor eller anden rådgiver.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.