Indsigelse mod at hæfte som meddebitor på et lån

Sagsnummer:17/2012
Dato:04-10-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod at hæfte som meddebitor på et lån
Indklagede:Sparbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod at hæfte som meddebitor på et lån - samt mod at hæfte som debitor på et senere optaget lån til afløsning af det forrige lån.

Sagens omstændigheder

Klageren havde i 2006 en samlever S.

Af et fremlagt gældsbrev stilet til både klageren og S fremgår, at de erkender at skylde Sparbank Vest 6.000 kr. plus kreditomkostninger. S har med håndskrift anført, at lånet kun skal stå i hendes navn. S har underskrevet den 31. marts 2006. Klageren har ikke underskrevet gældsbrevet.

Af et gældsbrev kun stilet til og underskrevet af S den 6. april 2006 fremgår, at S erkender at skylde banken 3.800 kr. plus kreditomkostninger.

Af et gældsbrev kun stilet til og underskrevet af S den 18. oktober 2006 fremgår, at S erkender at skylde banken 7.361,79 kr. (- heraf forhøjelse 3.500 kr.) plus kreditomkostninger.

De fremlagte gældsbreve vedrører alle konto nr. … 433.

Banken har fremlagt en ansøgning af 31. marts 2008 om et privatlån med et lånebeløb på 8.000 kr. Ansøgningen vedrører en forhøjelse af S’ eksisterende lån. Af ansøgningen om lånet, der blev indsendt via bankens hjemmeside, fremgår, at det ønskes optaget i både S og klagerens navn.

Af fremlagte kopier af et gældsbrev fra foråret 2008 stilet til både klageren og S vedr. konto nr. … 433 fremgår, at de erkender at skylde banken 20.438,91 kr. (- heraf forhøjelse 8.000 kr.) plus kreditomkostninger. På de fremlagte kopier har hverken klageren eller S underskrevet gældsbrevet. Banken har anført, at lånet ikke ville være blevet udbetalt, hvis gældsbrevet ikke var blevet modtaget med underskrifter. Det originale underskrevne gældsbrev er - i forbindelse med en senere indfrielse af lånet - blevet returneret til låntager, som det er fast praksis.

I et brev af 25. februar 2009 til klageren fra Sparxpres - hvoraf fremgår, at det er en afdeling af Sparbank - er anført, at klageren, da boet efter S er afsluttet, hæfter alene for lån nr. … 433.

Ved brev af 4. marts 2009 sendte Sparxpres et gældsbrev til klageren til underskrift. Det fremgår, at det tidligere lån nr. … 433 indfries i forbindelse med udbetaling af det nye lån.

Af et gældsbrev printet i foråret 2009, der er underskrevet af klageren, fremgår, at han vedrørende konto nr. … 780 erkender at skylde Sparxpres 19.400 kr. plus kreditomkostninger.

Ved brev af 6. maj 2009 anmodede klageren Sparxpres om kopier af lånedokumenter, kontoudtog og korrespondance. Banken har anført, at materialet blev sendt til klageren.

Ved brev af 5. juni 2009 rykkede klageren Sparxpres for svar på sin henvendelse. Banken har anført, at materialet på ny blev sendt til klageren.

Ved brev af 26. september 2011 sendte Sparxpres med henvisning til en telefonsamtale af samme dato en kopi af gældsbrevet vedrørende konto nr. … 780.

Klageren anmodede ved mail Sparxpres om kontoudtog vedrørende lån nr. … 780 samt oplysning om restgælden ved en eventuel indfrielse. Ved mail af 30. september 2011 oplyste Sparxpres, at lånet kunne indfries for 12.882,57 kr.

Primo oktober 2011 indfriede klageren lånet.

Klageren rettede efterfølgende henvendelse til en advokat. Ved brev af 13. oktober 2011 til Sparxpres anmodede advokaten om tilbagebetaling af 30.848,54 kr. samt kreditomkostninger. På vegne af klageren gjorde advokaten gældende, at klageren var blevet "bondefanget", idet han ikke oprindeligt havde hæftet for gælden på lån nr. … 433.

Af Sparxpres’ svar af 3. november 2011 fremgår, at Sparxpres sendte det originale kvitterede gældsbrev vedr. konto nr. … 433 til klageren den 16. marts 2009 og at Sparxpres fastholder, at klageren hæftede for både dette lån og lån nr. … 780.

Ved stævning af 23. november 2011 indbragte advokaten sagen for retten.

Ved brev af 25. november 2011 gav klagerens forsikringsselskab afslag på retshjælpsdækning, da sagen ville kunne indbringes for Pengeinstitutankenævnet.

Advokaten hævede herefter sagen ved retten.

Parternes påstande

Den 9. januar 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparbank skal godtgøre "uberettiget optagelse af lån samt renter og omkostninger".

Sparbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han efter S’ død modtog brev om, at han hæftede for lån nr. … 433 og til brug for indfrielse heraf skulle optage et nyt lån.

Han er blevet bondefanget.

Selv om han har bedt om aktindsigt, er det først nu, at han ser materialet vedrørende låneansøgningen via nettet, der er fremlagt af banken.

Banken har kun hans underskrift på gældsbrevet vedrørende konto nr. … 780.

Sparbank har blandt andet anført, at klageren fuldt ud var bekendt med, at han hæftede for lån nr. … 433. Dette er kommet til udtryk ved, at han efter S’ død underskrev et nyt gældsbrev, ved hans anmodninger om aktindsigt, ved anmodningen om opgørelse af lånet og ved det faktum, at han indfriede lånet.

Såfremt klageren måtte have haft berettigede indsigelser - hvilket bestrides - er disse bortfaldet ved klagerens adfærd.

Klagerens påstand om at være blevet bondefanget er udokumenteret og grundløs.

Klageren har udvist passivitet ved først at komme med indsigelserne længe efter indfrielsen af lånet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder vil forudsætte en yderligere bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.